Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Agriculture and rural development

Επισκόπηση

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν περισσότερες από 350 εκατομμύρια όρνιθες ωοπαραγωγής. Οι όρνιθες ωοπαραγωγής παράγουν ετησίως περίπου 6,7 εκατομμύρια τόνους αυγών. Η ΕΕ στηρίζει τους παραγωγούς αυγών μέσω προτύπων εμπορίας και περιστασιακά μέσω ορισμένων μέτρων στήριξης της αγοράς.

Τα αυγά καλύπτονται από την κοινή οργάνωση των αγορών και δεν έχουν υπαχθεί ποτέ σε συνδεδεμένες ενισχύσεις ή ποσοστώσεις παραγωγής.

Πρότυπα εμπορίας

Η ΕΕ ορίζει πρότυπα εμπορίας για τα αυγά. Σκοπός τους είναι να διασφαλίζουν ότι η ποιότητα του προϊόντος παραμένει υψηλή, ότι οι καταναλωτές προστατεύονται και ότι τα πρότυπα είναι συνεπή στο σύνολο της αγοράς της ΕΕ.

Οι κανονισμοί της ΕΕ ορίζουν λεπτομερείς κανόνες οι οποίοι πρέπει να τηρούνται για την εμπορία των αυγών στην ΕΕ. Γενικά, προσδιορίζουν τους κανόνες:

  • επισήμανσης των αυγών και των συσκευασιών αυγών·
  • ταξινόμησης των αυγών ανάλογα με την ποιότητα και το βάρος τους·
  • λειτουργίας των μονάδων συσκευασίας·
  • συσκευασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς και παρουσίασης των αυγών για λιανική πώληση.

Εμπόριο

Τα αυγά που εισάγονται από τρίτες χώρες υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασμούς. Στο πλαίσιο των διεθνών και των διμερών εμπορικών συμφωνιών, η ΕΕ εφαρμόζει ένα σύστημα ποσοστώσεων εισαγωγής με ειδική κατανομή ανά χώρα, το οποίο είναι ανοικτό για όλους τους παραγωγούς (erga omnes).

Η εισαγωγή αυγών για κατανάλωση από τρίτες χώρες επιτρέπεται, αλλά πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις όσον αφορά την υγεία των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων. Για τα επιτραπέζια αυγά πρέπει επίσης να πληρούνται κανόνες που αφορούν τα πρότυπα εμπορίας.

Νομικές βάσεις

Τα αυγά συγκαταλέγονται στα προϊόντα που καλύπτει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών. Τα πρότυπα εμπορίας αναπτύσσονται περαιτέρω στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 589/2008 της Επιτροπής, ενώ τα κριτήρια για τις πρακτικές παρακολούθησης της αγοράς επισημαίνονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/1185 της Επιτροπής.

Παρακολούθηση της αγοράς

Στη μηνιαία συνεδρίαση της επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει την κατάσταση της αγοράς για τον τομέα των αυγών. Η ΕΕ παρακολουθεί την αγορά αυγών ώστε να εντοπίζει πιθανές αστάθειες της αγοράς, να παρέχει ακριβείς πληροφορίες στους γεωργούς και στους μεταποιητές σχετικά με την κατάσταση της αγοράς και να συμβάλλει στη χάραξη δημόσιας πολιτικής.

Παρακολούθηση της αγοράς στην πράξη

Κάθε χώρα της ΕΕ πρέπει να υποβάλλει στην Επιτροπή, το αργότερο έως τις 12:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) κάθε Τετάρτη, την τιμή χονδρικής πώλησης για αυγά κλωβοστοιχίας της κατηγορίας Α (μέσος όρος μεγάλων και μεσαίων αυγών), η οποία ισχύει επί του παρόντος ανά 100 kg.

Οι τιμές παρέχονται για τα προϊόντα στις εγκαταστάσεις συσκευασίας. Εάν η παραγωγή σε κλωβούς δεν είναι πλέον αντιπροσωπευτική, η ενδιαφερόμενη χώρα της ΕΕ παρέχει την τιμή χονδρικής πώλησης των αυγών της κατηγορίας Α, που παράγονται από όρνιθες ωοπαραγωγής οι οποίες εκτρέφονται σε δάπεδο με στρωμνή, η οποία ισχύει ανά 100 kg.

Αυτό προσδιορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/1185 της Επιτροπής.

Σχετικές πληροφορίες

Market situation for eggs (στα αγγλικά, PDF)

Weekly market prices for eggs (στα αγγλικά, XLSX)

10 ΙΟΥΛΊΟΥ 2024
Dashboard: Eggs
10 ΜΑΪ́ΟΥ 2022
Laying hens by way of keeping

Επιτροπές

Διάφορες επιτροπές, που αποτελούνται από εκπροσώπους της κυβέρνησης και προεδρεύονται από εκπρόσωπο της Επιτροπής, συνέρχονται τακτικά για να διασφαλίζουν ότι το έργο της Επιτροπής όσον αφορά την έκδοση εκτελεστικών πράξεων υπόκειται στον έλεγχο των χωρών της ΕΕ.

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων για τις γεωργικές αγορές συνεδριάζει τακτικά για να συζητήσει θέματα όπως η εξέλιξη των τιμών της αγοράς, η παραγωγή και το εμπόριο στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Η ομάδα διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών για τη ζωική παραγωγή επικουρεί την Επιτροπή στη διατήρηση τακτικού διαλόγου για όλα τα θέματα που αφορούν τα αυγά.