Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Средносрочна перспектива

Средносрочна прогноза за перспективите пред селскостопанските пазари и доходите от селскостопанска дейност.

Преглед

В „Перспективи на селското стопанство на ЕС“, публикувани веднъж в годината, се представят прогнозите за основните селскостопански пазари в ЕС, за доходите от селскостопанска дейност и за околната среда от сега до 2032 г. Тези прогнози се основават на набор от допускания относно макроикономическите условия, установената среда за развитие на политиката в областта на селското стопанство и търговията и промените на международния пазар въз основа на последните прогнози на ОИСР и ФАО.

Тези допускания предполагат относително гладко развитие на пазара, докато на практика тенденцията е пазарите да са много по-нестабилни. Поради това перспективите не са прогнози. По-конкретно перспективите съответстват на средните тенденции на развитие на селскостопанските пазари в дадена макроикономическа среда, ако политиките останат непроменени.

Последно издание

Общи публикации17 януари 2023
Report: EU agricultural outlook 2022-32

The Medium-term outlook report provides an overview of the medium-term prospects for major EU agricultural markets, income and environment until 2032.

EU agricultural outlook 2022-32 report cover image
English
(9.7 MB - PDF)
Изтегляне
17 ЯНУАРИ 2023
Executive summary: EU agricultural outlook 2022-32
English
(1.28 MB - PDF)
Изтегляне

Информация по темата

Визуализиране на данни от Съвместния изследователски център на Европейската комисия

8 ДЕКЕМВРИ 2022
Figures (Excel)
English
(229.02 KB - XLSX)
Изтегляне

За доклада

agricultural fields

В доклада е представена средносрочната перспектива за селскостопанските пазари в ЕС, за доходите и околната среда от сега до 2032 г. въз основа на набор от съгласувани макроикономически допускания, считани за най-точни към момента на извършване на анализа.

Това издание беше изготвено в значително променяща се среда:

  • В началото на 2022 г. възстановяването след COVID доведе до смущения в доставките и търговията и до повишаване на цените на суровините и производствените разходи.
  • С руското нашествие в Украйна възникнаха нови сериозни сътресения, които доведоха до допълнителна несигурност за селскостопанските пазари и световната продоволствена сигурност.
  • Всичко това беше в допълнение към промените, наблюдавани поради неблагоприятни метеорологични явления, свързани с изменението на климата, и огнища на болести по животните.

В доклада се вземат предвид стратегическите планове по ОСП на отделните държави от ЕС и възможното последващо развитие на пазара. В него се съдържат и констатации относно последиците от:

  • конкретни цели на ОСП,
  • по-мащабни промени, свързани с прилагането на устойчиви методи на производство,
  • намаляване на енергийната зависимост,
  • укрепване на устойчивостта на сектора,
  • промяна на хранителния режим.

Като цяло устойчивият растеж продължава да бъде ключов фактор, засягащ бъдещото развитие на селското стопанство в ЕС. Действията, произтичащи от стратегията „От фермата до трапезата“ и стратегията за биологичното разнообразие, се вземат предвид при одобряването и прилагането на съответното законодателство. В противен случай посоката на промяна, свързана с тези действия, се взема предвид само до степента, в която може да се наблюдава до момента на отделните пазари.

Докладът е придружен от анализ на подбрани фактори на несигурност по отношение на пазара, за да се измери вероятността от вариране на резултатите. Евентуалните вариации се дължат по-специално на колебанията в макроикономическата среда и в добивите от основните култури и производството на мляко. Представени са и конкретни сценарии за екстремни метеорологични явления и възможна по-ниска гъстота на животните в сравнение с настоящите равнища на регионално ниво.

Този доклад на Европейската комисия е плод на съвместните усилия на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ и Съвместния изследователски център, като генералната дирекция носи отговорност за съдържанието.

Документи

18 ЯНУАРИ 2023
Report: EU agricultural outlook 2021-31
English
(15.04 MB - PDF)
Изтегляне
18 ЯНУАРИ 2023
Report: EU agricultural outlook 2020-30
English
(7.74 MB - PDF)
Изтегляне
11 АВГУСТ 2021
Report: EU agricultural outlook 2019-30
English
(13.12 MB - PDF)
Изтегляне
6 ДЕКЕМВРИ 2018
Report: EU agricultural outlook 2018-30
English
(12.37 MB - PDF)
Изтегляне
18 ДЕКЕМВРИ 2017
Report: EU agricultural outlook 2017-30
English
(5.37 MB - PDF)
Изтегляне
1 ОКТОМВРИ 2019
Report: EU agricultural outlook 2016-26
English
(7.04 MB - PDF)
Изтегляне
1 ОКТОМВРИ 2019
Report: EU agricultural outlook 2015-25
English
(3.23 MB - PDF)
Изтегляне
1 ОКТОМВРИ 2019
Report: EU agricultural outlook 2014-24
English
(5.34 MB - PDF)
Изтегляне
1 АПРИЛ 2015
Impact of lower oil prices on the EU agricultural market outlook – 2014-24
English
(158.37 KB - PDF)
Изтегляне
1 ОКТОМВРИ 2019
Report: EU agricultural outlook 2013-23
English
(4.67 MB - PDF)
Изтегляне
1 ОКТОМВРИ 2019
Report: EU agricultural outlook 2012-22
English
(3.11 MB - PDF)
Изтегляне
1 ОКТОМВРИ 2019
Report: EU agricultural outlook 2011-21
English
(1.1 MB - PDF)
Изтегляне
1 ОКТОМВРИ 2019
Report: EU agricultural outlook 2010-20
English
(855.76 KB - PDF)
Изтегляне