Skip to main content
Agriculture and rural development

Spolupráce a odborné poradenství

Spolupráce v oblasti politiky ekologického zemědělství

Při provádění nebo přípravě nových právních předpisů pracuje Evropská komise transparentně, opírá se o důkazy a pravidelně zjišťuje stanoviska občanů a odborníků z tohoto odvětví. Evropská komise musí ohledně všech svých rozhodnutí konzultovat všechny země EU, a to prostřednictvím výborů pro regulaci.

Skupina odborníků pro ekologickou produkci

Odborná skupina pro technické poradenství v oblasti ekologické produkce (EGTOP) poskytuje poradenství evropským institucím. Vychází z externích zkušeností, aby bylo zajištěno, že pravidla EU pro ekologické zemědělství jsou účinná a přiměřená. Navíc vzhledem k tomu, že ekologické zemědělství představuje rychle se rozvíjející a vysoce inovativní odvětví, zajišťuje, aby EU průběžně aktualizovala veškerý technický pokrok v této oblasti.

Skupina EGTOP je stálou skupinou a poskytuje poradenství v mnoha oblastech ekologické produkce.

Skupina vypracovává pravidelné zprávy o ekologické produkci a rovněž posuzuje žádosti zemí EU o změnu technických příloh nařízení.

Do roku 2008 bylo EU před zřízením stálé skupiny odborníků nápomocno několik skupin odborníků ad hoc, které plnily stejnou úlohu, avšak s omezenou časovou platností. Skupiny odborníků ad hoc vypracovaly několik zpráv o ekologické produkci.

Výbor pro ekologickou produkci

Výbor pro ekologickou produkci vyjadřuje názory zemí EU na stávající a budoucí právní předpisy v oblasti ekologické produkce. Slouží proto v tomto směru jako klíčové spojení mezi EU a jejími členskými státy. Na pravidelných schůzích projednává všechny navrhované změny stávajícího souboru pravidel. Skládá se ze zástupců všech zemí EU a zástupce Komise, který jí předsedá.

Skupina pro občanský dialog

Skupina pro občanský dialog (CDG) zahrnuje zástupce skupin, jako jsou organizace producentů a spotřebitelské organizace a charitativní organizace zaměřující se na životní prostředí. Jejím cílem je usnadnit poradenství a monitorování politiky Komise v oblasti ekologické produkce a poskytovat příspěvky na základě svých zkušeností z praxe.

Mandát skupiny

  • vést pravidelný dialog o všech otázkách týkajících se společné zemědělské politiky, včetně jejího provádění a nových opatření, k jejichž přijetí by bylo možné Komisi vyzvat
  • vyměňovat si zkušenosti a osvědčené postupy
  • poskytovat Komisi poradenství ohledně příslušné politiky
  • vydávat příslušná stanoviska na žádost generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova nebo z vlastního podnětu
  • sledovat vývoj příslušných politik (úlohou této skupiny pro občanský dialog bude pomáhat Komisi vést pravidelný dialog o všech otázkách týkajících se ekologického zemědělství)

Její členové se rekrutují z těchto organizací:

  • nevládní organizace a charitativní organizace zaměřující se na životní prostředí
  • organizace producentů a družstva
  • hospodářská sdružení
  • odborové svazy