Przejdź do treści głównej
Agriculture and rural development

Nieuczciwe praktyki handlowe w łańcuchu żywnościowym

Unia Europejska wzmacnia pozycję rolników w łańcuchu dostaw żywności, zwalczając nieuczciwe praktyki handlowe

Nieuczciwe praktyki handlowe

Nieuczciwe praktyki handlowe to praktyki stosowane w relacjach między przedsiębiorstwami, które rażąco odbiegają od dobrego postępowania handlowego i są sprzeczne z zasadą dobrej wiary i uczciwego obrotu. Łańcuch dostaw żywności jest szczególnie narażony na nieuczciwe praktyki handlowe z uwagi na znaczną nierównowagę między małymi i dużymi podmiotami. Rolnicy i małe podmioty w łańcuchu dostaw żywności często nie mają wystarczającej siły przetargowej, by się przed nimi bronić.

Unia Europejska postanowiła zatem lepiej chronić rolników – a także małych i średnich dostawców – i wprowadzić przepisy bezwzględnie zakazujące niektórych nieuczciwych praktyk handlowych.

17 kwietnia 2019 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę (UE) 2019/633 w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych. Kraje UE były zobowiązane do transpozycji dyrektywy do prawa krajowego do 1 maja 2021 r. i do rozpoczęcia jej stosowania sześć miesięcy później.

Jest to część kompleksowego programu zarządzania, który ma sprawić, że łańcuch dostaw żywności będzie wydajniejszy i sprawiedliwszy i który obejmuje również współpracę producentów i środki mające na celu zwiększenie przejrzystości rynku. Strategia „Od pola do stołu” ma również przyczynić się do poprawy pozycji rolników w łańcuchu dostaw żywności.

Zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych

UTP

Aby poprawić pozycję zarówno rolników, jak i małych i średnich przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw żywności, UE przyjęła przepisy zakazujące 16 nieuczciwych praktyk handlowych. W dyrektywie rozróżnia się praktyki „czarne” i „szare”. Podczas gdy czarne nieuczciwe praktyki handlowe są zakazane niezależnie od okoliczności, dopuszcza się stosowanie szarych praktyk, jeżeli dostawca i nabywca uzgodnią je wcześniej w jasny i jednoznaczny sposób.

Dziesięć czarnych nieuczciwych praktyk handlowych

 • Zapłata za łatwo psujące się produkty rolne i spożywcze w terminie późniejszym niż 30 dni
 • Zapłata za inne produkty rolno-spożywcze w terminie późniejszym niż 60 dni
 • Anulowanie zamówień na nietrwałe produkty rolno-spożywcze z niewielkim wyprzedzeniem
 • Jednostronne zmiany umowy przez nabywcę
 • Płatności niezwiązane z konkretną transakcją
 • Przenoszenie ryzyka utraty i psucia się produktów na dostawcę
 • Odmowa pisemnego potwierdzenia umowy dostawy przez kupującego pomimo prośby dostawcy
 • Nieuprawnione wykorzystanie tajemnic przedsiębiorstwa przez kupującego
 • Odwet handlowy ze strony nabywcy
 • Przenoszenie kosztów rozpatrywania skarg klientów na dostawcę

Sześć szarych nieuczciwych praktyk handlowych

Są one dozwolone tylko wtedy, gdy zostały wcześniej uzgodnione w jasny i jednoznaczny sposób.

 • Zwrot produktów niesprzedanych
 • Zapłata dokonywana przez dostawcę za przechowywanie, wystawianie i wykazanie w cenniku
 • Zapłata dokonywana przez dostawcę za promocję
 • Zapłata dokonywana przez dostawcę za marketing
 • Zapłata dokonywana przez dostawcę za reklamę
 • Zapłata dokonywana przez dostawcę za wynagrodzenie personelu kupującego, urządzenie lokalu

Dyrektywa zapewnia minimalną harmonizację nieuczciwych praktyk handlowych we wszystkich krajach UE. Zapewni to równe warunki działania w odniesieniu do tych praktyk, które uznano za najbardziej problematyczne.

Kluczowe przepisy dyrektywy

Ochrona mniejszych dostawców przed większymi nabywcami

Dyrektywa przewiduje ochronę mniejszych dostawców przed większymi nabywcami, co obejmuje każdego dostawcę produktów rolnych i spożywczych o obrotach nieprzekraczających 350 mln euro, przy czym poziom ochrony jest zróżnicowany poniżej tego progu. Dotyczy to rolników, organizacji producentów i dystrybutorów plasujących się poniżej tego progu. Obejmuje to również dostawców i nabywców spoza UE, pod warunkiem że jedna ze stron ma siedzibę w UE.

Transpozycja do prawa krajowego

Dokonując transpozycji dyrektywy do prawa krajowego, kraje UE mogą zastosować przepisy surowsze niż dyrektywa, czyli wykroczyć poza jej zakres. Nie mogą one jednak oferować mniejszego zakresu ochrony niż ochrona przewidziana w dyrektywie.

W październiku 2021 r. Komisja opublikowała sprawozdanie okresowe na temat stanu transpozycji i wdrożenia dyrektywy. Do grudnia 2022 r. wszystkie państwa członkowskie dokonały transpozycji dyrektywy do prawa krajowego. Zaktualizowane sprawozdanie i powiązany z nim dokument roboczy służb Komisji opublikowane w kwietniu 2024 r. zawierają obecnie wgląd w sposoby transpozycji wybrane przez wszystkie 27 państwa członkowskie.

Organy egzekwowania prawa

Każde państwo UE wyznaczyło właściwy organ do egzekwowania tych przepisów. Organy te muszą być uprawnione zarówno do wszczynania dochodzeń, jak i do nakładania kar na podmioty naruszające przepisy.

PaństwoOrgan egzekwowania prawaDane kontaktowe
AustriaDas Fairness-BüroE-mail: officeatfairness-buero [dot] gv [dot] at (office[at]fairness-buero[dot]gv[dot]at)
Tel. +43 19281654
BundeswettbewerbsbehördeE-mail: wettbewerbatbwb [dot] gv [dot] at (wettbewerb[at]bwb[dot]gv[dot]at)
Tel. +43 1245080
BelgiaDG ds. Kontroli Gospodarczej Gospodarki FPS – FR / NLE-mail: utp [dot] agrifoodchainateconomie [dot] fgov [dot] be (utp[dot]agrifoodchain[at]economie[dot]fgov[dot]be)
BułgariaKomisja Ochrony KonkurencjiE-mail: delovodstvoatcpc [dot] bg (delovodstvo[at]cpc[dot]bg)
ChorwacjaChorwacka Agencja ds. Konkurencji (Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja)E-mail: agencija [dot] ztnataztn [dot] gov [dot] hr (agencija[dot]ztn[at]aztn[dot]gov[dot]hr)
Tel. +385 16176448
Faks: +385 16176450
CyprDepartament Rolnictwa – Ministerstwo Rolnictwa, Rozwoju Wsi i ŚrodowiskaE-mail: directoratda [dot] moa [dot] gov [dot] cy (director[at]da[dot]moa[dot]gov[dot]cy)
Tel. +357 22408519
Faks: +357 22781425
CzechyUrząd ochrony konkurencji

E-mail: postaatuohs [dot] cz (posta[at]uohs[dot]cz)
Tel. +420 542167111

Departament międzynarodowy
Tel.: +420 542167795
Faks: +420 54216711

DaniaDuński Urząd Ochrony Konkurencji i KonsumentówE-mail: utpatkfst [dot] dk (utp[at]kfst[dot]dk)
Tel. +45 41715000
EstoniaEstoński Urząd KonkurencjiE-mail: infoatkonkurentsiamet [dot] ee (info[at]konkurentsiamet[dot]ee)
Tel. +372 6672400
FinlandiaFiński Rzecznik Praw Obywatelskich ds. Rynku ŻywnościE-mail: etmvatetmv [dot] fi (etmv[at]etmv[dot]fi)
FrancjaDyrekcja Generalna ds. Konkurencji, Konsumentów i Kontroli Nadużyć Finansowych (DGCCRF)Osoba wyznaczona do kontaktów: Formularz kontaktowy na stronie internetowej
Tel. +33 144871717
NiemcyFederalny Urząd ds. Rolnictwa i Żywności (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung – BLE)E-mail: utpatble [dot] de (utp[at]ble[dot]de)
Tel. +49 22868450
GrecjaKomitet ds. Zwalczania Nieuczciwych Praktyk Handlowych – Ministerstwo Rozwoju Obszarów Wiejskich i ŻywnościE-mail: apetropoulouatminagric [dot] gr (apetropoulou[at]minagric[dot]gr)
Tel. +30 2102124289
WęgryNEBIH (Krajowe biuro ds. bezpieczeństwa łańcucha żywnościowego)E-mail: tpfoatnebih [dot] gov [dot] hu (tpfo[at]nebih[dot]gov[dot]hu)
Tel. +36 13369000
IrlandiaOrgan egzekwowania prawa ds. nieuczciwych praktyk handlowych (UTP)E-mail: utpatagrifoodregulator [dot] ie (utp[at]agrifoodregulator[dot]ie)
Tel. +353 15058607
WłochyWłoskie Ministerstwo Polityki Rolnej, Żywnościowej i Leśnej – Departament ICQRFE-mail: icqrf [dot] capodipartimentoatpoliticheagricole [dot] it (icqrf[dot]capodipartimento[at]politicheagricole[dot]it)
Tel. +39 064824047 / +39 064884467
ŁotwaŁotewska Rada ds. KonkurencjiE-mail: pastsatkp [dot] gov [dot] lv (pasts[at]kp[dot]gov[dot]lv)
Tel. +371 67282865
LitwaInstytucja publiczna Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Rynków Obszarów WiejskichE-mail: infoatlitfood [dot] lt (info[at]litfood[dot]lt)
Tel. +370 52649035
LuksemburgConseil de la concurrence (Rada ds. Konkurencji)E-mail: infoatconcurrence [dot] public [dot] lu (info[at]concurrence[dot]public[dot]lu)
Tel. +352 24784174
MaltaRada ds. nieuczciwych praktyk handlowychE-mail: utpboard [dot] mafaatgov [dot] mt (utpboard[dot]mafa[at]gov[dot]mt)
HolandiaOrgan ds. konsumentów i rynków (ACM)E-mail: ACM-Postatacm [dot] nl (ACM-Post[at]acm[dot]nl)
Tel. +31 707222000
Faks: +31 707222355
PolskaUrząd Ochrony Konkurencji i KonsumentówE-mail: uokikatuokik [dot] gov [dot] pl (uokik[at]uokik[dot]gov[dot]pl)
Tel. + 48 225560800
PortugaliaAutoridade de Segurança Alimentar e EconómicaE-mail: correio [dot] asaeatasae [dot] pt (correio[dot]asae[at]asae[dot]pt)
Tel. +351 217983600
Faks: +351 217983654
RumuniaConsiliul ConcurenteiE-mail: officeatconsiliulconcurentei [dot] ro (office[at]consiliulconcurentei[dot]ro)
SłowacjaMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiE-mail: utps [dot] agrifoodatland [dot] gov [dot] sk (utps[dot]agrifood[at]land[dot]gov[dot]sk)
SłoweniaSłoweńska Agencja Ochrony KonkurencjiE-mail: gp [dot] avkatgov [dot] si (gp[dot]avk[at]gov[dot]si)
Tel. +386 14783597
HiszpaniaAgencia de Información y Control Alimentarios (AICA)E-mail: daicaatmapa [dot] es (daica[at]mapa[dot]es)
Tel. +34 913478374
SzwecjaSzwedzki Urząd KonkurencjiE-mail: konkurrensverketatkkv [dot] se (konkurrensverket[at]kkv[dot]se)
Tel. +46 87001600

Skargi

Dyrektywa przewiduje środki, w tym ochronę skarżących, mające pomóc mniejszym dostawcom w korzystaniu z przysługujących im praw. Mogą oni wybrać, do którego organu egzekwowania prawa chcą złożyć skargę: organów krajowych lub organów kraju UE, w którym ma siedzibę nabywca.

Ocena dyrektywy

Ocena dyrektywy UE 2019/633 na szczeblu UE, która dostępna będzie pod koniec 2025 r., pozwoli stwierdzić, jaka jest skuteczność środków podjętych przez państwa członkowskie. Aby wnieść wkład w tę ocenę, Wspólne Centrum Badawcze (JRC) i Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzają coroczne ankiety we wszystkich krajach UE.

Wyniki ankiet z poprzednich lat można znaleźć na stronie: wyniki ankiet dotyczących nieuczciwych praktyk handlowych.

Dokumenty

13 WRZEŚNIA 2023
Compliance assessment: explanatory documents, transposition and conformity checks
30 KWIETNIA 2021
Brochure: Directive on unfair trading practices in the agriculture and food supply chain
30 KWIETNIA 2021
Factsheet: Directive on unfair trading practices in the agriculture and food supply chain

 

Wydarzenia

 • Wystawy
 • piątek 26 lipca 2024 r., godz. 09:00 - poniedziałek 29 lipca 2024 r., godz. 18:30 (CEST)
 • Libramont-Chevigny, Belgium
 • Wydarzenie zewnętrzne