Skip to main content
Agriculture and rural development

Olivový olej

Prehľad výroby a predaja olivového oleja v EÚ.

Olivový olej v EÚ

Európska únia je hlavným producentom, spotrebiteľom a vývozcom olivového oleja.

Na EÚ pripadá približne 67 % celosvetovej výroby olivového oleja. Zhruba štyri milióny hektárov, predovšetkým v krajinách EÚ v oblasti stredozemného mora, je určených na pestovanie olivovníkov, ktoré pozostávajú z hájov určených na tradičné, intenzívne a mimoriadne intenzívne pestovanie.

Taliansko a Španielsko sú najväčšími spotrebiteľmi olivového oleja v EÚ s ročnou spotrebou približne 500 000 ton na krajinu, pričom Grécko má najvyššiu spotrebu na obyvateľa pri približne 12 kg na osobu ročne. Celkovo EÚ predstavuje približne 53 % svetovej spotreby.

Existuje osem rôznych kategórií olivových olejov a olejov z olivových výliskov:

 • extra panenský olivový olej,
 • panenský olivový olej,
 • panenský lampantový olivový olej,
 • rafinovaný olivový olej,
 • olivový olej zložený z rafinovaných a panenských olivových olejov,
 • olivový olej z výliskov,
 • surový olej z olivových výliskov,
 • rafinovaný olej z olivových výliskov.

Nie všetky kategórie sa môžu predávať spotrebiteľom; len extra panenský olivový olej, panenský olivový olej, olivový olej zložený z rafinovaných a panenských olivových olejov a olivový olej z výliskov sú určené na priamy maloobchodný predaj.

Európska komisia vypracovala informačný leták s ďalšími podrobnosťami o kategóriách, charakteristikách a výrobe olivového oleja.

27 FEBRUÁR 2020
Factsheet: EU olive oil
English
(4.28 MB - PDF)
Stiahnuť

Situácia na trhu

Z hľadiska obchodu EÚ predstavuje približne 65 % svetového vývozu olivového oleja. Hlavnými destináciami olivového oleja EÚ sú Spojené štáty, Brazília a Japonsko.

V rámci EÚ sa vykonáva komplexné monitorovanie trhu s olivovým olejom s cieľom poskytnúť rôzne údaje o trhu s olivovým olejom vrátane cien, súvah, údajov o výrobe a obchode a informácií o dovoznej kvóte pre tuniský olivový olej.

Obchodné normy

Obchodné normy EÚ zabezpečujú, aby sa na trh dodávali poľnohospodárske výrobky normalizovanej a uspokojivej kvality s cieľom splniť očakávania spotrebiteľov, uľahčiť obchodovanie a zabezpečiť rovnaké podmienky pre výrobcov z EÚ. Právne predpisy EÚ o olivovom oleji vymedzujú rôzne kategórie olivových olejov a olejov z olivových výliskov, ako aj príslušné metódy analýzy, ktoré majú používať kontrolné orgány členských štátov a poskytujú pravidlá označovania a balenia.

Kategórie olivového oleja

Aby sa olivové oleje mohli predávať v rámci určitej kategórie, vlastnosti olivového oleja musia rešpektovať limity stanovené pre túto kategóriu podľa pravidiel EÚ. Zodpovednosť za to nesú prevádzkovatelia a členské štáty EÚ.

Rôzne kategórie olivového oleja sú roztriedené podľa kvalitatívnych parametrov týkajúcich sa:

 • fyzikálno-chemické vlastnosti, napríklad úroveň kyslosti, peroxidové číslo, obsah mastných kyselín a zloženie sterolov;
 • organoleptické (senzorické) vlastnosti, napríklad ovocná chuť a neprítomnosť organoleptických nedostatkov.

Panenské olivové oleje

Existujú tri rôzne kategórie panenských olivových olejov:

 • Extra panenský olivový olej je kategória najvyššej kvality. Z organoleptického hľadiska nemá žiadne nedostatky a má ovocný charakter. Úroveň kyslosti nesmie presiahnuť 0,8 %,
 • Panenský olivový olej môže mať určité senzorické nedostatky, ale na veľmi nízkej úrovni. Úroveň kyslosti nesmie presiahnuť 2 %.
 • Lampantový olivový olej je panenský olivový olej nižšej kvality s kyslosťou presahujúcou 2 % bez ovocných vlastností a podstatných senzorických nedostatkov. Lampantový olivový olej nie je určený na maloobchodný predaj. Ide o rafinovaný olej, ktorý sa používa na priemyselné účely.

Iné kategórie olivového oleja

Nasledujúce kategórie olivových olejov nie sú panenské olivové oleje:

 • Rafinovaný olivový olej je produkt, ktorý sa získava rafináciou chybného panenského olivového oleja (napríklad lampantového olivového oleja). Nie je určený na maloobchodný predaj. Úroveň kyslosti nepresahuje 0,3 %,
 • Olivový olej zložený z rafinovaných a panenských olivových olejov je získaný zmiešavaním rafinovaného olivového oleja a panenských olivových olejov. Úroveň kyslosti nepresahuje 1 %,
 • Surový olej z olivových výliskov: olivový výlisok je zostatková pasta získaná po extrakcii oleja z olív. Olej vyťažený z tejto pasty sa nazýva surový olej z olivových výliskov.
 • Rafinovaný olej z olivových výliskov: surový olej z olivových výliskov sa môže rafinovať a zmiešať s panenskými olivovými olejmi. Výsledkom tohto miešania je rafinovaný olej z olivových výliskov. Úroveň kyslosti nepresahuje 1 %.

Kontroly zhody

Podľa právneho rámca musia krajiny EÚ vykonávať minimálny počet kontrol primeraný objemu olivového oleja uvádzaného na trh v ich krajine s cieľom zabezpečiť dodržiavanie obchodných noriem pre olivové oleje a oleje z olivových výliskov. Cieľom týchto kontrol je overiť, že balenie a označenie je v súlade s právnymi požiadavkami a že kategória oleja je v súlade s deklarovanou kategóriou.

V októbri 2019 bola uverejnená štúdia o vykonávaní kontrol zhody v odvetví olivového oleja v EÚ, ktorú financovala Komisia.

Pri určovaní počtu kontrol zhody, ktoré musí každá krajina EÚ vykonať s cieľom monitorovať kvalitu olivového oleja, sa zohľadňujú tieto prvky:

 • Údaje o vývoze a spotrebe: Krajiny EÚ, ktoré vyrábajú olivový olej (ďalej len „producentské členské štáty“), musia vykonávať viac kontrol ako krajiny EÚ, ktoré ho nevyrábajú („neproducentské členské štáty“). Hlavnou kontrolovanou kategóriou je extra panenský olivový olej, pretože predstavuje najväčší podiel predaja na maloobchodnej úrovni EÚ.
 • Analýza rizika: pri kontrolách sa zohľadňujú rizikové faktory, ako sú vlastnosti výrobku (vrátane kategórie, obdobia výroby, baliacich operácií, skladovania, krajiny pôvodu/miesta určenia, dopravného prostriedku alebo objemu šarže), zistenia z predchádzajúcich kontrol, sťažnosti spotrebiteľov alebo charakteristiky hospodárskych subjektov.

Kontroly zhody nie sú navrhnuté tak, aby reprezentovali celkovú kvalitu olivového oleja na európskom trhu. Zistená nezhoda pomáha orgánom v krajinách EÚ identifikovať potenciálne nedostatky v dodávateľskom reťazci. V závislosti od závažnosti zistených nezrovnalostí prijímajú krajiny EÚ opatrenia vrátane stiahnutia výrobku z trhu, ukladania pokút hospodárskym subjektom alebo dokonca trestného stíhania.

S cieľom poskytnúť spotrebiteľom v EÚ kvalitný olivový olej Komisia každoročne organizuje semináre a podporuje spoluprácu medzi krajinami EÚ, aby zabezpečila správne vykonávanie týchto kontrol.

Kontroly označovania

Kontrolami označovania sa zabezpečí, aby označenie alebo obchodné meno, pod ktorým sa olej predáva spotrebiteľovi, bolo v súlade s osobitnými pravidlami stanovenými v nariadení EÚ č. 1308/2013 (príloha VII, časť VIII) a vo delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2022/2104.

Pravidlá pre nepovinné označovanie sa týkajú napríklad označenia „prvé lisovanie za studena“, „extrakcia za studena“, organoleptických vlastností týkajúcich sa chuti alebo vône extra panenských a panenských olivových olejov a roku zberu [delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2104].

Kategorizácia a triedenie

V delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2022/2104 sa stanovujú vlastnosti olivových olejov a olejov z olivových výliskov. Nariadenie stanovuje limity pre parametre kvality a čistoty pre každú z kategórií olivových olejov a olejov z olivových výliskov. Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2022/2105 sa vymedzujú metódy analýzy, ktoré sa musia použiť pri posudzovaní zhody oleja s jeho deklarovanou kategóriou. Overenie súladu s charakteristikami stanovenými v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2022/2104 sa má určiť kontrolami zhody, ktoré vykonajú príslušné vnútroštátne orgány v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2022/2105.

Uvedeným vykonávacím nariadením sa zavádzajú pravidlá a metódy výberu vzoriek výrobkov a určenia parametrov kvality a čistoty. Degustačné komisie schválené krajinami EÚ musia overovať organoleptické vlastnosti panenských olivových olejov.

Iné typy kontrol

Okrem kontrol, ktoré sú špecifické pre odvetvie olivového oleja, musia krajiny EÚ zabezpečiť dodržiavanie ostatných právnych požiadaviek. Na všetky fázy výroby, spracúvania a distribúcie potravín sa vzťahuje Všeobecné potravinové právo. Všeobecnými pravidlami označovania sa zabezpečí, aby spotrebitelia nedostávali zavádzajúce informácie o vlastnostiach olejov (zloženie, kvalita, pôvod, kategória, spôsob výroby) a aby označenie olivového oleja bolo v súlade so všeobecnými pravidlami označovania potravín stanovenými v nariadení (EÚ) č. 1169/2011.

Medzinárodné organizácie

Medzinárodná rada pre olivy

EÚ je členom Medzinárodnej rady pre olivy (IOC), medzinárodnej medzivládnej organizácie v oblasti olivových olejov a stolových olív. Založená bola v Madride v roku 1959.

Jej členmi sú v súčasnosti poprední medzinárodní producenti a vývozcovia olivového oleja a stolových olív. Členovia IOC pokrývajú 94 % svetovej produkcie olív, z ktorých EÚ predstavuje takmer 72 %.

Codex Alimentarius

Komisia Codex Alimentarius vyvíja a prijíma potravinové normy, ktoré slúžia ako referencia pre medzinárodný obchod s potravinami.

Pre olivové oleje a oleje z olivových výliskov existuje osobitná norma (CX-33 – 1981), ktorá obsahuje ustanovenia týkajúce sa opisu, základného zloženia a faktorov kvality, pravidiel označenia a metód analýzy a odberu vzoriek.

Táto norma sa v súčasnosti prehodnocuje s cieľom harmonizovať existujúce vnútroštátne normy s normou Codex Alimentarius.

Výbory a skupiny odborníkov

Výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov sa pravidelne stretáva, aby diskutoval o oblastiach, akými sú vývoj trhových cien, výroba a obchod v krajinách EÚ a mimo EÚ. Výbor rovnako pomáha Komisii aj pri prijímaní vykonávacích aktov.

Skupina pre občiansky dialóg a pracovná skupina pre záhradníctvo, olivy a liehoviny pomáha Komisii udržiavať pravidelný dialóg so zainteresovanými stranami o všetkých otázkach týkajúcich sa sektoru olív.

V rámci expertnej skupiny pre poľnohospodárske trhy pôsobí podskupina chemikov špecializujúcich sa na olivový olej, ktorí pomáhajú Komisii pri príprave právnych predpisov a formulovaní politík v oblasti chémie a normalizácie olivového oleja. Podskupinu tvoria zástupcovia vnútroštátnych správnych orgánov a odborníci menovaní Komisiou na základe osobnej spôsobilosti.

Právne predpisy týkajúce sa olivového oleja

K právnym základom týkajúcim sa olivového oleja patria právne predpisy o obchodných normách pre olivový olej, vlastnostiach olivových olejov a olejov z olivových výliskov, organizácii výrobcov, podporných programoch, súkromnom skladovaní a o oznamovaní cien.

Obchodné normy

Právne predpisy EÚ upravujú obchodné normy pre olivové oleje a oleje z olivových výliskov.

Ekologická výroba

Právne predpisy týkajúce sa ekologického poľnohospodárstva upravujú všetky oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby a zakladajú sa na niekoľkých kľúčových zásadách, napríklad zákaz používania GMO, obmedzenie používania herbicídov a pesticídov.

Zemepisné označenia

Výrobcovia olivových olejov môžu požiadať o registráciu podľa nariadenia EÚ č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny s cieľom získať chránené označenie pôvodu alebo chránené zemepisné označenie.

Súkromné skladovanie

Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 1333/2013 sa stanovujú povinnosti oznamovania v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov.

Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2016/1238 sa stanovujú všeobecné pravidlá poskytovania pomoci na súkromné skladovanie niektorých poľnohospodárskych výrobkov.

Vzhľadom na významné zásoby na úrovni EÚ, ako aj na viacero po sebe nasledujúcich dobrých úrod, v dôsledku čoho vznikla nerovnováha medzi ponukou a dopytom a došlo k poklesu cien, Komisia schválila pomoc na súkromné skladovanie olivového oleja, ktorej cieľom bola stabilizácia trhu a zvýšenie cien. Schéma pozostávala zo štyroch postupov obstarávania, pričom prvý sa uskutočnil v novembri 2019 a posledný sa uzavrel vo februári 2020.

Podporné programy

delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 611/2014 sa stanovujú podporné programy pre odvetvie olivového oleja a stolových olív.

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 615/2014 sa určujú podrobné pravidlá týkajúce sa pracovných programov na podporu odvetvia olivového oleja a stolových olív.

Dokumenty

8 DECEMBER 2021
Factsheet: olive oil quality checks in the EU – 2021 results
English
(1.09 MB - PDF)
Stiahnuť