Skip to main content
Agriculture and rural development

Bioloģiskās lauksaimniecības nākotne

Jauni tiesību akti no 2022. gada

Jaunais bioloģiskās lauksaimniecības regulējums tiek piemērots no 2022. gada 1. janvāra (pēc tam, kad tā ieviešana bija atlikta par gadu). Jaunie noteikumi atspoguļo šīs strauji augošās nozares mainīgo raksturu. Jaunā regulējuma mērķis ir nodrošināt godīgu konkurenci lauksaimnieku vidū, novērst krāpniecību un saglabāt patērētāju uzticēšanos. Šajā nolūkā:

 • pakāpeniski atceļot vairākus izņēmumus un atkāpes, ir vienkāršoti ražošanas noteikumi;
 • ar stingrākiem piesardzības pasākumiem un pamatīgām pārbaudēm visā piegādes ķēdē ir pastiprināta kontroles sistēma;
 • ražotājiem ārpussavienības valstīs jāievēro tādi paši noteikumi kā ražotājiem, kuri darbojas ES;
 • bioloģiskās lauksaimniecības noteikumi aptver plašāku produktu klāstu (arī tādus produktus kā sāls, korķis, bišu vasks, vilna u. tml.) un ietver papildu ražošanas noteikumus (piemēram, par briežu, trušu un mājputnu audzēšanu);
 • pateicoties jaunai grupu sertifikācijas sistēmai, ir atvieglota mazo lauksaimnieku sertifikācija;
 • tiek īstenota vienveidīgāka pieeja, kā samazināt nejaušas pesticīdu radītas kontaminācijas risku.

ES 2018. gada 30. maija Regula 2018/848 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu

Saistītā informācija

Bioloģisko sektoru regulējošie tiesību akti

Apspriešanas process

Kad ES izstrādā jaunu tiesību aktu, tā apspriežas ar ieinteresētajām personām un plašu sabiedrību, lai izzinātu to viedokli par priekšlikumu.

Jaunā bioloģiskās ražošanas regula nebija izņēmums: 2012. un 2013. gadā Eiropas Komisija rīkoja izvērstu apspriešanu. Tajā Komisija ieguva informāciju, kas lieti noderēja jaunā tiesību akta ierosināšanas procesā.

Apspriešanās procesa hronoloģisks pārskats

 1. 2014. gada marts

  Komisija ierosināja tiesību aktu, pamatojoties uz savu ekspertu īpašajām zināšanām, ietekmes novērtējumu un apspriešanās procesa rezultātiem.

  Jaunā priekšlikuma ietekmes novērtējums.

  2014. gads. Komisijas priekšlikums jaunai regulai bioloģiskās lauksaimniecības nozarē

 2. 2013. gada novembris

  Bioloģiskās lauksaimniecības padomdevējas grupas otrajā sanāksmē tika turpināts 2013. gada jūnijā iesāktais darbs.

 3. 2013. gada jūnijs

  Padomdevējas grupas bioloģiskās lauksaimniecības jautājumos sanāksme. Padomdevējas grupas bioloģiskās lauksaimniecības jautājumos (tagad — CDG) dalībnieki tikās, lai turpinātu darbu pie tiesību akta priekšlikuma.

 4. 2013. gada aprīlis

  Paplašinātās Padomdevējas grupas bioloģiskās lauksaimniecības jautājumos otrā sanāksme. Padomdevēja grupa tikās otrreiz, lai turpinātu iepriekšējās ekspertu grupās un sabiedriskajā apspriešanā iesākto darbu.

 5. 2013. gada janvāris–aprīlis

  Sabiedriskā apspriešana. Komisija saņēma 44 846 atbildes uz anketas jautājumiem un 1450 atbildes brīvā formā, ko pa e-pastu nosūtīja iedzīvotāji un dažādas ieinteresētās personas.

  Sabiedriskās apspriešanas ziņojums par jaunajiem tiesību aktiem bioloģiskās lauksaimniecības jomā

 6. 2012. gada decembris

  Paplašinātās Padomdevējas grupas bioloģiskās lauksaimniecības jautājumos (tagad — pilsoniskā dialoga grupa jeb CDG) pārstāvji tikās, lai apspriestu jaunos tiesību aktus. Sanāksmē piedalījās dažādas citas ieinteresētās personas.

 7. 2012. gada novembris

  Ekspertu uzklausīšana par bioloģisko produktu starptautisko tirdzniecību un globāliem jautājumiem. Uzstājās pārstāvji no tādām organizācijām kā ražotāju grupas un trešo personu kontroles struktūras.

 8. 2012. gada oktobris

  Ekspertu uzklausīšana par ES bioloģisko ražošanu — kontrole un izpilde. Uzstājās ieinteresētās personas, piemēram, robežkontroles biroji un ražotāju organizācijas.

 9. 2012. gada septembris

  Ekspertu uzklausīšana par Eiropas Savienības bioloģisko produktu tirgu — iekšējais tirgus un standarti. Ieinteresētās personas (piemēram, patērētāju organizācijas, dzīvnieku labturības NVO) sniedza pārskatu Komisijai.

Bioloģiskās ražošanas rīcības plāns ES

2021. gada martā Komisija nāca klajā ar ES bioloģiskās ražošanas rīcības plānu. Tajā paredzēts līdz 2030. gadam sasniegt Eiropas zaļā kursa mērķi, ka 25 % lauksaimniecības zemes ir jāizmanto bioloģiskajai lauksaimniecībai.

Plānā paredzētas 23 darbības, kas iedalītas 3 virzienos.

 • 1. virziens: stimulēt pieprasījumu un panākt patērētāju uzticēšanos
 • 2. virziens: veicināt pāreju un nostiprināt visu vērtības ķēdi
 • 3. virziens: bioloģiskais sektors, kas rāda piemēru: uzlabot bioloģiskās lauksaimniecības ieguldījumu vidiskajā ilgtspējā

Pētniecība un inovācija bioloģiskajā lauksaimniecībā

Pētniecībai un inovācijai Komisijas darbakārtībā allaž ierādīta prioritāra vieta, un lauksaimniecība šajā ziņā nav izņēmums.

Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” un “Apvārsnis Eiropa”

Saskaņā ar pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” un “Apvārsnis Eiropa” tiesību aktiem ES finansē dažādus pētniecības projektus. Daudzgadu darba programmas, kuru mērķis ir veicināt izaugsmi un radīt darbvietas un kuras Komisija sagatavojusi, apspriežoties ar ieinteresētajām personām, sasaista privātas investīcijas un ES finansējumu, kas izmantojams taustāmu labumu dodošai pētniecībai.

Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” lauksaimniecības programmas galvenais uzdevums bija kāpināt ražošanas efektivitāti, nepieļaujot kaitējumu dabai. Vairāki no šiem projektiem, kas tieši saistīti ar bioloģisko ražošanu, joprojām turpinās.

Inovācijas partnerība “EIP-AGRI”

Lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai izveidotā Eiropas inovācijas partnerība (EIP-AGRI) saliedē lauksaimniekus un pētniekus, kas tiecas paātrināt inovāciju. Ir izveidota EIP-AGRI fokusgrupa, kura galvenokārt pievēršas jaunām pieejām bioloģiskajā lauksaimniecībā. Viens no grupas darba uzdevumiem bija izpētīt iespējas, kā optimizēt laukaugu ražību, un dažas paraugprakses aprakstītas tās galīgajā ziņojumā.

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)

Lai veicinātu inovāciju, ES ir izveidojusi arī Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu (EIT). Iniciatīvas “EIT-Food” uzmanības centrā ir uzņēmējdarbība un inovācija pārtikas nozarē.