Glavni sadržaj
Agriculture and rural development

Maslinovo ulje

Pregled proizvodnje i stavljanja na tržište maslinova ulja u EU-u.

Maslinovo ulje u EU-u

Europska unija vodeći je proizvođač, potrošač i izvoznik maslinova ulja.

Unija proizvodi oko 67 % od ukupne svjetske proizvodnje maslinova ulja. U EU-u je pod maslinicima oko 4 milijuna hektara, uglavnom u mediteranskim zemljama. Po načinu uzgoja maslinici se dijele na tradicionalne, intenzivne i superintenzivne.

Italija i Španjolska najveći su potrošači maslinova ulja u EU-u, s godišnjom potrošnjom od oko 500 000 tona u svakoj, dok Grčka ima najveću potrošnju po glavi stanovnika, s oko 12 kg po osobi godišnje. Udio EU-a u svjetskoj potrošnji iznosi 53 %.

Postoji osam kategorija maslinovih ulja i ulja komine maslina:

 • ekstra djevičansko maslinovo ulje
 • djevičansko maslinovo ulje
 • djevičansko maslinovo ulje lampante
 • rafinirano maslinovo ulje
 • maslinovo ulje sastavljeno od rafiniranih maslinovih ulja i djevičanskih maslinovih ulja
 • ulje komine maslina
 • sirovo ulje komine maslina
 • rafinirano ulje komine maslina.

Ne mogu se sve te kategorije prodavati potrošačima; samo ekstra djevičansko maslinovo ulje, djevičansko maslinovo ulje, maslinovo ulje sastavljeno od rafiniranih maslinovih ulja i djevičanskih maslinovih ulja te ulje komine maslina mogu se kupovati izravno u maloprodaji.

Europska komisija izradila je informativni članak s dodatnim pojedinostima o kategorijama i svojstvima maslinova ulja i njegovoj proizvodnji.

27. VELJAČE 2020.
Factsheet: EU olive oil

Stanje na tržištu

Kad je riječ o trgovini, Unijin udio u svjetskom izvozu maslinova ulja iznosi oko 65 %. Najveće količine maslinova ulja iz EU-a izvoze se u Sjedinjene Američke Države, Brazil i Japan.

Unutar EU-a provodi se sveobuhvatno praćenje tržišta maslinova ulja u cilju prikupljanja raznih podataka o tom tržištu, uključujući cijene, bilance stanja, podatke o proizvodnji i trgovini te informacije o uvoznim kvotama za maslinovo ulje iz Tunisa.

Tržišni standardi

Tržišnim standardima EU-a osigurava se opskrbljenost tržišta poljoprivrednim proizvodima standardizirane i zadovoljavajuće kvalitete koji ispunjavaju očekivanja potrošača, olakšava trgovina i osiguravaju jednaki uvjeti tržišnog natjecanja za sve proizvođače u EU-u. Zakonodavstvom EU-a o maslinovu ulju definirane su kategorije maslinova ulja i ulja komine maslina kao i relevantne metode analize koje primjenjuju kontrolna tijela država članica te su utvrđena pravila o označivanju i pakiranju.

Kategorije maslinova ulja

Da bi se maslinovo ulje stavilo na tržište kao ulje određene kategorije, njegova svojstva moraju biti u skladu s ograničenjima utvrđenima za tu kategoriju prema pravilima EU-a. Odgovornost je gospodarskih subjekata i država članica da to osiguraju.

Kategorije maslinovih ulja razvrstavaju se prema parametrima kvalitete koji se odnose na:

 • fizikalno-kemijska svojstva, kao što su razina kiselosti, peroksidni broj, sadržaj masnih kiselina i sastav sterola
 • organoleptička (senzorna) svojstva, kao što su voćnost i odsutnost organoleptičkih nedostataka.

Djevičanska maslinova ulja

Postoje tri kategorije djevičanskih maslinovih ulja:

 • Ekstra djevičansko maslinovo ulje kategorija je najviše kvalitete. Ulje te kategorije nema organoleptičkih nedostataka, a aroma mu je voćna. Razina kiselosti mu ne smije biti veća od 0,8 %.
 • Djevičansko maslinovo ulje smije imati neke neznatne organoleptičke nedostatke. Kiselost mu ne smije biti veća od 2 %.
 • Maslinovo ulje lampante niže je kvalitete od djevičanskog maslinova ulja, kiselost mu je veća od 2 %, nema svojstva voćnosti i ima znatne organoleptičke nedostatke. Maslinovo ulje lampante nije namijenjeno za maloprodaju. Rafinira se ili upotrebljava u industrijske svrhe.

Ostale kategorije maslinova ulja

Sljedeće kategorije maslinovih ulja nisu djevičanska maslinova ulja:

 • Rafinirano maslinovo ulje proizvod je koji se dobiva rafiniranjem manjkavog djevičanskog maslinova ulja (primjerice ulja lampante). Nije namijenjeno za maloprodaju. Ima stupanj kiselosti do 0,3 %.
 • Maslinovo ulje sastavljeno od rafiniranih maslinovih ulja i djevičanskih maslinovih ulja ulje je koje se dobiva miješanjem rafiniranog maslinova ulja s ekstra djevičanskim i/ili djevičanskim maslinovim uljima. Ima stupanj kiselosti do 1 %.
 • Sirovo ulje komine maslina: komina maslina pasta je koja ostane nakon ekstrakcije ulja iz maslina. Ulje koje se dobiva iz te paste naziva se sirovo ulje komine maslina.
 • Rafinirano ulje komine maslina: sirovo ulje komine maslina može se rafinirati i miješati s djevičanskim maslinovim uljima. Rezultat tog miješanja naziva se rafinirano ulje komine maslina. Ima stupanj kiselosti do 1 %.

Provjera sukladnosti

Kako bi se osiguralo poštovanje tržišnih standarda za maslinova ulja i ulja komine maslina, pravnim okvirom EU-a utvrđen je minimalni broj kontrola koje države članice moraju provesti godišnje, koji je razmjeran količini maslinova ulja iz te zemlje koja se stavlja na tržište. Te kontrole imaju za cilj provjeriti jesu li označivanje i pakiranje u skladu sa zakonskim zahtjevima i odgovara li kategorija ulja deklariranoj kategoriji.

U listopadu 2019. objavljena je studija o provedbi provjera sukladnosti u sektoru maslinova ulja u EU-u, koju je financirala Komisija.

Da bi se utvrdio broj provjera sukladnosti koje svaka država članica EU-a mora provesti radi praćenja kvalitete maslinova ulja uzimaju se u obzir sljedeći elementi:

 • Podaci o izvozu i potrošnji: države članice EU-a koje proizvode maslinovo ulje („države članice koje su proizvođači”) moraju provoditi više kontrola od država članica EU-a koje ga ne proizvode („države članice koje nisu proizvođači”). Ekstra djevičansko maslinovo ulje glavna je kategorija koja se provjerava jer ima najveći udio u maloprodaji u EU-u.
 • Analiza rizika: provjere obuhvaćaju čimbenike rizika, kao što su obilježja proizvoda (uključujući kategoriju, razdoblje proizvodnje, postupke pakiranja, skladištenje, zemlju podrijetla/odredišta, prijevozno sredstvo ili količinu serije), nalazi prijašnjih provjera, pritužbe potrošača ili svojstva gospodarskih subjekata.

Provjere sukladnosti nisu osmišljene tako da predstavljaju ukupnu kvalitetu maslinova ulja na europskom tržištu. Na temelju ustanovljenih nesukladnosti tijela u državama članicama EU-a mogu utvrditi eventualne probleme u lancu opskrbe. Ovisno o ozbiljnosti utvrđene nepravilnosti, države članice poduzimaju mjere koje uključuju povlačenje proizvoda s tržišta, izricanje novčanih kazni gospodarskim subjektima ili čak kazneni progon.

Kako bi se zajamčila pravilna provedba tih provjera i potrošačima osiguralo kvalitetno maslinovo ulje u EU-u, Komisija organizira godišnje radionice i potiče suradnju među državama članicama EU-a.

Provjera označivanja

Provjerom označivanja osigurava se da su oznaka podrijetla ili trgovačko ime pod kojim se ulje može prodavati potrošaču u skladu s posebnim pravilima iz Uredbe (EU) 1308/2013 (Prilog VII., dio VIII.) i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/2104.

Pravila o neobveznim navodima pri označivanju odnose se, primjerice, na „prvo hladno prešanje”, „hladni postupak” te okusna i/ili mirisna organoleptička svojstva za ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje te na godinu berbe (Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2104).

Kategorizacija i ocjenjivanje

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2022/2104 utvrđena su svojstva maslinovih ulja i ulja komine maslina. Tom uredbom utvrđene su granične vrijednosti za parametre kvalitete i čistoće za svaku od kategorija maslinovih ulja i ulja komine maslina. Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2022/2105 utvrđene su metode analize koje se moraju primjenjivati pri ocjenjivanju sukladnosti ulja s deklariranom kategorijom. Provjeru sukladnosti sa svojstvima utvrđenima u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2022/2104 provode nadležna nacionalna tijela u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2022/2105.

Tom provedbenom uredbom utvrđena su pravila i metode za uzorkovanje proizvoda i utvrđivanje kvalitete i parametara čistoće. Organoleptička svojstva djevičanskih maslinovih ulja moraju provjeriti komisije ocjenjivača koje su odobrile države članice EU-a.

Druge vrste kontrola

Osim što provode kontrole specifične za sektor maslinova ulja države članice moraju osigurati i poštovanje drugih pravnih zahtjeva. Općim propisima o hrani obuhvaćene su sve faze proizvodnje, prerade i distribucije hrane. Općim pravilima za označivanje osigurava se da se potrošači ne dovode u zabludu u pogledu svojstava ulja (sastav, kvaliteta, podrijetlo, kategorija, metoda proizvodnje) i da je označivanje maslinova ulja u skladu s općim pravilima za označivanje utvrđenima Uredbom (EU) br. 1169/2011.

Međunarodne organizacije

Međunarodno vijeće za masline

Europska unija članica je Međunarodnog vijeća za masline (IOC), međunarodne međuvladine organizacije za područje maslinova ulja i stolnih maslina koja je osnovana 1959. u Madridu, u Španjolskoj.

Među sadašnjim članovima vodeći su međunarodni proizvođači i izvoznici maslinova ulja i stolnih maslina. Članovi IOC-a proizvode 94 % svjetske proizvodnje maslina (udio EU-a je 72 %).

Codex Alimentarius

Komisija za Codex Alimentarius razvija i donosi standarde za hranu koji služe kao referentne točke u međunarodnoj trgovini hranom.

Postoji poseban standard za maslinova ulja i ulja komine maslina (CX-33-1981) koji sadržava odredbe o opisu ulja, bitnim čimbenicima u pogledu sastava i kvalitete, pravilima o označivanju i metodama analize i uzorkovanja.

Standard se trenutačno revidira radi usklađivanja s postojećim nacionalnim standardima.

Odbori i stručne skupine

Odbor za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta redovito se sastaje kako bi raspravljao o temama kao što su razvoj cijena na tržištu te proizvodnja i trgovina u Uniji i zemljama izvan Unije. Uz to, odbor pomaže Komisiji pri donošenju provedbenih akata.

Skupina za građanski dijalog i radna skupina za hortikulturu, masline i jaka alkoholna pića Komisiji omogućuje održavanje redovitog dijaloga s dionicima o svim pitanjima povezanima sa sektorom maslina.

U okviru stručne skupine za poljoprivredna tržišta radi podskupina kemičara specijaliziranih za maslinovo ulje, koji Komisiji pomažu pri izradi zakonodavstva i politika u pogledu kemije i normizacije maslinova ulja. Podskupina je sastavljena od predstavnika nacionalnih tijela i stručnjaka koje je, kao privatne osobe, imenovala Komisija.

Propisi koji se odnose na maslinovo ulje

Pravna osnova za maslinovo ulje obuhvaća propise o tržišnim standardima za maslinovo ulje, svojstvima maslinovih ulja i ulja komine maslina, organizacijama proizvođača, programima potpore, privatnom skladištenju i informiranju o cijenama.

Tržišni standardi

Tržišni standardi za maslinova ulja i ulja komine maslina uređuju se zakonodavstvom EU-a.

 • Uredbom (EU) br. 1308/2013 uspostavlja se zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda.
 • Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2022/2104 utvrđeni su tržišni standardi za maslinovo ulje. Tom uredbom predviđena su pravila o pakiranju i označivanju maslinova ulja (zahtjevi koji se odnose na obvezne i neobvezne navode) i utvrđena su posebna svojstva za sve kategorije maslinovih ulja i ulja komine maslina.
 • Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2022/2105 utvrđena su pravila za provjeru sukladnosti sa svojstvima utvrđenima za različite kategorije maslinova ulja u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2022/2104. Kako bi provjerili svojstva, laboratoriji i komisije ocjenjivača moraju primjenjivati posebne metode analize. Tom uredbom utvrđeni su i zahtjevi u pogledu kontrole koju provode kontrolna tijela država članica.

Ekološka proizvodnja

Propisima koji se odnose na ekološki uzgoj regulirana su sva područja ekološke proizvodnje. Ti se propisi temelje na nizu ključnih načela kao što su zabrana upotrebe GMO-a te ograničenje upotrebe herbicida i pesticida.

Oznake zemljopisnog podrijetla

Proizvođači maslinovih ulja mogu podnijeti zahtjev za registraciju u skladu s Uredbom (EU) br. 1151/2012 o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode kako bi dobili zaštićenu oznaku izvornosti ili zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla.

Privatno skladištenje

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1333/2013 utvrđene su obveze obavješćivanja unutar zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta.

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/1238 utvrđena su zajednička pravila za dodjelu potpore za privatno skladištenje određenih poljoprivrednih proizvoda.

Zbog znatnih zaliha na razini EU-a te uzastopnih dobrih berbi, što je dovelo do neravnoteže između ponude i potražnje i pada cijena, Europska komisija odobrila je potporu za privatno skladištenje maslinova ulja s ciljem stabiliziranja tržišta i povećanja cijena. Taj se program provodio kroz četiri natječajna postupka, od kojih je prvi bio u studenome 2019., a posljednji je zaključen u veljači 2020.

Programi potpore

Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 611/2014 utvrđeni su programi potpore za sektor maslinova ulja i stolnih maslina.

Provedbenom uredbom (EU) br. 615/2014 utvrđena su detaljna pravila u pogledu programâ rada za potpore sektoru maslinova ulja i stolnih maslina.

Dokumenti

19. PROSINCA 2023.
Factsheet: olive oil quality checks in the EU – 2022 results