Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Сътрудничество и експертни становища

Сътрудничество в областта на политиката за биологичното производство

Когато въвежда или подготвя ново законодателство, Европейската комисия работи по прозрачен начин и се основава на факти и редовни консултации със становището на гражданите и експерти в сектора. Европейската комисия трябва да се консултира с всички държави от ЕС във връзка с решенията, които ще вземе, като този процес се извършва чрез регулаторни комитети.

Експертна група по биологично производство

Експертната група за технически консултации в областта на биологичното производство (EGTOP) предоставя съвети на европейските институции. Тя се основава на външен опит, за да гарантира, че правилата на ЕС за биологичното производство са ефективни и пропорционални. Освен това, тъй като биологичното производство е бързо развиващ се и силно иновативен сектор, тя следи за информирането на ЕС за всички технически постижения в тази област.

EGTOP е постоянна група и предоставя съвети в много области на биологичното производство.

EGTOP изготвя редовни доклади относно биологичното производство и също така оценява исканията от страните от ЕС за изменение на техническите приложения на регламентите.

До 2008 г., преди създаването на постоянна експертна група, ЕС бе съветван от редица специални експертни групи, които изпълняваха същата роля, но временно. Специалните експертни групи изготвиха няколко доклада относно биологичното производство.

Комитет по биологично производство

Комитетът по биологично производство представя становищата на страните от ЕС относно настоящото и бъдещото законодателство в областта на биологичното производство. Така той служи като ключова връзка между ЕС и неговите държави членки. Комитетът заседава редовно, за да обсъжда всички предложени промени в настоящия набор от правила. В него участват представители на всички държави от ЕС и представител на Комисията, изпълняващ ролята на председател.

Група за граждански диалог

Групата за граждански диалог включва представители на групи като организации на производители и потребители, както и благотворителни организации в областта на околната среда. Нейните цели са да помага със съвети и надзор на политиката на Комисията в областта на биологичното производство и да допринася към работата въз основа на практическия опит на участващите организации.

Декларация за мисията на групата за граждански диалог

  • Да поддържа редовен диалог по всички въпроси, свързани с общата селскостопанска политика, включително нейното прилагане и новите мерки, които Комисията може да бъде призована да предприеме.
  • Да обменя опит и добри практики.
  • Да съветва Комисията по съответни въпроси на политиката.
  • Да предоставя становища по искане на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ или по своя собствена инициатива.
  • Да наблюдава съответните промени в политиката. Ролята на тази група за граждански диалог ще бъде да подпомага Комисията при поддържането на редовен диалог по всички въпроси, свързани с биологичното земеделие.

Групата набира своите членове в организации като:

  • НПО и благотворителни организации в областта на околната среда
  • организации на производители и кооперации
  • бизнес асоциации
  • профсъюзи