Pāriet uz galveno saturu
Agriculture and rural development

Sadarbība un ekspertu padomi

Sadarbība bioloģiskās ražošanas politikas jomā

Kad Komisija izstrādā vai īsteno jaunus tiesību aktus, tā ievēro caurskatāmību, pamatojas uz faktiem un regulāri apspriežas ar iedzīvotājiem un nozares ekspertiem. Tai ir jāapspriežas ar visām ES valstīm par lēmumiem, ko tā pieņems, un šī apspriešanās norisinās t.s. regulatīvajās komitejās.

Bioloģiskās ražošanas ekspertu grupa

Ekspertu grupa tehnisku padomu sniegšanai par bioloģisko ražošanu (EGTOP) sniedz padomus Eiropas iestādēm. Tā izmanto ārējo pieredzi, lai nodrošinātu, ka ES noteikumi jautājumā par bioloģiskajiem produktiem ir efektīvi un samērīgi. Turklāt, tā kā bioloģiskās lauksaimniecības nozare strauji attīstās un ir ļoti inovatīva, tā gādā, ka ES pastāvīgi seko tehnikas attīstībai šajā jomā.

EGTOP kā pastāvīga grupa konsultē par daudziem bioloģiskās ražošanas aspektiem.

Tā regulāri sagatavo ziņojumus par bioloģisko ražošanu, kā arī izvērtē ES valstu pieprasījumus grozīt regulu tehniskos pielikumus.

Līdz 2008. gadam, pirms pastāvīgas ekspertu grupas izveides, ES konsultēja vairākas ad hoc ekspertu grupas, kurām bija tas pats uzdevums, bet uz laiku. Minētās ad hoc ekspertu grupas izstrādāja vairākus ziņojumus par bioloģisko ražošanu.

Bioloģiskās lauksaimniecības komiteja

Bioloģiskās lauksaimniecības komiteja pārstāv ES valstu viedokli par pašreizējiem un gaidāmajiem bioloģiskās ražošanas tiesību aktiem. Līdz ar to tā ir svarīga saikne starp ES un tās dalībvalstīm. Tā regulāri pulcējas, lai izskatītu visus priekšlikumus grozīt pašreizējos noteikumus. Tajā ir visu ES valstu pārstāvji, un tās priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis.

Pilsoniskā dialoga grupa

Pilsoniskā dialoga grupā (CDG) ir pārstāvji no tādām organizācijām kā ražotāju organizācijas un patērētāju organizācijas, kā arī vides aizsardzības organizācijas. Tai ir jāpalīdz lietpratīgi uzlabot un uzraudzīt Komisijas bioloģiskās ražošanas politiku. Tālab grupai ir jāsniedz informācija, pamatojoties uz savu praktisko pieredzi uz vietas.

CDG pamatuzdevums

  • Uzturēt regulāru dialogu par visiem kopējās lauksaimniecības politikas aspektiem, ieskaitot tās īstenošanu un jaunus pasākumus, kurus Komisija, iespējams, var tikt aicināta veikt.
  • Apmainīties ar noderīgu pieredzi un labu praksi.
  • Konsultēt Komisiju par politiku, kas būtu īstenojama.
  • Sniegt atzinumus pēc Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas.
  • Uzraudzīt politikas attīstību bioloģiskās ražošanas jomā. Šīs pilsoniskā dialoga grupas uzdevums būs palīdzēt Komisijai uzturēt regulāru dialogu par visiem jautājumiem, kas saistīti ar bioloģisko lauksaimniecību.

Tās dalībnieki ir, piemēram, šādas organizācijas:

  • NVO un vides aizsardzības organizācijas;
  • ražotāju organizācijas un kooperatīvi;
  • uzņēmumu asociācijas;
  • arodbiedrības.