Přejít na hlavní obsah
Agriculture and rural development

Olivový olej

Přehled údajů o výrobě olivového oleje v EU a obchodu s ním.

Olivový olej v EU

Evropská unie je hlavním producentem, konzumentem i vývozcem olivového oleje.

Z EU pochází kolem 67 % celosvětové produkce olivového oleje. Olivovníky se v EU pěstují na přibližně 4 milionech hektarů především ve středomořských zemích Unie. Pěstitelé používají metody tradiční, intenzivní a vysoce intenzivní kultivace olivových hájů.

Největšími konzumenty olivového oleje v EU jsou Itálie a Španělsko. V každé z těchto zemí se ročně spotřebuje okolo 500 000 tun oleje. Řecko má zase největší spotřebu olivového oleje na obyvatele: přibližně 12 kg za rok. Celkem se EU na celosvětové spotřebě podílí asi 53 %.

Rozlišujeme osm kategorií olivových olejů a olivových olejů z pokrutin:

 • extra panenský olivový olej
 • panenský olivový olej
 • lampantový olivový olej
 • rafinovaný olivový olej
 • olivový olej složený z rafinovaného a panenského olivového oleje
 • olivový olej z pokrutin
 • surový olivový olej z pokrutin
 • rafinovaný olivový olej z pokrutin

Ne všechny uvedené kategorie jsou určeny k prodeji spotřebitelům. U maloobchodníků lze přímo zakoupit pouze extra panenský olivový olej, panenský olivový olej, olivový olej složený z rafinovaného a panenského olivového oleje a olivový olej z pokrutin.

Evropská komise sestavila informativní přehled, který obsahuje další podrobnostmi o kategoriích olivového oleje, jejich charakteristikách a produkci jako takové.

27. ÚNORA 2020
Factsheet: EU olive oil

Situace na trhu

Na celosvětovém vývozu olivového oleje se EU podílí přibližně 65 %. Hlavními destinacemi jsou Spojené státy, Brazílie a Japonsko.

V Evropské unii se provádí rozsáhlý monitoring trhu s olivovým olejem, z něhož se získávají rozličné údaje o cenách, výsledcích hospodaření podniků, výrobě a obchodu, jakož i informace o dovozní kvótě na tuniský olivový olej.

Obchodní normy

Obchodní normy EU zajišťují, že je trh zásobován zemědělskými produkty standardizované a uspokojivé kvality, jež plní očekávání spotřebitelů. Dále se prostřednictvím norem usnadňuje obchod a zajišťují se rovné podmínky pro výrobce v EU. Právní předpisy EU v odvětví olivového oleje obsahují definice kategorií olivového oleje a olivového oleje z pokrutin, dále uvádějí příslušné metody, které mají kontrolní orgány členských států při analýzách používat, a stanoví pravidla pro označování a balení těchto produktů.

Kategorie olivového oleje

Aby bylo možné olivový olej prodávat v rámci určité kategorie, musí jeho vlastnosti splňovat limity, které stanoví pro danou kategorii právní předpisy EU. Odpovědnost za to nesou hospodářské subjekty a členské státy EU.

Kategorie olivových olejů jsou odstupňovány podle parametrů jakosti, které se týkají:

 • fyzikálně-chemických vlastností, jako je míra kyselosti, hodnota peroxidového čísla, obsah mastných kyselin a obsah sterolů
 • organoleptických (smyslových) vlastností, jako je ovocná chuť či organoleptické nedostatky.

Panenské olivové oleje

V kategorii panenských olivových olejů rozlišujeme tři typy:

 • Extra panenský olivový olej je kategorie nejvyšší kvality. Pokud jde o organoleptické vlastnosti, nevykazuje žádné nedostatky a má ovocnou chuť. Úroveň kyselosti nesmí překročit 0,8 %.
 • Panenský olivový olej smí mít určité minimální nedostatky organoleptických vlastností. Úroveň kyselosti nesmí překročit 2 %.
 • Lampantový olivový olej je panenský olej nižší jakosti s kyselostí překračující 2 %, nemá ovocnou chuť a vykazuje podstatné nedostatky smyslových vlastností. Není určen k maloobchodnímu prodeji. Rafinuje se nebo se používá k průmyslovým účelům.

Další kategorie olivového oleje

Následující kategorie olivových olejů nejsou panenskými olivovými oleji.

 • Rafinovaný olivový olej je produkt získávaný po rafinaci defektního panenského olivového oleje (například lampantového olivového oleje). Není určen k maloobchodnímu prodeji. Jeho kyselost dosahuje 0,3 %.
 • Olivový olej složený z rafinovaného a panenského olivového oleje je produkt získaný smícháním rafinovaného olivového oleje s extra panenským olejem nebo panenským olejem. Jeho kyselost dosahuje až 1 %.
 • Surový olivový olej z pokrutin: Pokrutinami označujeme zbytkovou hmotu vzniklou lisováním oliv. Olej získaný z této hmoty se nazývá surový olivový olej z pokrutin.
 • Rafinovaný olivový olej z pokrutin: Surový olivový olej z pokrutin lze rafinovat a smíchat ho s panenským olivovým olejem. Vznikne směs, která se nazývá rafinovaný olivový olej z pokrutin. Jeho kyselost dosahuje až 1 %.

Kontroly shody

Právní rámec členským státům EU stanoví povinnost provádět každoročně určitý minimální počet kontrol, který odpovídá objemu olivového oleje, který je v jejich zemi uváděn na trh. Smyslem je zajistit dodržování obchodních norem pro olivové oleje i olivové oleje z pokrutin. Kontroly ověřují, zda označení a balení olejů odpovídá příslušným právním požadavkům a zda daný olej splňuje podmínky pro zařazení do uváděné kategorie.

V říjnu 2019 byla zveřejněna studie o provádění kontrol shody v odvětví olivového oleje v EU. Její vyhotovení financovala Evropská komise.

Při stanovení počtu kontrol shody, které musí každá země EU provést za účelem sledování jakosti olivového oleje, se berou v úvahu následující prvky:

 • Údaje o vývozu a spotřebě: Země EU vyrábějící olivový olej („producentské členské státy“) musí provádět více kontrol než země EU, které olivový olej nevyrábějí („neproducentské členské státy“). Hlavní kontrolovanou kategorií je extra panenský olivový olej, neboť představuje největší podíl prodeje na maloobchodní úrovni v EU.
 • Analýza rizik: Kontroly zohledňují rizikové faktory, jako jsou vlastnosti produktu (včetně kategorie, období produkce, balení, skladování, země původu / místo určení, způsobu dopravy nebo objemu šarže), zjištění z předchozích kontrol, stížnosti spotřebitelů nebo charakteristiky hospodářských subjektů.

Kontroly shody nejsou navrženy tak, aby podávaly obrázek o celkové jakosti olivového oleje na evropském trhu. Zjištěný nesoulad však pomáhá orgánům v zemích EU identifikovat možné nedostatky v dodavatelském řetězci. V závislosti na závažnosti zjištěné nesrovnalosti přijímají země EU příslušná opatření, včetně stažení výrobku z trhu, ukládání pokut hospodářským subjektům nebo dokonce zahájení trestního stíhání.

Jelikož Komise chce spotřebitelům v EU zajistit kvalitní olivový olej, pořádá každý rok workshopy a podporuje spolupráci mezi zeměmi EU, aby byly kontroly prováděny řádným způsobem.

Kontroly označení

Kontrolou označení se zajišťuje, že označení nebo obchodní název, pod nímž může být daný produkt prodáván spotřebitelům, splňuje specifická pravidla stanovená v nařízení (EU) č. 1308/2013 (příloha VII, část VIII) a v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2104.

Pravidla pro nepovinné požadavky na označování se týkají například označení „první lisování za studena“, „lisování za studena“, dále organoleptických vlastností týkajících se chuti nebo vůně extra panenského a panenského olivového oleje a roku sklizně (nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2104).

Kategorizace a klasifikace

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2104 stanoví vlastnosti olivových olejů a olivových olejů z pokrutin. Stanoví limity pro kritéria jakosti a čistoty jednotlivých kategorií olivových olejů a olivových olejů z pokrutin. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2105 definuje metody analýzy, které musí být použity při posuzování shody produktu s deklarovanou kategorií. Ověření souladu s vlastnostmi stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2104 se určí prostřednictvím kontrol shody prováděných příslušnými vnitrostátními orgány v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2022/2105.

Prováděcím nařízením se stanoví pravidla a metody odběru vzorků a parametry určování jakosti a čistoty. Organoleptické vlastnosti panenských olivových olejů musí ověřit degustační komise schválená státy EU.

Další typy kontrol

Kromě kontrol, které se zaměřují na odvětví olivového oleje, musí země EU zajistit dodržování dalších právních požadavků. Veškeré fáze výroby, zpracování a distribuce potravin upravuje obecné potravinové právo. Obecná pravidla a požadavky pro označování zajišťují, aby spotřebitelé nedostávali o oleji zavádějící informace (ohledně jeho složení, jakosti, původu, kategorii, metody výroby). Dále garantují, že je daný olivový olej označen v souladu s pravidly obecného potravinového práva stanovenými v nařízení (EU) č. 1169/2011.

Mezinárodní organizace

Mezinárodní rada pro olivy

Evropská unie je členem Mezinárodní rady pro olivy (z angl. International Olive Council neboli IOC). Tato mezinárodní mezivládní organizace se věnuje odvětví olivového oleje a stolních oliv. Byla zřízena v roce 1959 v Madridu.

Jejími členy jsou v současnosti vedoucí mezinárodní výrobci a vývozci olivového oleje a stolních oliv. Členové organizace IOC zajišťují 94 % veškeré celosvětové produkce oliv, přičemž EU tvoří téměř 72 %.

Codex Alimentarius

Komise pro Codex Alimentarius formuluje a přijímá normy týkající se potravin, které slouží jako reference pro mezinárodní ochod s potravinami.

Pro olivové oleje a olivové oleje z pokrutin existuje zvláštní norma (CX-33–1981), která obsahuje popis typů olejů, jejich základní složení a kritéria jakosti, pravidla označování a metody analýzy a odběru vzorků.

V současné době probíhá přezkum této normy, který má zajistit její harmonizaci se stávajícími vnitrostátními normami.

Výbory a odborné skupiny

Výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů vede pravidelně jednání o tématech, jako je vývoj tržních cen, produkce a obchodu v EU a zemích mimo EU. Výbor rovněž pomáhá Komisi při přijímání prováděcích aktů.

Díky skupině pro občanský dialog a pracovní skupině pro zahradnictví, olivy a lihoviny může vést Komise pravidelný dialog se zúčastněnými stranami ohledně všech otázek týkajících se odvětví oliv.

V rámci odborné skupiny pro zemědělské trhy zasedá podskupina chemiků se specializací na olivový olej, kteří Komisi pomáhají s přípravou příslušných právních předpisů a definicí politických opatření a norem v této oblasti. Uvedená podskupina je složená ze zástupců vnitrostátních správních orgánů a odborníků určených Komisí.

Právní předpisy týkající se olivového oleje

Právní předpisy v této oblasti upravují obchodní normy pro olivový olej, vlastnosti olivových olejů a olivových olejů z pokrutin, dále určují pravidla pro výrobce, podpůrné programy, soukromé skladování a oznamování cen.

Obchodní normy

Legislativa EU upravuje obchodní normy pro olivové oleje i olivové oleje z pokrutin.

Ekologická produkce

Právní předpisy týkající se ekologického zemědělství upravují všechny oblasti ekologické produkce a vycházejí z celé řady klíčových zásad, jako je zákaz používání geneticky modifikovaných organismů, omezení použití herbicidů a pesticidů.

Zeměpisná označení

Na základě nařízení (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin mohou výrobci olivového oleje zažádat pro svůj produkt o chráněné označení původu (CHOP) nebo chráněné zeměpisné označení (CHZO).

Soukromé skladování

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1333/2013 stanoví oznamovací povinnosti v rámci společné organizace zemědělských trhů.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1238 stanoví společná pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování některých zemědělských produktů.

Vzhledem k velkým zásobám olivového oleje na úrovni EU a k po sobě jdoucích dobrých úrodách, které vytvářejí jak nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou, tak pokles cen, schválila Evropská komise podporu soukromého skladování olivového oleje, aby se stabilizoval trh a zvýšily ceny. Režim fungoval na základě čtyř nabídkových řízení, z nichž první proběhlo v listopadu 2019 a poslední bylo uzavřeno v únoru 2020.

Programy podpory

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 611/2014 stanoví programy na podporu odvětví olivového oleje a stolních oliv.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 615/2014 obsahuje podrobná pravidla pro pracovní programy na podporu odvětví olivového oleje a stolních oliv.

Dokumenty

19. PROSINCE 2023
Factsheet: olive oil quality checks in the EU – 2022 results