Preskoči na glavno vsebino
Agriculture and rural development

Oljčno olje

Pregled proizvodnje in trženja oljčnega olja v EU.

Oljčno olje v EU

Evropska unija je vodilna proizvajalka, porabnica in izvoznica oljčnega olja.

EU proizvede približno 67 % vsega oljčnega olja na svetu. Za gojenje oljk je namenjenih okoli štiri milijone hektarov, večinoma v sredozemskih državah EU, kjer se najdejo tradicionalni, intenzivni in zelo intenzivni oljčni nasadi.

Največji porabnici oljčnega olja v EU sta Italija in Španija z letno porabo okoli 500 000 ton vsaka, največjo porabo v EU na prebivalca pa ima Grčija z okoli 12 kg na osebo letno. Skupno EU predstavlja približno 53 % svetovne porabe.

Obstaja osem različnih kategorij oljčnih olj in olj iz oljčnih tropin:

 • ekstra deviško oljčno olje,
 • deviško oljčno olje,
 • deviško lampantno oljčno olje,
 • rafinirano oljčno olje,
 • oljčno olje, sestavljeno iz rafiniranih oljčnih olj in deviških oljčnih olj,
 • olje iz oljčnih tropin,
 • surovo olje iz oljčnih tropin,
 • rafinirano olje iz oljčnih tropin.

Vseh kategorij ni mogoče prodajati potrošnikom. V trgovinah na drobno se lahko neposredno kupi samo ekstra deviško oljčno olje, deviško oljčno olje, oljčno olje, sestavljeno iz rafiniranih oljčnih olj in deviških oljčnih olj, ter olje iz oljčnih tropin.

Evropska komisija je pripravila informativni pregled s podrobnejšimi informacijami o kategorijah, značilnostih in proizvodnji oljčnega olja.

27. FEBRUAR 2020
Factsheet: EU olive oil

Razmere na trgu

S tržnega vidika EU predstavlja približno 65 % svetovnega izvoza oljčnega olja. Največ oljčnega olja EU kupijo Združene države Amerike, Brazilija in Japonska.

Znotraj EU se izvaja celovit nadzor trga oljčnega olja, ki prinaša različne podatke o tem trgu, med drugim cene, bilance stanja, podatke o proizvodnji in trgovini ter informacije o uvozni kvoti za tunizijsko oljčno olje.

Tržni standardi

Tržni standardi EU zagotavljajo oskrbo trga s kmetijskimi proizvodi standardizirane in zadovoljive kakovosti za izpolnitev pričakovanj potrošnikov, spodbujanje trgovanja in enake konkurenčne pogoje za proizvajalce v EU. Zakonodaja EU o oljčnem olju določa različne kategorije oljčnih olj in olj iz oljčnih tropin, ustrezne analizne metode, ki jih morajo uporabljati nadzorni organi držav članic, ter pravila za označevanje in pakiranje.

Kategorije oljčnega olja

Da se oljčno olje lahko trži pod določeno kategorijo, morajo njegove značilnosti ustrezati mejnim vrednostim, ki jih zanjo določajo pravila EU. Skladnost zagotovijo izvajalci in države članice EU.

Različne kategorije oljčnih olj se razvrščajo po parametrih kakovosti za:

 • fizikalno-kemijske značilnosti, kot so kislost, peroksidno število, vsebnost maščobnih kislin in sestava sterolov,
 • organoleptične (senzorične) značilnosti, kot sta sadežnost in odsotnost organoleptičnih napak.

Deviška oljčna olja

Obstajajo tri kategorije deviških oljčnih olj:

 • ekstra deviško oljčno olje je kategorija najvišje kakovosti. Z organoleptičnega vidika nima napak in je sadežno. Njegova kislost ne sme presegati 0,8 %,
 • deviško oljčno olje ima lahko nekaj senzoričnih napak, vendar zelo malo. Njegova kislost ne sme presegati 2 %,
 • lampantno oljčno olje je manj kakovostno deviško oljčno olje s kislostjo nad 2 %, brez sadežnosti in z veliko senzoričnimi napakami. Lampantno oljčno olje ni namenjeno za prodajo v trgovinah na drobno. Je rafinirano ali uporabljeno v industrijske namene.

Druge kategorije oljčnega olja

Kategorije oljčnega olja, ki niso deviška oljčna olja:

 • rafinirano oljčno olje je proizvod, pridobljen po rafiniranju deviškega oljčnega olja z napako (na primer lampantnega oljčnega olja). Ni namenjeno za prodajo v trgovinah na drobno. Njegova kislost znaša do 0,3 %,
 • oljčno olje, sestavljeno iz rafiniranih oljčnih olj in deviških oljčnih olj, je olje, pridobljeno z mešanjem rafiniranih oljčnih olj z ekstra deviškimi in/ali deviškimi oljčnimi olji. Njegova kislost znaša do 1 %,
 • surovo olje iz oljčnih tropin: oljčne tropine so drozga, ki ostane po ekstrakcij olja iz oljk. Olje, pridobljeno iz te drozge, se imenuje surovo olje iz oljčnih tropin,
 • rafinirano olje iz oljčnih tropin: surovo olje iz oljčnih tropin se lahko rafinira in zmeša z deviškimi oljčnimi olji. Proizvod iz te mešanice se imenuje rafinirano olje iz oljčnih tropin. Njegova kislost lahko znaša do 1 %.

Preverjanje skladnosti

Države EU morajo v skladu s pravnim okvirom vsako leto izvesti minimalno število pregledov glede na količino oljčnega olja, ki se trži v vsaki od njih, da zagotovijo upoštevanje tržnih standardov za oljčna olja in olja iz oljčnih tropin. S pregledi se preveri, ali sta označevanje in pakiranje skladna s pravnimi zahtevami in ali kategorija olja ustreza deklarirani kategoriji.

Oktobra 2019 je bila objavljena študija o izvajanju preverjanj skladnosti v sektorju oljčnega olja v EU, ki jo je financirala Komisija.

Pri določanju števila preverjanj skladnosti, ki jih mora opraviti vsaka država EU za spremljanje kakovosti oljčnega olja, se upoštevajo naslednji elementi:

 • Podatki o izvozu in porabi: države EU, ki proizvajajo oljčno olje (države članice proizvajalke), morajo izvajati več nadzora kot države EU, ki ga ne proizvajajo (države članice neproizvajalke). Najbolj se preverja ekstra deviško oljčno olje, saj predstavlja največji delež prodaje na maloprodajni ravni v EU.
 • Analiza tveganja: preverjanje kakovosti upošteva dejavnike tveganja, kot so značilnosti proizvoda (npr. kategorija oljčnega olja, obdobje proizvodnje, postopki pakiranja, skladiščenje, država porekla/namembna država, prevozno sredstvo ali količina serije), ugotovitve prejšnjih preverjanj, pritožbe potrošnikov ali značilnosti izvajalcev dejavnosti.

Preverjanje skladnosti ni zasnovano na način, s katerim bi ugotavljali splošno kakovost oljčnega olja na evropskem trgu. S preverjanji (ne)skladnost lahko organi v državah EU lažje prepoznajo morebitne pomanjkljivosti v dobavni verigi. Glede na resnost ugotovljene nepravilnosti države EU sprejmejo ustrezne ukrepe, vključno z umikom proizvoda s trga, naložitvijo glob gospodarskim subjektom ali celo kazenskim pregonom.

Da bi potrošnikom omogočili dostop do kakovostnega oljčnega olja v EU, Komisija vsako leto pripravi letne delavnice in spodbuja sodelovanje med državami EU z namenom zagotovitve pravilnega izvajanja teh preverjanj.

Preverjanje označevanja

S preverjanjem označevanja se zagotovi, da je poimenovanje ali prodajna oznaka, pod katero se olje lahko prodaja potrošnikom, skladna s posebnimi pravili iz Uredbe EU št. 1308/2013 (del VIII Priloge VII) in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/2104.

Pravila o zahtevah za neobvezne navedbe se na primer nanašajo na navedbo „prvo hladno stiskanje“ ali „ekstrakcija v hladnem“, senzorične značilnosti za okus in/ali vonj za ekstra deviška in deviška oljčna olja ter letino pridelave (Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2104).

Kategorizacija in razvrščanje

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2104 določa značilnosti oljčnih olj in olj iz oljčnih tropin. V njej so opredeljene mejne vrednosti za parametre kakovosti in čistosti za posamezne kategorije oljčnega olja in olja iz oljčnih tropin. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/2105 določa analizne metode za ocenjevanje skladnosti olja z njegovo deklarirano kategorijo. Skladnost z značilnostmi, določenimi v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2022/2104, je treba določiti s preverjanji skladnosti, ki jih izvedejo pristojni nacionalni organi v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2022/2105.

Slednja uredba določa pravila in metode za vzorčenje proizvodov ter določanje parametrov kakovosti in čistosti. Ocenjevalne komisije, ki jih odobrijo države EU, morajo preveriti organoleptične značilnosti deviških oljčnih olj.

Druge vrste pregledov

Poleg pregledov, ki so značilni za sektor oljčnega olja, morajo države EU zagotoviti tudi upoštevanje drugih pravnih zahtev. Splošna živilska zakonodaja zajema vse faze pridelave, predelave in distribucije živil. Splošna pravila o označevanju zagotavljajo, da se potrošniki ne zavajajo glede značilnosti olj (sestava, kakovost, poreklo, kategorija, način proizvodnje) ter da je označevanje oljčnih olj skladno s splošnimi pravili o označevanju živil iz Uredbe EU št. 1169/2011.

Mednarodne organizacije

Mednarodni svet za oljke

EU je članica Mednarodnega sveta za oljke, mednarodne medvladne organizacije na področju oljčnega olja in namiznih oljk. Mednarodni svet za oljke je bil ustanovljen leta 1959 v Madridu v Španiji.

Med njegovimi trenutnimi člani so vodilni mednarodni proizvajalci in izvozniki oljčnega olja in namiznih oljk. Njegovo članstvo predstavlja 94 % svetovne proizvodnje oljk, od tega EU skoraj 72 %

Codex Alimentarius

Komisija za Codex Alimentarius razvija in sprejema živilske standarde, ki so referenca za mednarodno trgovino z živili.

Obstaja poseben standard za oljčna olja in olja iz oljčnih tropin (CX-33-1981), ki vsebuje določbe o opisu, osnovni sestavi in dejavnikih kakovosti, pravilih označevanja ter analiznih metodah in metodah vzorčenja.

Standard se trenutno revidira, da bi se obstoječi nacionalni standardi uskladili s standardom iz zbirke Codex Alimentarius.

Odbori in strokovne skupine

Odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov se redno sestaja in razpravlja o področjih, kot so razvoj tržnih cen, proizvodnja in trgovina v EU in državah zunaj EU. Poleg tega Komisiji pomaga pri sprejemanju izvedbenih aktov.

Skupina za civilni dialog in delovna skupina za vrtnarstvo, oljke in žgane pijače Komisiji omogoča, da ohranja redni dialog z deležniki o vseh zadevah, povezanih z oljčnim sektorjem.

Strokovna skupina za kmetijske trge vključuje podskupino kemikov za oljčno olje, ki Komisiji pomagajo pri pripravi zakonodaje in oblikovanju politik na področju kemije oljčnega olja in povezane standardizacije. Podskupino sestavljajo predstavniki nacionalnih uprav in strokovnjaki, ki jih Komisija imenuje osebno.

Zakonodaja o oljčnem olju

Pravna podlaga na področju oljčnega olja zajema zakonodajo o tržnih standardih za oljčno olje, značilnostih oljčnih olj in olj iz oljčnih tropin, organizacijah proizvajalcev, podpornih programih, zasebnem skladiščenju in obveščanju o cenah.

Tržni standardi

Zakonodaja EU ureja tržne standarde za oljčna olja in olja iz oljčnih tropin.

 • Uredba (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov.
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2104 obravnava tržne standarde za oljčno olje. Ta uredba zlasti določa pravila o pakiranju in označevanju oljčnega olja (obvezne in neobvezne zahteve) ter opredeljuje posebne značilnosti posameznih kategorij.
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/2105 je določila pravila za preverjanje skladnosti z značilnostmi, določenimi za različne kategorije oljčnega olja v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2022/2104. Za preverjanje značilnosti morajo laboratoriji in ocenjevalne komisije uporabljati posebne analizne metode. Ta uredba določa tudi zahteve glede nadzora, ki jih morajo izpolnjevati nadzorni organi držav članic.

Ekološka pridelava

Zakonodaja o ekološkem kmetovanju ureja vsa področja ekološke pridelave. Temelji na vrsti ključnih načel, kot sta na primer prepoved uporabe gensko spremenjenih organizmov ter omejevanje uporabe herbicidov in pesticidov.

Geografske označbe

Proizvajalci oljčnega olja lahko vložijo vlogo za registracijo na podlagi Uredbe (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, da bi pridobili zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo.

Zasebno skladiščenje

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1333/2013 določa obveznosti sporočanja v okviru skupne ureditve kmetijskih trgov.

Delegirana uredba Komisije 2016/1238 določa skupna pravila za dodelitev pomoči za zasebno skladiščenje za nekatere kmetijske proizvode.

Zaradi velikih zalog na ravni EU in nekaj zaporednih dobrih letin je prišlo do nesorazmerja med ponudbo in povpraševanjem ter padca cen, zato je Evropska komisija odobrila zasebno skladiščenje oljčnega olja, da bi se trg stabiliziral in cene narasle. Shema je temeljila na štirih razpisnih postopkih, s prvim novembra 2019, zadnji pa se je končal februarja 2020.

Podporni programi

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 611/2014 opredeljuje programe za podporo sektorju oljčnega olja in namiznih oljk.

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 615/2014 določa podrobna pravila glede delovnih programov za podporo sektorju oljčnega olja in namiznih oljk.

Dokumenti

19. DECEMBER 2023
Factsheet: olive oil quality checks in the EU – 2022 results