Skip to main content
Agriculture and rural development

Bendradarbiavimas ir ekspertų patarimai

Bendradarbiavimas ekologinės politikos klausimais

Įgyvendindama ar rengdama naujus teisės aktus, Europos Komisija dirba skaidriai, vadovaudamasi įrodymais ir remdamasi žiniomis, gautomis reguliariai konsultuojantis su piliečiais ir atitinkamų sektorių ekspertais. Europos Komisija dėl sprendimų, kuriuos ketina priimti, privalo konsultuotis su visomis ES valstybėmis narėmis; tai daroma vykdant reguliavimo komitetų veiklą.

Ekologinės gamybos ekspertų grupė

Konsultacinė ekologinės gamybos ekspertų grupė (EGTOP) teikia konsultacijas Europos institucijoms. Ji remiasi išorės patirtimi, siekdama užtikrinti, kad ES ekologinei gamybai taikomos taisyklės būtų veiksmingos ir proporcingos. Be to, kadangi ekologinė gamyba yra sparčiai besivystantis ir labai inovatyvus sektorius, ji leidžia užtikrinti, kad ES eitų išvien su bet kokia technine pažanga šioje srityje.

EGTOP yra nuolatinė grupė, konsultuojanti daugybės ekologinės gamybos sričių klausimais.

EGTOP reguliariai rengia ataskaitas ekologinės gamybos klausimais, ji taip pat vertina ES valstybių narių prašymus iš dalies pakeisti reglamentų techninius priedus.

Iki 2008 m., kol dar nebuvo įsteigta nuolatinė ekspertų grupė, ES konsultavo nemažai ad hoc ekspertų grupių, kurios atlikdavo tą patį vaidmenį, tačiau veikė ribotą laiką. Šios ad hoc ekspertų grupės parengė keletą ataskaitų ekologinės gamybos klausimais.

Ekologinės gamybos komitetas

Ekologinės gamybos komitetas atstovauja ES valstybių narių pozicijai esamų ir būsimų ekologinės gamybos teisės aktų klausimais. Todėl jis yra svarbi ES ir jos sudėtyje esančių šalių jungtis. Komiteto nariai reguliariai susitinka aptarti visus siūlomus esamų taisyklių pakeitimus. Komitetą sudaro visų ES valstybių narių atstovai, jam vadovauja Komisijos atstovas.

Pilietinio dialogo grupė

Pilietinio dialogo grupę sudaro tokių grupių kaip gamintojų ir vartotojų organizacijos atstovai, taip pat labdaros organizacijų, veikiančių aplinkosaugos srityje, atstovai. Jos paskirtis – padėti konsultuoti Komisiją ekologinės gamybos politikos klausimais bei vykdyti stebėseną, prisidėti remiantis jos narių praktine patirtimi.

Pilietinio dialogo grupės užduotys

  • Reguliariai palaikyti dialogą visais klausimais, susijusiais su bendra žemės ūkio politika, įskaitant klausimus dėl jos įgyvendinimo ir naujų priemonių, kurių Komisijai gali reikėti imtis.
  • Dalytis atitinkama patirtimi ir gerosios praktikos pavyzdžiais.
  • Konsultuoti Komisiją atitinkamos politikos klausimais.
  • Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato prašymu ar savo iniciatyva teikti atitinkamas nuomones.
  • Vykdyti atitinkamos srities politikos raidos stebėseną. Šios pilietinio dialogo grupės vaidmuo – padėti Komisijai palaikyti reguliarų dialogą visais su ekologiniu ūkininkavimu susijusiais klausimais.

Ją sudaro tokių organizacijų atstovai:

  • NVO ir labdaros organizacijų, veikiančių aplinkosaugos srityje,
  • gamintojų organizacijų ir kooperatyvų,
  • verslo asociacijų,
  • profsąjungų.