Pereiti prie pagrindinio turinio
Agriculture and rural development

Alyvuogių aliejus

Alyvuogių aliejaus gamybos ir prekybos ES apžvalga.

Alyvuogių aliejus ES

Europos Sąjunga yra pagrindinė alyvuogių aliejaus gamintoja, vartotoja ir eksportuotoja.

ES pagaminama apie 67 proc. pasaulio alyvuogių aliejaus. Alyvmedžių auginimui, derinant tradicinius, intensyvius ir ypač intensyvius metodus, skirta apie 4 milijonai hektarų daugiausia ES Viduržemio jūros regiono šalyse.

Italijoje ir Ispanijoje, kurios yra didžiausios alyvuogių aliejaus vartotojos ES, per metus jo suvartojama po maždaug 500 000 tonų, o Graikijoje didžiausias ES alyvų aliejaus suvartojimas vienam gyventojui – apie 12 kg per metus. Iš viso ES suvartojama apie 53 proc. pasaulyje suvartojamo kiekio.

Yra aštuonios skirtingos alyvuogių aliejaus ir alyvuogių išspaudų aliejaus kategorijos:

 • ypač grynas alyvuogių aliejus,
 • grynas alyvuogių aliejus,
 • paprastasis grynas alyvuogių aliejus,
 • rafinuotas alyvuogių aliejus,
 • iš rafinuoto alyvuogių aliejaus ir gryno alyvuogių aliejaus sudarytas alyvuogių aliejus,
 • alyvuogių išspaudų aliejus,
 • neapdorotas alyvuogių išspaudų aliejus,
 • rafinuotas alyvuogių išspaudų aliejus.

Ne visų kategorijų aliejus gali būti parduodamas vartotojams: tiesiogiai mažmeninėje prekyboje galima pirkti tik ypač gryną alyvuogių aliejų, gryną alyvuogių aliejų, iš rafinuoto alyvuogių aliejaus ir gryno alyvuogių aliejaus sudarytą alyvuogių aliejų ir alyvuogių išspaudų aliejų.

Europos Komisija parengė informacijos suvestinę, kurioje pateikiama daugiau informacijos apie alyvuogių aliejaus kategorijas, savybes ir gamybą.

2020 M. VASARIO 27 D.
Factsheet: EU olive oil
English
(4.28 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

Rinkos padėtis

Prekybos požiūriu ES tenka maždaug 65 proc. pasaulio alyvuogių aliejaus eksporto. Pagrindinės ES alyvuogių aliejaus pirkėjos yra Jungtinės Valstijos, Brazilija ir Japonija.

ES vykdoma visapusiška alyvuogių aliejaus rinkos stebėsena ir renkami įvairūs duomenys apie alyvuogių aliejaus rinką, kaip antai kaina, balansai, gamybos ir prekybos duomenys ir informacija apie Tuniso alyvuogių aliejaus importo kvotas.

Prekybos standartai

ES prekybos standartais siekiama užtikrinti, kad rinkai būtų tiekiami standartizuoti ir tinkamos kokybės žemės ūkio produktai, galintys patenkinti vartotojų lūkesčius, taip pat palengvinti prekybą ir užtikrinti vienodas sąlygas ES gamintojams. ES teisės aktuose dėl alyvuogių aliejaus apibrėžiamos įvairios alyvuogių aliejaus ir alyvuogių išspaudų aliejaus kategorijos bei atitinkami analizės metodai, kuriuos turi taikyti valstybių narių kontrolės institucijos, ir nustatomos ženklinimo ir pakavimo taisyklės.

Alyvuogių aliejaus kategorijos

Kad būtų galima prekiauti tam tikros kategorijos alyvuogių aliejumi, jo savybės turi atitikti ES teisės aktuose tai kategorijai nustatytas ribas. Tai privalo užtikrinti veiklos vykdytojai ir ES valstybės narės.

Alyvuogių aliejus skirstomas į kategorijas pagal kokybės parametrus, susijusius su:

 • fizinėmis ir cheminėmis savybėmis, tokiomis kaip rūgštingumo lygis, peroksidų skaičius, riebalų rūgščių kiekis ir sterolių sudėtis;
 • organoleptinėmis (juslinėmis) savybėmis, tokiomis kaip vaisių skonis ir organoleptinių defektų nebuvimas.

Gryni alyvuogių aliejai

Yra trys skirtingos gryno alyvuogių aliejaus kategorijos.

 • Ypač grynas alyvuogių aliejus priklauso aukščiausiai kokybės kategorijai. Jis neturi organoleptinių defektų ir yra vaisinio skonio. Jo rūgštingumas neturi viršyti 0,8 proc.
 • Grynas alyvuogių aliejus gali turėti tam tikrų juslinių defektų, tačiau labai nedidelių. Jo rūgštingumas neturi viršyti 2 proc.
 • Paprastasis alyvuogių aliejus yra prastesnės kokybės grynas alyvuogių aliejus, didesnio negu 2 proc. rūgštingumo, be vaisinių savybių ir esminių juslinių defektų. Paprastasis aliejus nėra skirtas mažmeninei prekybai. Jis rafinuojamas arba naudojamas pramoniniais tikslais.

Kitos alyvuogių aliejaus kategorijos

Toliau nurodytoms kategorijoms priskiriamas alyvuogių aliejus nėra laikomas grynu alyvuogių aliejumi.

 • Rafinuotas alyvuogių aliejus – tai produktas, gaunamas rafinuojant gryną alyvuogių aliejų su trūkumais (pavyzdžiui, paprastąjį alyvuogių aliejų). Jis nėra skirtas mažmeninei prekybai. Jo rūgštingumas siekia iki 0,3 proc.
 • Iš rafinuoto alyvuogių aliejaus ir gryno alyvuogių aliejaus sudarytas alyvuogių aliejus – tai aliejus, gaunamas sumaišius rafinuotą alyvuogių aliejų su ypač grynu ir (arba) grynu alyvuogių aliejumi. Jo rūgštingumas siekia iki 1 proc.
 • Neapdorotas alyvuogių išspaudų aliejus. Alyvuogių išspaudos yra alyvuogių masė, likusi išspaudus aliejų. Iš šios pastos išgaunamas aliejus vadinamas neapdorotu alyvuogių išspaudų aliejumi.
 • Rafinuotas alyvuogių išspaudų aliejus. Neapdorotas alyvuogių išspaudų aliejus gali būti rafinuojamas ir maišomas su grynu alyvuogių aliejumi. Šis mišinys vadinamas rafinuotu alyvuogių išspaudų aliejumi. Jo rūgštingumas gali būti iki 1 proc.

Atitikties patikros

Pagal teisinę sistemą ES šalys, siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi prekybos alyvuogių aliejumi ir alyvuogių išspaudų aliejumi standartų, kasmet turi atlikti minimalų patikrų skaičių, proporcingą jų šalyje parduodamam alyvuogių aliejaus kiekiui. Šiomis patikromis siekiama įsitikinti, ar ženklinimas ir pakavimas atitinka teisinius reikalavimus ir ar aliejaus kategorija atitinka deklaruotą kategoriją.

2019 m. spalio mėn. paskelbtas Komisijos finansuotas atitikties patikrų įgyvendinimo ES alyvuogių aliejaus sektoriuje tyrimas.

Siekiant nustatyti atitikties patikrų, kurias stebėdama alyvuogių aliejaus kokybę turi atlikti kiekviena ES šalis, skaičių atsižvelgiama į toliau nurodytus elementus.

 • Eksporto ir suvartojimo duomenis. Alyvuogių aliejų gaminančios ES šalys (gaminančiosios valstybės narės) turi atlikti daugiau patikrų nei jo negaminančios ES šalys (negaminančiosios valstybės narės). Ypač grynas alyvuogių aliejus yra pagrindinė tikrinama kategorija, nes jis sudaro didžiausią ES mažmeninės prekybos dalį.
 • Rizikos analizę. Per patikras atsižvelgiama į rizikos veiksnius, tokius kaip produkto savybės (įskaitant kategoriją, gamybos laikotarpį, pakavimo operacijas, sandėliavimą, kilmės ir paskirties šalį, gabenimo būdą arba partijos dydį), ankstesnių patikrų rezultatus, vartotojų skundus arba veiklos vykdytojų ypatybes.

Atitikties patikros nėra skirtos bendrai alyvuogių aliejaus kokybei Europos rinkoje įvertinti. Jei nustatoma neatitiktis reikalavimams, ES šalių valdžios institucijos gali aptikti galimus trūkumus tiekimo grandinėje. Priklausomai nuo nustatyto pažeidimo sunkumo ES šalys imasi veiksmų, įskaitant produkto pašalinimą iš rinkos, baudų veiklos vykdytojams skyrimą ar net baudžiamąjį persekiojimą.

Siekdama aprūpinti vartotojus kokybišku alyvuogių aliejumi ES, Komisija kasmet rengia praktinius seminarus ir skatina ES šalių bendradarbiavimą, kad būtų užtikrintas tinkamas šių patikrų įgyvendinimas.

Ženklinimo patikros

Ženklinimo patikromis užtikrinama, kad nuoroda arba prekybinis pavadinimas, kuriuo produktas gali būti parduodamas vartotojui, atitiktų ES reglamento 1308/2013 VII priedo VIII dalyje ir Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2022/2104 nustatytas konkrečias taisykles.

Neprivalomų ženklinimo reikalavimų taisyklės susijusios, pavyzdžiui, su nuorodomis „pirmasis šaltasis spaudimas“, „šaltasis ekstrahavimas“, ypač gryno ir gryno alyvuogių aliejaus skonį ir (arba) kvapą nusakančiomis organoleptinėmis savybėmis ir derliaus nuėmimo metais (Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/2104).

Skirstymas į kategorijas ir klasifikavimas

Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2022/2104 nustatytos alyvuogių aliejaus ir alyvuogių išspaudų aliejaus savybės. Šiuo reglamentu nustatomos kiekvienos alyvuogių aliejaus ir alyvuogių išspaudų aliejaus kategorijos kokybės ir grynumo parametrų ribos. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2022/2105 apibrėžiami analizės metodai, kurie turi būti taikomi vertinant konkretaus aliejaus atitiktį deklaruotai kategorijai. Atitiktis Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2022/2104 išdėstytoms savybėms turi būti nustatoma nacionalinėms kompetentingoms institucijoms atliekant atitikties patikras pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2022/2105.

Pastaruoju reglamentu nustatomos produktų mėginių ėmimo ir kokybės bei grynumo parametrų nustatymo taisyklės ir metodai. ES šalių patvirtintos degustavimo grupės turi patikrinti organoleptines gryno alyvuogių aliejaus savybes.

Kitų rūšių tikrinimai

Be tik alyvuogių aliejaus sektoriui būdingų tikrinimų, ES šalys turi užtikrinti, kad būtų laikomasi ir kitų teisinių reikalavimų. Bendrieji maisto srities teisės aktai taikomi visiems maisto gamybos, perdirbimo ir paskirstymo etapams. Bendrosiomis ženklinimo taisyklėmis užtikrinama, kad vartotojai nebūtų klaidinami dėl aliejaus savybių (sudėties, kokybės, kilmės, kategorijos, gamybos būdo) ir kad alyvuogių aliejaus ženklinimas atitiktų bendrąsias maisto ženklinimo taisykles, nustatytas Reglamente (ES) Nr. 1169/2011.

Tarptautinės organizacijos

Tarptautinė alyvuogių taryba

ES yra Tarptautinės alyvuogių tarybos (IOC) – tarptautinės tarpvyriausybinės alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių srities organizacijos – narė. Taryba įsteigta 1959 m. Madride (Ispanija).

Šiuo metu jos nariai yra pagrindiniai tarptautiniai alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių gamintojai ir eksportuotojai. IOC narės išaugina 94 proc. pasaulio alyvuogių, iš kurių ES – beveik 72 proc.

Maisto kodeksas („Codex Alimentarius“)

Maisto kodekso komisija rengia ir priima maisto standartus, kuriais grindžiama tarptautinė prekyba maisto produktais.

Alyvuogių aliejui ir alyvuogių išspaudų aliejui taikomas specialus standartas (CX-33–1981), kuriame išdėstytos nuostatos dėl aprašymo, pagrindinės sudėties ir kokybės veiksnių, ženklinimo taisyklių ir analizės bei mėginių ėmimo metodų.

Standartas šiuo metu peržiūrimas siekiant suderinti galiojančius nacionalinius standartus su Kodekso standartu.

Komitetai ir ekspertų grupės

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komitetas reguliariai susitinka, kad aptartų tokius klausimus kaip rinkos kainų raida, gamyba ir prekyba ES ir ES nepriklausančiose šalyse. Komitetas taip pat padeda Komisijai priimti įgyvendinimo aktus.

Pilietinio dialogo grupė ir darbo grupė sodininkystės, alyvuogių ir spiritinių gėrimų klausimais leidžia Komisijai palaikyti nuolatinį dialogą su suinteresuotaisiais subjektais visais su alyvuogių sektoriumi susijusiais klausimais.

Žemės ūkio rinkų ekspertų grupei priklauso alyvuogių aliejaus chemikų pogrupis, kuris padeda Komisijai rengti teisės aktus ir apibrėžti alyvuogių aliejaus chemijos ir standartizavimo politikos apibrėžtį. Pogrupį sudaro nacionalinių administracijų atstovai ir Komisijos individualiai paskirti ekspertai.

Teisės aktai dėl alyvuogių aliejaus

Teisinis pagrindas, susijęs su alyvų aliejumi, apima teisės aktus dėl prekybos alyvuogių aliejumi standartų, alyvuogių aliejaus ir alyvuogių išspaudų aliejaus savybių, gamintojų organizacijų, paramos programų, privataus saugojimo ir pranešimo apie kainas.

Prekybos standartai

ES teisės aktais reglamentuojami alyvuogių aliejaus ir alyvuogių išspaudų aliejaus prekybos standartai.

Ekologinis ūkininkavimas

Ekologinio ūkininkavimo teisės aktais reglamentuojamos visos ekologinės gamybos sritys. Jie grindžiami keliais pagrindiniais principais, pavyzdžiui, GMO naudojimo draudimu, herbicidų ir pesticidų naudojimo apribojimu.

Geografinės nuorodos

Alyvuogių aliejaus gamintojai gali kreiptis dėl registracijos pagal Reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų ir gauti saugomą kilmės vietos nuorodą arba saugomą geografinę nuorodą.

Privatus sandėliavimas

Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 1333/2013 yra nuostatos dėl įpareigojimų teikti pranešimus bendrai organizuojant žemės ūkio rinkas.

Komisijos deleguotajame reglamente 2016/1238 nustatomos bendrosios paramos už privatų tam tikrų žemės ūkio produktų sandėliavimą skyrimo taisyklės.

Atsižvelgdama į ES lygmeniu sukauptas ženklias atsargas ir į kelerius metus iš eilės buvusį gerą derlių, dėl kurių atsirado pasiūlos ir paklausos disbalansas ir sumažėjo kainos, Europos Komisija patvirtino privataus alyvuogių aliejaus sandėliavimo paramą, kuria siekiama stabilizuoti rinką ir didinti kainas. Ši sistema buvo įgyvendinama surengus keturias viešųjų konkursų procedūras: pirmoji vyko 2019 m. lapkričio mėn., o paskutinė užbaigta 2020 m. vasario mėn.

Paramos programos

Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 611/2014 išdėstytos alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sektoriaus paramos programos.

Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 615/2014 apibrėžtos išsamios taisyklės, susijusios su alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sektorių rėmimo darbo programomis.

Dokumentai

2021 M. GRUODŽIO 8 D.
Factsheet: olive oil quality checks in the EU – 2021 results
English
(1.09 MB - PDF)
Parsisiųsdinti