Skip to main content
Agriculture and rural development

Samenwerking en advies van deskundigen

Samenwerking in het kader van het beleid voor biologische landbouw

Bij de uitvoering of de voorbereiding van nieuwe wetgeving gaat de Europese Commissie op transparante wijze te werk. Zij baseert zich op beschikbaar bewijsmateriaal en peilt geregeld de mening van burgers en deskundigen in de sector. De Europese Commissie moet alle EU-lidstaten raadplegen over de besluiten die zij wil nemen. Dat gebeurt via regelgevende comités.

Deskundigengroep inzake de biologische productie

De deskundigengroep voor technisch advies inzake de biologische productie (Egtop) verstrekt advies aan de Europese instellingen. Zij steunt op externe ervaring om ervoor te zorgen dat de EU-voorschriften inzake biologische producten doeltreffend en evenredig zijn. Gezien de snelle ontwikkelingen en de vele innovaties in de biologische sector zorgt de Egtop er ook voor dat de EU gelijke tred houdt met de technische vooruitgang op dit gebied.

De Egtop is een permanente groep die adviseert op tal van gebieden die verband houden met biologische productie.

De Egtop komt regelmatig met verslagen over de biologische productie en beoordeelt ook verzoeken van EU-lidstaten tot wijziging van de technische bijlagenvan de verordeningen.

Tot 2008, vóór de oprichting van de permanente groep van deskundigen, werd de EU geadviseerd door een aantal ad-hocgroepen van deskundigen, die dezelfde rol vervulden maar dan op tijdelijke basis. De ad-hocdeskundigengroepen hebben een aantal verslagen over biologische productie opgesteld.

Comité voor biologische productie

Het Comité voor biologische productie vertolkt de standpunten van de EU-lidstaten over de huidige en toekomstige wetgeving inzake biologische productie. Het vormt dus een belangrijke schakel tussen de EU en de lidstaten. Het comité komt regelmatig bijeen om alle voorgestelde wijzigingen van de huidige regels te bespreken. Het bestaat uit vertegenwoordigers van de EU-lidstaten en wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie.

Groep voor de dialoog met het maatschappelijk middenveld

De groep voor de dialoog met het maatschappelijk middenveld (CDG) bestaat uit vertegenwoordigers van groeperingen als producenten- en consumentenorganisaties en charitatieve milieuorganisaties. De groep geeft advies en monitort het beleid van de Commissie op het gebied van de biologische productie. Zij deelt ook praktijkervaringen.

Taakomschrijving van de CDG

  • Een regelmatige dialoog voeren over alle aangelegenheden die verband houden met het gemeenschappelijk landbouwbeleid, met inbegrip van de uitvoering ervan en eventuele nieuwe maatregelen die de Commissie moet nemen.
  • Relevante ervaringen en goede praktijken uitwisselen.
  • De Commissie adviseren over het beleid ter zake.
  • Op verzoek van het directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling of op eigen initiatief relevante adviezen uitbrengen.
  • Relevante beleidsontwikkelingen monitoren. De groep voor het dialoog met het maatschappelijk middenveld heeft als taak de Commissie bij te staan bij het onderhouden van een regelmatige dialoog over alle aangelegenheden die verband houden met de biologische landbouw.

Haar leden maken deel uit van organisaties zoals:

  • ngo’s en charitatieve milieuorganisaties
  • producentenorganisaties en coöperaties
  • brancheorganisaties
  • vakbonden.