Skip to main content
Agriculture and rural development

Pārskats

Eiropas Savienībā ir vairāk nekā 350 miljoni dējējvistu. Katru gadu tās izdēj nepilnus 6,7 miljonus tonnu olu. Olu ražotājus ES atbalsta ar tirdzniecības standartiem un laiku pa laikam ar dažiem tirgus atbalsta pasākumiem.

Olas ietilpst tirgus kopīgās organizācijas darbības jomā, bet uz tām nekad nav attiekušies saistītie maksājumi vai ražošanas kvotas.

Tirdzniecības standarti

ES ir spēkā olu tirdzniecības standarti, kas izstrādāti, lai nodrošinātu nemainīgi augstu produkcijas kvalitāti, aizsargātu patērētājus un garantētu, ka visā ES tirgū tiek piemēroti vienādi standarti.

ES regulējumā ir paredzēti detalizēti noteikumi, kas jāievēro, lai olas varētu tirgot ES. Tajā konkrēti noteikts, kā:

  • olas un iepakojums jāmarķē,
  • olas jāšķiro pēc kvalitātes un svara,
  • jādarbojas iepakošanas stacijām,
  • olas jāiepako, jāuzglabā, jātransportē un jānoformē pārdošanai mazumtirdzniecībā.

Tirdzniecība

No trešām valstīm importētām olām uzliek ievedmuitu. Starptautisku un divpusēju tirdzniecības nolīgumu satvarā ES darbojas importa kvotu sistēma, kurā katrai valstij tiek piešķirti noteikti kvotas daudzumi vai kura atvērta visiem ražotājiem (erga omnes).

No trešām valstīm importēt olas lietošanai pārtikā ir atļauts, taču tām jāatbilst īpašiem nosacījumiem, kas attiecas uz dzīvnieku veselību un pārtikas drošumu. Pārtikas olām jāatbilst arī noteikumiem, kas saistīti ar tirdzniecības standartiem.

Juridiskais pamats

Olas pieder pie produktiem, uz kuriem attiecas Regula (ES) Nr. 1308/2013 par lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju. Tirdzniecības standarti sīkāk noteikti Regulā (EK) Nr. 589/2008, bet tirgus uzraudzības praksē piemērojamie kritēriji norādīti Īstenošanas regulā (ES) 2017/1185.

Tirgus uzraudzība

Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komitejas iknedēļas sanāksmē Eiropas Komisija iepazīstina ar tirgus stāvokli olu nozarē. Olu tirgu ES uzrauga, lai konstatētu tirgus nestabilitāti, sniegtu lauksaimniekiem un pārstrādātājiem pareizu informāciju par tirgus situāciju un palīdzētu pieņemt politiskus lēmumus.

Tirgus uzraudzība praksē

Ikvienai ES valstij katru trešdienu ne vēlāk kā plkst. 12.00 (pēc Viduseiropas laika) jāpaziņo Eiropas Komisijai sprostos turētu vistu A kvalitātes klases olu vairumtirdzniecības cena (L un M kategorijas olu vidējā cena), izteikta par 100 kg.

Jāpaziņo produktu cenas iepakošanas centros. Ja sprostos dētas olas vairs nav reprezentatīva produkcija, attiecīgā ES valsts paziņo Komisijai kūtī turētu dējējvistu A kvalitātes klases olu vairumtirdzniecības cenu, izteiktu par 100 kg.

Šie kritēriji ir noteikti Īstenošanas regulā (ES) 2017/1185.

Saistīta informācija

Dashboard: Eggs
English
(1.57 MB - PDF)
Lejupielādēt
Market situation for eggs
English
(HTML)
Lejupielādēt
Weekly market prices for eggs
English
(HTML)
Lejupielādēt
Laying hens by way of keeping
English
(913.08 KB - XLSX)
Lejupielādēt

Komitejas

Dažādas komitejas, kuru sastāvā ir valdību pārstāvji un kuras vada Eiropas Komisijas pārstāvis, regulāri tiekas, lai nodrošinātu, ka Komisijas atbildība par īstenošanas aktu pieņemšanu tiek īstenota ES valstu kontrolē.

Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komiteja regulāri tiekas, lai apspriestu tādas jomas kā tirgus cenu, produkcijas un tirdzniecības dinamika ES un ārpussavienības valstīs.

Pilsoniskā dialoga grupa un darba grupa dzīvnieku izcelsmes produktu jautājumos turpina palīdzēt Komisijai uzturēt regulāru dialogu par visiem jautājumiem, kas saistīti ar olām.