Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Средносрочна прогноза

Средносрочна прогноза за перспективите пред селскостопанските пазари и доходите от селскостопанска дейност.

Преглед

В „Перспективи на селското стопанство на ЕС“, публикувани веднъж в годината, се представят прогнозите за основните селскостопански пазари в ЕС, за доходите от селскостопанска дейност и за околната среда от сега до 2031 г. Тези прогнози се основават на набор от допускания относно макроикономическите условия, установената среда за развитие на политиката в областта на селското стопанство и търговията и промените на международния пазар.

Тези допускания предполагат относително гладко развитие на пазара, докато на практика тенденцията е пазарите да са много по-нестабилни. Поради това перспективите не са прогнози. По-конкретно перспективите съответстват на средните тенденции на развитие на селскостопанските пазари в дадена макроикономическа среда, ако политиките останат непроменени.

Последно издание

Report: EU agricultural outlook 2021-31
English
(12.51 MB - PDF)
Изтегляне
Executive summary: EU agricultural outlook 2021-31
English
(2.55 MB - PDF)
Изтегляне

Информация по темата

Визуализиране на данни от Съвместния изследователски център на Европейската комисия

Figures (PDF)
English
(1.1 MB - PDF)
Изтегляне
Figures (Excel)
English
(215.25 KB - XLSX)
Изтегляне

За доклада

Image showing farm animals and agricultural crops

Докладът се отнася до ЕС в настоящия му състав (ЕС-27). В него е представена средносрочната перспектива за селскостопанските пазари в ЕС, доходите и околната среда от сега до 2031 г. въз основа на набор от съгласувани макроикономически допускания, считани за най-точни към момента на извършване на анализа. Следните елементи бяха актуализирани на 11 ноември 2021 г.:

  • цени на нефта;
  • прогнози за населението (въз основа на IHS Markit);
  • обменен курс USD/ЕUR;
  • прогнози за БВП (въз основа на прогнозата на Комисията).

Тъй като много държави от ЕС все още не са представили своите стратегически планове по ОСП (общата селскостопанска политика) в рамките на новата ОСП (която трябва да започне да се прилага през 2023 г.), прогнозите се основават на продължаване на настоящите политики в областта на селското стопанство и търговията. По същия начин равнището на амбициите, произтичащи от политически инициативи като Европейския зелен пакт и по-специално целите на стратегията От фермата до трапезата и стратегията за биологичното разнообразие, все още предстои да намери отражение в стратегическите планове по ОСП. В резултат на това те не са взети под внимание. Данните за бюджета, свързани с многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г., бяха актуализирани.

От миналата година насам не са добавяни нови споразумения за свободна търговия. Отношенията между ЕС-27 и Обединеното кралство се основават на Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство, което се прилага временно от 1 януари 2021 г. Предполага се, че ще има безмитни/безквотни търговски отношения, като някои смущения в търговията в краткосрочен план се дължат на допълнителни гранични проверки и логистични проблеми, взети предвид само в прогнозата за 2022 г. Тарифните квоти на Световната търговска организация бяха преизчислени след разпределянето им съответно към ЕС-27 и Обединеното кралство.

Докладът е придружен от анализ на подбрани фактори на несигурност по отношение на пазара, за да се измери вероятността от вариране на резултатите. Евентуалните вариации се дължат по-специално на колебанията в макроикономическата среда и в добивите от основните култури и производството на мляко. Представени са и конкретни сценарии за намаляване на мазнините в хранителните режими (съгласно препоръките на Световната здравна организация) и за самостоятелно задоволяване на потребностите на Китай от животински продукти.

В рамките на процеса на подготовка на състоял се на 20 и 21 октомври 2021 г. онлайн семинар за прогнозите бе направен външен преглед на базовия сценарий и на сценариите във връзка с факторите на несигурност по отношение на пазара. По време на този семинар бе предоставен ценен принос от:

  • създатели на политики на високо равнище;
  • европейски и международни експерти по моделиране и пазари;
  • частни дружества;
  • международни организации, включително ОИСР и ФАО;
  • други заинтересовани страни.

Този доклад на Европейската комисия е плод на съвместните усилия на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ и Съвместния изследователски център, като генералната дирекция носи отговорност за съдържанието.

Тъй като несигурността по отношение на макроикономическото развитие и търговските отношения през следващите 10 години остава висока, е важно да се подчертае, че тази средносрочна прогноза представлява базов сценарий за всяка бъдеща аналитична работа и работа по сценарии, което би позволило да се изпробват различни пътища на развитие.

Documents

Report: EU agricultural outlook 2020-30
English
(8.68 MB - PDF)
Изтегляне

Report: EU agricultural outlook 2019-30
English
(13.12 MB - PDF)
Изтегляне

Report: EU agricultural outlook 2018-30
English
(12.37 MB - PDF)
Изтегляне

Report: EU agricultural outlook 2017-30
English
(5.37 MB - PDF)
Изтегляне

Report: EU agricultural outlook 2016-26
English
(7.04 MB - PDF)
Изтегляне

Report: EU agricultural outlook 2015-25
English
(3.23 MB - PDF)
Изтегляне

Report: EU agricultural outlook 2014-24
English
(5.34 MB - PDF)
Изтегляне

Impact of lower oil prices on the EU agricultural market outlook – 2014-24
English
(158.37 KB - PDF)
Изтегляне

Report: EU agricultural outlook 2013-23
English
(4.67 MB - PDF)
Изтегляне

Report: EU agricultural outlook 2012-22
English
(3.11 MB - PDF)
Изтегляне

Report: EU agricultural outlook 2011-21
English
(1.1 MB - PDF)
Изтегляне

Report: EU agricultural outlook 2010-20
English
(855.76 KB - PDF)
Изтегляне