Siirry pääsisältöön
Agriculture and rural development

Yhteisen maatalouspolitiikan rahastot

Yhteistä maatalouspolitiikkaa (YMP) tuetaan EU:n pitkän aikavälin talousarviosta rahoitetuista kahdesta rahastosta eli Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto).

YMP EU:n talousarviossa

EU:n vuosien 2021–2027 monivuotinen rahoituskehys, joka hyväksyttiin 17. joulukuuta 2020, on suuruudeltaan 1,21 biljoonaa euroa (käypinä hintoina), jonka lisäksi Next Generation EU -elpymisvälineestä saatava rahoitus on 808 miljardia euroa. Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) kokonaismäärärahat kahdesta eri rahastosta (kutsutaan usein YMP:n ”kahdeksi pilariksi”) ovat 386,6 miljardia euroa:

Euroopan maatalouden tukirahasto (maataloustukirahasto)

Maataloustukirahaston (YMP:n ”ensimmäinen pilari”) määrärahat ovat 291,1 miljardia euroa. Tulotukijärjestelmiin osoitetaan tukea enintään 270 miljardia euroa, ja loput kohdennetaan maatalousmarkkinoiden tukemiseen.

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto)

Maaseuturahaston (YMP:n ”toinen pilari”) kokonaismäärärahat ovat 95,5 miljardia euroa. Niihin sisältyvät Next Generation EU -elpymisvälineestä saatavat 8,1 miljardia euroa, joilla pyritään vastaamaan covid-19-pandemiasta aiheutuneisiin haasteisiin. Noin 30 prosenttia elpymisvälineen tuesta saatiin käyttöön vuonna 2021, ja loput 70 prosenttia tuli saataville vuonna 2022.

Vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen ensimmäisten kahden vuoden aikana YMP:n määrärahat pantiin täytäntöön 23. joulukuuta 2020 hyväksytyn siirtymäasetuksen mukaisesti, jolla varmistettiin joustava siirtyminen YMP:n strategiasuunnitelmiin, joiden täytäntöönpano aloitettiin 1. tammikuuta 2023.

YMP:n strategiasuunnitelmien avulla voidaan parantaa YMP:n kahden rahaston välistä joustavuutta, ja niihin sisältyvät Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, erityisesti Pellolta pöytään -strategian, tavoitteet. Kaikkiaan 40 prosenttia YMP:n menoista aiotaan kohdentaa ilmastotoimiin.

YMP:n strategiasuunnitelmissa YMP:n rahoitustavoitteet pysyvät samoina, mutta niissä on määritetty tarkempia tavoitteita, jotka koskevat Euroopan unionin maatalousalan ja maaseudun kehittämisen merkittäviä kysymyksiä. YMP:n strategiasuunnitelmat keskittyvät seuraaviin yhdeksään erityistavoitteeseen:

 • Erityistavoite 1: Tuen antaminen riittävien maataloustulojen ja maatilojen selviytymiskyvyn varmistamiseksi koko unionin alueella, jotta elintarviketurvaa saataisiin parannettua
 • Erityistavoite 2: Markkinasuuntautuneisuuden ja kilpailukyvyn parantaminen
 • Erityistavoite 3: Viljelijöiden aseman parantaminen arvoketjussa
 • Erityistavoite 4: Ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen sekä kestävän energian edistäminen
 • Erityistavoite 5: Kestävän kehityksen ja luonnonvarojen, kuten veden, maaperän ja ilman, tehokkaan hoidon edistäminen
 • Erityistavoite 6: Biodiversiteetin suojelun ja ekosysteemipalvelujen edistäminen sekä elinympäristöjen ja maisemien säilyttäminen
 • Erityistavoite 7: Nuorten viljelijöiden houkuttelu alalle ja yritystoiminnan kehittämisen helpottaminen maaseutualueilla
 • Erityistavoite 8: Työllisyyden, kasvun, sosiaalisen osallisuuden ja paikallisen kehityksen edistäminen maaseutualueilla, myös biotalouden ja kestävän metsänhoidon alalla
 • Erityistavoite 9: EU:n maatalouden reagointikyvyn parantaminen silloin kun kyseessä on vastaaminen ravintoa ja terveyttä koskeviin uusiin yhteiskunnan vaatimuksiin, mukaan lukien turvallinen, ravitseva ja kestävän kehityksen mukainen ravinto sekä eläinten hyvinvointi
 • Monialainen tavoite: Lisäksi monialaisen tavoitteen päämääränä on edistää tietämystä, innovointia ja digitalisointia maataloudessa.

Lisätietoa

Maatalous- ja elintarvikealojen tukeminen koronaviruskriisissä

Vahva YMP:n talousarvio

YMP:n menokaaviot

Nykyiset ja aiemmat talousarviot

Euroopan maatalouden tukirahasto

Maataloustukirahastosta rahoitetaan ensisijaisesti viljelijöiden tulotuki ja markkinatoimenpiteitä. Näiden alojen menoja oli vuonna 2022 yhteensä 40,95 miljardia euroa.

Tulotuki

YMP:n strategiasuunnitelmien mukaisesti maataloustukirahastosta tuetaan EU:n viljelijöitä erilaisilla interventiotyypeillä, jotka voivat olla tuotannosta irrotettuja tai tuotantosidonnaisia suoria tukia. Tuotannosta irrotetut tuet, joihin kuuluvat kestävyysperusteinen perustulotuki, kestävyysperusteinen täydentävä uudelleenjakotulotuki, nuorten viljelijöiden täydentävä tulotuki sekä ilmasto-, ympäristö- ja eläinten hyvinvoinnin järjestelmät. Tuotantosidonnaiset tuet kattavat tuotantosidonnaisen tulotuen ja puuvillan lajikohtaisen tuen.

Tietoa tulotuesta

Markkinatoimenpiteet

Maataloustukirahastosta tuetaan myös YMP:n strategiasuunnitelmien mukaisia interventioita tietyillä aloilla.  Interventioita suunnitellaan seuraavilla aloilla:

 • hedelmät ja vihannekset
 • mehiläishoito
 • viini
 • humala
 • oliiviöljy ja syötäväksi tarkoitetut oliivit
 • muut alat (asetus 2021/2115, 42 artiklan f alakohta).

Tietoa markkinatoimenpiteistä

Lisätietoa

Euroopan maatalouden tukirahaston rahoituskertomukset

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitetaan YMP:n tuki maaseutualueiden kestävää kehittämistä varten kolmen pitkän aikavälin tavoitteen kautta:

 • maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen
 • ilmastotoimien ja luonnonvarojen kestävän hoidon varmistaminen
 • maaseudun elinkeinoelämän ja maaseutuyhteisöjen tasapainoisen aluekehityksen saavuttaminen.

YMP:n strategiasuunnitelmien mukaisesti nämä tavoitteet toteutetaan maaseuturahastosta ja EU-maiden kansallisista talousarvioista yhteisrahoitetuilla interventioilla.

Maaseuturahastosta voidaan rahoittaa myös maaseutuyritysten ja -hankkeiden investointeja rahoitusvälineiden, kuten lainojen, vakuuksien tai pääomarahoituksen kautta. Tarkempia tietoja maaseuturahaston tarjoamista rahoitusvälineistä on saatavilla Fi-Compass-neuvontapalvelussa.

Tietoa maaseudun kehittämisestä

Lisätietoa

Maaseuturahaston rahoituskertomukset

Maataloustukien hallinnointi

Vaikka komissiolla on kokonaisvastuu YMP:n varainhoidosta, se ei yleensä maksa tukia tuensaajille. Suurin osa YMP:n talousarviosta pannaan täytäntöön komission ja EU-maiden väliseen yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin kautta, mutta pientä osuutta YMP:n talousarviosta hallinnoidaan suoraan eli komission toimesta.

Yhteistyöhön perustuva hallinnointi

YMP:n talousarviosta 99,3 prosenttia – mukaan lukien tulotuen, markkinatoimenpiteiden ja maaseudun kehittämisen määrärahat – pannaan täytäntöön komission ja jäsenvaltioiden väliseen yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin puitteissa.

EU-maiden tehtävät

Kun talousarviota hallinnoidaan yhteistyössä, talousarvion toteuttamiseen liittyviä tehtäviä siirretään EU-maille, jotka toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi. EU-maat vastaavat EU:n säännösten mukaisen tukien hallinto- ja valvontajärjestelmän perustamisesta. Niiden on varmistettava, että kyseinen järjestelmä toimii tehokkaasti ja pystyy estämään, havaitsemaan ja korjaamaan sääntöjenvastaisuuksia. Lisäksi maiden on kerättävä YMP:n strategiasuunnitelmien menoja koskevia tuloksellisuustietoja ja raportoitava niistä IT-järjestelmien avulla.

Euroopan komission tehtävät

Komissio valvoo tässä yhteydessä, että hallinto- ja valvontajärjestelmä on järjestetty asianmukaisesti. Se varmistaa, että järjestelmä toimii, ja tekee tarvittaessa rahoitusoikaisuja.

EU-maat maksavat YMP:n tuensaajille tukia virallisesti hyväksyttyjen elinten kautta, joita kutsutaan maksajavirastoiksi. Maksajavirastot hyväksytään komission vahvistamien yksityiskohtaisten kriteerien mukaisesti. Niiden on varmistettava, että kaikki rahoitushakemukset täyttävät tukikelpoisuusedellytykset ja että tuet viljelijöille ja muille YMP:n tuensaajille maksetaan asianmukaisesti.

Kaikki menot kirjataan maksajavirastojen tilinpäätöstietoihin ja niihin kohdistetaan valvonta-, tarkastus- ja tilintarkastustoimia maatalousmenojen varmentamisprosessin mukaisesti.

Suora hallinnointi

Komissio hallinnoi suoraan noin 0,5:ttä prosenttia YMP:n talousarviosta (mukaan lukien EU:n edustustoille ja EU:n toimeenpanovirastoille maksettavat määrärahat). Tämä rahoitus myönnetään

 • YMP:n täytäntöönpanon edellyttämien hallinnollisen ja teknisen tuen toimien rahoittamiseen, mukaan lukien seuranta ja valvonta, tilintarkastus- ja tarkastustoimet sekä maatalouden kirjanpidon IT-järjestelmät
 • kansainvälisten järjestöjen, toimeenpanovirastojen ja komission itsensä toteuttamien EU:n maataloustuotteita koskevien menekinedistämistoimien rahoittamiseen.

Lisäksi komissio myöntää avustuksia YMP:hen liittyviä tiedotustoimia varten ja tekee sopimuksia kolmansien osapuolten palveluista, kun se tarvitsee arviointeja ja tutkimuksia, teknistä apua ja koulutusta tai konsultointi-, konferenssi ja tiedotuspalveluja. Palveluja koskevat sopimukset tehdään tarjouskilpailujen jälkeen.

Tarjouskilpailut

Tiedotustoimiin tarkoitetut avustukset

Oikeusperusta

Asetus (EU) 2021/2116 yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta

Asetus (EU) 2021/2115 jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laadittavien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä

Asetus (EU) 2021/2117 maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o 1308/2013, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun asetuksen (EU) N:o 1151/2012, maustettujen viinituotteiden määritelmästä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun asetuksen (EU) N:o 251/2014 sekä unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 228/2013 muuttamisesta

Varainhoitoasetus

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046

Tapahtumat

 • Näyttelyt
 • perjantai 26. heinäkuuta 2024 klo 09:00 - maanantai 29. heinäkuuta 2024 klo 18:30 (CEST)
 • Libramont-Chevigny, Belgium
 • Ulkoinen tapahtuma

Uutiset