Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Нелоялни търговски практики в хранителната верига

Европейският съюз помага на земеделските стопани да засилят позицията си във веригата за доставки на храни, като се бори с нелоялните търговски практики.

Какво представляват нелоялните търговски практики

Нелоялните търговски практики са практики между предприятия, които се отклоняват от етичното търговско поведение и са в разрез с принципите на добросъвестност и почтеност при сключването на сделки. Веригата за доставки на храни е уязвима по отношение на нелоялните търговски практики поради значителните дисбаланси между малките и големите оператори. Често земеделските стопани и малките оператори във веригата за доставки на храни не разполагат с достатъчно силна преговорна позиция, за да се защитят от нелоялните търговски практики.

Поради това Европейският съюз реши да подобри защитата на земеделските стопани, както и на малките и средните доставчици, и да въведе задължителни разпоредби, с които се забраняват определени нелоялни търговски практики.

Директива 2019/633 на ЕС относно нелоялните търговски практики във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти беше приета от Европейския парламент и Съвета на 17 април 2019 г. Държавите от ЕС трябваше да транспонират Директивата в националното си законодателство до 1 май 2021 г. и да започнат да я прилагат шест месеца по-късно.

Това е част от по-широка програма за управление, която има за цел постигане на по-ефективна и по-справедлива верига за доставки на храни и която включва също така сътрудничество между производителите и мерки за повишаване на прозрачността на пазара. Стратегията От фермата до трапезата също има за цел да допринесе за подобряване на позицията на земеделските стопани във веригата за доставки на храни.

Борба с нелоялните търговски практики

UTP

За да се подобри позицията на земеделските стопани и малките и средните предприятия във веригата за доставки на храни, ЕС прие законодателство, с което се забраняват 16 нелоялни търговски практики. В директивата се прави разграничение между „черни“ и „сиви“ практики. „Черните“ нелоялни търговски практики са забранени, независимо от обстоятелствата, а „сивите“ практики са разрешени, ако доставчикът и купувачът предварително се споразумеят за тях по ясен и недвусмислен начин.

Десет „черни“ нелоялни търговски практики

 • Извършване на плащане за нетрайни селскостопански и хранителни продукти по-късно от 30 дни от договореното
 • Извършване на плащане за други селскостопански и хранителни продукти по-късно от 60 дни от договореното
 • Отказ от поръчки на нетрайни селскостопански и хранителни продукти с кратко предизвестие
 • Едностранни промени в договора от страна на купувача
 • Плащания, които не са свързани с конкретна сделка
 • Прехвърляне на доставчика на риска от похабяване и бракуване
 • Отказ на купувача да потвърди в писмен вид договор за доставка въпреки искане на доставчика
 • Неправомерно използване на търговски тайни от страна на купувача
 • Предприемане на ответни търговски действия от купувача
 • Прехвърляне на разходи за разглеждане на жалби на клиенти към доставчика

Шест „сиви“ нелоялни търговски практики

Тези практики могат да бъдат използвани само ако предварително са договорени по ясен и недвусмислен начин.

 • Връщане на непродадени продукти
 • Плащане от доставчика за складиране, излагане и включване в продуктовата гама на негови продукти
 • Плащане от доставчика за промоция
 • Плащане от доставчика за предлагане на пазара
 • Плащане от доставчика за реклама
 • Плащане от доставчика за персонал на купувача, ангажиран с оборудване на помещения

Директивата предвижда минимална хармонизация във връзка с нелоялните търговски практики във всички държави от ЕС. Така ще се осигурят еднакви условия на конкуренция по отношение на тези практики, които бяха определени като най-проблематични.

Основни разпоредби на Директивата

Защита на по-слабите доставчици от по-силните купувачи

Директивата предвижда защита на доставчиците в по-слаба позиция срещу купувачите в по-силна позиция, което включва всеки доставчик на селскостопански и хранителни продукти с оборот до 350 милиона евро, като има диференцирани нива на защита под този праг. Това обхваща земеделски стопани, организации на производители и дистрибутори под прага. Разпоредбите важат и за доставчици и купувачи, намиращи се извън ЕС, при условие че една от страните се намира в ЕС.

Транспониране на национално равнище

При транспонирането на Директивата в националното си право държавите от ЕС могат да въведат по-строги мерки от тези в Директивата и да надхвърлят нейния обхват. Те обаче нямат право да осигурят по-ниско ниво на защита от предвиденото в Директивата.

Комисията публикува междинен доклад относно транспонирането и прилагането на Директивата. Всички държави от ЕС съобщиха, че изцяло са въвели Директивата в националното си законодателство. В момента Комисията извършва проверка за съответствие, за да оцени доколко националните закони отговарят на задълженията по Директивата.

Мерки за транспониране на отделните държави от ЕС

Правоприлагащи органи

Всяка държава от ЕС е определила компетентен орган, който отговаря за прилагането на тези правила. Тези органи трябва да имат правомощия както за започване на разследвания, така и за налагане на глоби на оператори, които нарушават правилата.

Държава Правоприлагащ орган Координати за връзка
Австрия Das Fairness-Büro

Ел. адрес: officeatfairness-buero [dot] gv [dot] at (office[at]fairness-buero[dot]gv[dot]at)
Тел.: +43 1 928 1654

Bundeswettbewerbsbehörde

Ел. адрес: wettbewerbatbwb [dot] gv [dot] at (wettbewerb[at]bwb[dot]gv[dot]at)
Тел.: +43 1 245 08-0

Белгия Генерална дирекция „Икономическа инспекция“ на Федералната публична служба по икономика — FR / NL

Ел. адрес: utp [dot] agrifoodchainateconomie [dot] fgov [dot] be (utp[dot]agrifoodchain[at]economie[dot]fgov[dot]be)

България Комисия за защита на конкуренцията

Ел. адрес: delovodstvoatcpc [dot] bg (delovodstvo[at]cpc[dot]bg)

Хърватия Агенция за защита на конкуренцията (Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja)

Ел. адрес: agencija [dot] ztnataztn [dot] gov [dot] hr (agencija[dot]ztn[at]aztn[dot]gov[dot]hr)
Тел.: +385 1 617 64 48
Факс: +385 1 617 64 50

Кипър Дирекция по земеделие, Министерство на земеделието, развитието на селските райони и околната среда

Ел. адрес: directoratda [dot] moa [dot] gov [dot] cy (director[at]da[dot]moa[dot]gov[dot]cy)
Тел.: +357 22 408 519
Факс: +357 22 781 425

Чехия Служба за защита на конкуренцията

Ел. адрес: postaatuohs [dot] cz (posta[at]uohs[dot]cz)
Тел.: +420 542 167 111

Международен отдел
Тел.: +420 542 167 795
Факс: +420 542 167 11

Дания Орган за защита на конкуренцията и потребителите

Ел. адрес: utpatkfst [dot] dk (utp[at]kfst[dot]dk)
Тел.: +45 4171 5000

Естония Орган за защита на конкуренция

Ел. адрес: infoatkonkurentsiamet [dot] ee (info[at]konkurentsiamet[dot]ee)
Тел.: +372 667 2400

Финландия Омбудсман за пазара на храни Ел. адрес: etmvatetmv [dot] fi (etmv[at]etmv[dot]fi)
Франция Генерална дирекция „Конкуренция, потребителски въпроси и борба с измамите“ (DGCCRF) За контакти: чрез формуляр за контакти на уебсайта
Тел.: +33 (0) 1 44 87 17 17
Германия Федерална служба по земеделие и храни (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung - BLE) Ел. адрес: utpatble [dot] de (utp[at]ble[dot]de)
Тел.: +49 228 6845-0
Гърция Комитет за борба с нелоялните търговски практики, Министерство на храните и развитието на селските райони Ел. адрес: apetropoulouatminagric [dot] gr (apetropoulou[at]minagric[dot]gr)
Тел.: +0302102124289
Унгария Национална служба за безопасност на хранителната верига (NEBIH) Ел. адрес: tpfoatnebih [dot] gov [dot] hu (tpfo[at]nebih[dot]gov[dot]hu)
Тел.: +36-1-336-9000
Ирландия Правоприлагащ орган по нелоялни търговски практики Ел. адрес: UTPatagriculture [dot] gov [dot] ie (UTP[at]agriculture[dot]gov[dot]ie)
Тел.: +353 (0) 1 5058607
Италия Министерство на земеделието, храните и горите, отдел ICQRF Ел. адрес: icqrf [dot] capodipartimentoatpoliticheagricole [dot] it (icqrf[dot]capodipartimento[at]politicheagricole[dot]it)
Тел.: +39 06 4824047 / +39 06 4884467
Латвия Съвет за защита на конкуренцията Ел. адрес: pastsatkp [dot] gov [dot] lv (pasts[at]kp[dot]gov[dot]lv)
Тел.: +371 6728 2865
Литва Агенция по стопанска дейност в селските райони и развитие на пазарите Ел. адрес: infoatlitfood [dot] lt (info[at]litfood[dot]lt)
Тел.: +370 52 649035
Люксембург Conseil de la concurrence Ел. адрес: infoatconcurrence [dot] public [dot] lu (info[at]concurrence[dot]public[dot]lu)
Тел.: +352 2478 4174
Малта Съвет по нелоялни търговски практики Ел. адрес: utpboard [dot] mafaatgov [dot] mt (utpboard[dot]mafa[at]gov[dot]mt)
Нидерландия Орган за потребителите и пазарите (ACM) Ел. адрес: ACM-Postatacm [dot] nl (ACM-Post[at]acm[dot]nl)
Тел.: +31 70 7222 000
Факс: +31 70 7222 355
Полша Служба за защита на конкуренцията и потребителите (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) Ел. адрес: uokikatuokik [dot] gov [dot] pl (uokik[at]uokik[dot]gov[dot]pl)
Тел.: + 48 22 55 60 800
Португалия Autoridade de Segurança Alimentar e Económica Ел. адрес: correio [dot] asaeatasae [dot] pt (correio[dot]asae[at]asae[dot]pt)
Тел.: +351 217 983 600
Факс: +351 217 983 654
Румъния Consiliul Concurentei Ел. адрес: officeatconsiliulconcurentei [dot] ro (office[at]consiliulconcurentei[dot]ro)
Словакия Министерство на земеделието и развитието на селските райони

Ел. адрес: utps [dot] agrifoodatland [dot] gov [dot] sk (utps[dot]agrifood[at]land[dot]gov[dot]sk)

Словения Агенция за защита на конкуренцията

Ел. адрес: gp [dot] avkatgov [dot] si (gp[dot]avk[at]gov[dot]si)
Тел.: +386 1 478 3597

Испания Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA)

Ел. адрес: daicaatmapa [dot] es (daica[at]mapa[dot]es)
Тел.: +34-913478374

Швеция Шведски орган за защита на конкуренцията

Ел. адрес: konkurrensverketatkkv [dot] se (konkurrensverket[at]kkv[dot]se)
Тел.: +46 8 700 1600

Жалби

Директивата съдържа мерки за подпомагане на по-слабите доставчици да упражняват правата си, включително защита на жалбоподателите. Те могат да избират до кой правоприлагащ орган да подадат жалба — своя национален орган или органа на държавата от ЕС, в която се намира купувачът.

Оценка на Директивата

В края на 2025 г. ще бъде представена оценка на Директива 2019/633 на равнище ЕС, в която ще бъде разгледана ефективността на мерките, предприети от държавите членки. Във връзка с тази оценка Съвместният изследователски център (JRC) и генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ провеждат годишни проучвания във всички държави от ЕС.

Вижте резултатите от проучванията относно нелоялните търговски практики.

Документи

13 СЕПТЕМВРИ 2023 Г.
Compliance assessment: explanatory documents, transposition and conformity checks
30 AПРИЛ 2021 Г.
Brochure: Directive on unfair trading practices in the agriculture and food supply chain
30 AПРИЛ 2021 Г.
Factsheet: Directive on unfair trading practices in the agriculture and food supply chain

 

Прояви