Põhisisu juurde
Agriculture and rural development

Ülevaade

Euroopa Liidus on üle 350 miljoni munakana. Munakanad munevad igal aastal ligikaudu 6,7 miljonit tonni mune. EL toetab munatootjaid turustamisstandardite ja mõnikord ka mõne turutoetusmeetme kaudu.

Munad kuuluvad ühise turukorralduse alla ja nende suhtes ei ole kunagi kohaldatud tootmisega seotud toetusi või tootmiskvoote.

Turustamisstandardid

EL on kehtestanud munade turustamisstandardid. Need on välja töötatud selleks, et tagada toote kõrge kvaliteet, kaitsta tarbijaid ning et kogu ELi turul kehtiksid ühtsed standardid.

ELi määrustes on sätestatud üksikasjalikud eeskirjad tingimuste kohta, mida ELis turustatavad munad peavad täitma. Üldiselt täpsustatakse neis, kuidas:

  • tuleks mune ja munakarpe märgistada;
  • tuleks munad liigitada klassidesse nende kvaliteedi ja kaalu järgi;
  • pakendamiskohad peavad toimima;
  • munad tuleb pakendada, ladustada, transportida ja jaemüügiks esitada.

Kaubandus

Kolmandatest riikidest imporditud munade suhtes kohaldatakse imporditollimakse. Rahvusvaheliste ja kahepoolsete kaubanduslepingute raames rakendab EL impordikvootide süsteemi, mille puhul on kindlaks määratud konkreetsete riikide kvoodid, mis on avatud kõikidele tootjatele (erga omnes).

Tarbimiseks ette nähtud munade import kolmandatest riikidest on lubatud, kuid need peavad vastama konkreetsetele tingimustele seoses loomatervise ja toiduohutusega. Toidumunad peavad vastama ka turustamisstandarditega seotud eeskirjadele.

Õiguslikud alused

Munad kuuluvad põllumajandusturgude ühist korraldust käsitleva määruse (EL) 1308/2013 kohaldamisalasse. Turustamisstandardeid käsitletakse täiendavalt komisjoni määruses (EÜ) nr 589/2008 ning turujärelevalve kriteeriumid on sätestatud komisjoni rakendusmääruses (EL) 2017/1185.

Turujärelevalve

Igakuiselt toimuvatel põllumajandusturgude ühise korralduse komitee kohtumistel tutvustab Euroopa Komisjon turuolukorda munasektoris. EL jälgib munaturgu, et tuvastada turu ebastabiilsus, anda põllumajandustootjatele ja töötlejatele täpset teavet turuolukorra kohta ning aidata kaasa riiklikule poliitikakujundamisele.

Turujärelevalve praktikas

Iga ELi riik peab igal kolmapäeval hiljemalt kl 12.00 (Kesk-Euroopa aja järgi) esitama Euroopa Komisjonile puuris peetavate kanade A-klassi munade (L- ja M-klassi munad) hulgihinna 100 kg toote kohta.

Hinnad esitatakse pakendamiskohtades olevate toodete kohta. Kui puuris peetavate kanade toodang ei ole enam tüüpiline, teatab asjaomane ELi riik õrrekanalates peetavate munakanade A-klassi munade hulgihinna 100 kg toote kohta.

Seda on täpsustatud komisjoni rakendusmääruses (EL) 2017/1185.

Seotud teave

Munade turuolukord (inglise keeles, pdf)

Munade iganädalased turuhinnad (inglise keeles, xlsx)

12. JUUNI 2024
Dashboard: Eggs
10. MAI 2022
Laying hens by way of keeping

Komiteed

Mitu komiteed, mis koosnevad valitsuste esindajatest ja mille eesistujaks on komisjoni esindaja, kohtuvad korrapäraselt ning nende ülesanne on tagada, et Euroopa Komisjon võtab rakendusakte vastu ELi riikide kontrolli all.

Põllumajandusturgude eksperdirühm kohtub regulaarselt, et arutada selliseid valdkondi nagu turuhindade areng, tootmine ja kaubandus ELis ning kolmandates riikides.

Kodanikuühiskonnaga loomsete saaduste üle dialoogi pidamise rühm aitab komisjonil pidada korrapäraseid arutelusid kõigi munadega seotud küsimuste üle.