Skip to main content
Agriculture and rural development

Översikt

I EU finns det mer än 350 miljoner värphöns som lägger närmare 6,7 miljoner ton ägg varje år. EU stöder äggproducenterna med handelsnormer och marknadsstöd.

Ägg är en del av den samlade marknadsordningen och har aldrig omfattats av kopplat stöd eller produktionskvoter.

Handelsnormer

EU har handelsnormer för ägg som ska skydda konsumenterna och se till att kvaliteten på ägg är hög och normerna enhetliga inom hela EU.

I EU-lagarna finns noggranna bestämmelser för vilka krav äggen måste uppfylla för att få säljas inom EU. Där står bland annat hur

  • äggen och förpackningarna ska märkas
  • äggen ska indelas i klasser efter kvalitet och vikt
  • förpackningscentralerna ska fungera
  • äggen ska förpackas, lagras, transporteras och säljas vid detaljhandel.

Handel

Ägg som importeras från länder utanför EU omfattas av importtullar. Genom internationella och bilaterala handelsavtal har EU infört ett system med importkvoter som antingen är öppet för alla producenter eller som tilldelar länderna vissa kvoter.

Det är tillåtet att importera ägg från länder utanför EU, men äggen måste uppfylla vissa krav på djurhälsa och livsmedelssäkerhet. Konsumtionsägg måste också uppfylla vissa marknadsföringsnormer.

Lagstiftning

Ägg hör till de produkter som omfattas av EU-förordning 1308/2013 om den samlade marknadsordningen inom jordbruket. Handelsnormerna fastställs i EU-förordning 589/2008 och kriterierna för marknadsövervakning i EU:s genomförandeförordning 2017/1185.

Marknadsövervakning

Vid mötena i kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket redogör EU-kommissionen för marknadssituationen inom äggbranschen. EU övervakar äggmarknaden för att upptäcka instabilitet, ge korrekt information till bönder och förädlare om marknadssituationen och bidra till de allmänna politiska besluten.

Marknadsövervakning i praktiken

Varje EU-land ska varje onsdag senast kl. 12.00 (svensk tid) anmäla grossistpriset för ägg av klass A från burhöns (genomsnitt av kategorierna L och M), uttryckt per 100 kg produkt, till EU-kommissionen.

Priser ska anmälas för produkter på förpackningscentraler. Om ägg inte produceras av höns i bur ska landet anmäla grossistpriset på ägg av klass A som producerats av värphöns i stall, uttryckt per 100 kg.

Dessa kriterier fastställs i EU:s genomförandeförordning 2017/1185.

Läs mer

Dashboard: Eggs
English
(1.57 MB - PDF)
Ladda ner
Market situation for eggs
English
(HTML)
Ladda ner
Weekly market prices for eggs
English
(HTML)
Ladda ner

[node:175773:view-mode:teaser]{Laying hens by way of keeping as Teaser}

Kommittéer

Olika kommittéer som består av företrädare för EU-länderna och som har en företrädare för kommissionen som ordförande sammanträder regelbundet för att se till att kommissionen antar sina genomförandeakter under EU-ländernas överinseende.

Kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket diskuterar t.ex. marknadsprisernas utveckling, produktionen samt handeln inom och utanför EU.

Gruppen för civil dialog om och arbetsgruppen för animaliska produkter bistår EU-kommissionen i dialogen om alla frågor som rör ägg.