Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Spolupráca a odborné poradenstvo

Spolupráca v oblasti politiky ekologickej poľnohospodárskej výroby

Európska komisia pri vykonávaní alebo príprave nových právnych predpisov pracuje transparentne, na základe faktov a s pomocou názorov od občanov a odborníkov, s ktorými pravidelne konzultuje. Európska komisia musí prostredníctvom regulačných výborov konzultovať rozhodnutia, ktoré plánuje prijať, so všetkými krajinami EÚ.

Expertná skupina v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby

Expertná skupina pre technické poradenstvo v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby (EGTOP) poskytuje poradenstvo európskym inštitúciám. Na základe skúseností zvonku zabezpečuje efektívnosť a proporcionalitu právnych predpisov EÚ týkajúcich sa ekologickej výroby. Vzhľadom na rýchlosť rozvoja a vysokú úroveň inovácií ekologickej výroby takisto zabezpečuje, aby EÚ držala krok s najnovším technologickým vývojom v tejto oblasti.

EGTOP je stála skupina, ktorá poskytuje poradenstvo v mnohých oblastiach ekologickej poľnohospodárskej výroby.

EGTOP pravidelne predkladá správy o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a takisto vyhodnocuje žiadosti krajín EÚ o zmeny v technických prílohách nariadení.

Do roku 2008 vykonávalo rovnakú úlohu niekoľko dočasných skupín odborníkov ad hoc, ktorí sprostredkovávali poradenstvo pre EÚ pred založením stálej expertnej skupiny. Tieto skupiny odborníkov ad hoc predložili viacero správ o ekologickej poľnohospodárskej výrobe.

Výbor pre ekologickú výrobu

Výbor pre ekologickú poľnohospodársku výrobu reprezentuje postoje krajín EÚ vzhľadom na súčasné a pripravované právne predpisy týkajúce sa ekologickej výroby. Slúži ako kľúčové prepojenie medzi EÚ a členskými štátmi. Organizuje pravidelné stretnutia s cieľom prediskutovať akékoľvek navrhované zmeny v súčasnom súbore právnych predpisov. Výbor pozostáva zo zástupcov všetkých krajín EÚ a zástupcu Komisie vo funkcii jeho predsedu.

Skupina pre občiansky dialóg

Skupina pre občiansky dialóg (CDG) pozostáva zo zástupcov skupín, akými sú napr. organizácie výrobcov a spotrebiteľov, ako aj charitatívne organizácie pôsobiace v oblasti životného prostredia. Jej cieľom je napomáhať v oblasti poradenstva, monitorovať politiku Komisie v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby, ako aj prispievať k diskusiám na základe skúseností z praxe.

Poslanie skupiny pre občiansky dialóg

  • Viesť pravidelný dialóg o všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnej poľnohospodárskej politiky, vrátane jej vykonávania, ako aj o nových opatreniach, ktoré môže byť Komisia vyzvaná prijať.
  • Uskutočňovať výmenu relevantných skúseností a osvedčených postupov.
  • Poskytovať Komisii poradenstvo v oblasti príslušnej politiky.
  • Sprostredkovávať relevantné stanoviská na žiadosť Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, prípadne z vlastnej iniciatívy.
  • Monitorovať vývoj príslušných politík. Úlohou tejto skupiny pre občiansky dialóg bude napomáhať Komisii viesť pravidelný dialóg o všetkých záležitostiach týkajúcich sa ekologického poľnohospodárstva.

Členovia skupiny pochádzajú z organizácií ako:

  • MVO a charitatívne organizácie pôsobiace v oblasti životného prostredia,
  • organizácie výrobcov a družstvá,
  • záujmové združenia,
  • odborové zväzy.