Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development

Levande växter och blommor

Översikt

Med levande växter och blomsterprodukter menas träd, buskar och andra växter som finns att köpa hos plantskolor och blomsterhandlare och som används för plantering eller som prydnad.

Produktionen av blommor och prydnadsväxter ökar ständigt och gör EU till ett av världens odlingstätaste områden räknat i hektar – EU står för 10 procent av världens odlingsyta och för 44 procent av blom- och krukväxtproduktionen.

EU är nettoexportör av krukväxter, barrträd, perenna växter, lökar och rotknölar, nettoimportör av snittblommor och snittgrönt och har ett nettohandelsöverskott för levande växter och blomsterprodukter.

13 AUGUSTI 2019
Flowers and ornamental plants statistics

Rättslig grund

Reglerna för levande växter och blomsterprodukter gäller för alla produkter i kapitel 6 i den kombinerade nomenklaturen. Själva sektorn omfattas av förordning (EU) 1308/2013 om den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter. EU-kommissionen övervakar produktionen, marknaden och handelsflödena i sektorn.

Enligt förordningen får kommissionen

  • bidra till att anpassa utbudet till efterfrågan genom att vidta åtgärder för att förbättra kvaliteten, främja en bättre organisation av produktion, bearbetning och saluföring, göra det lättare att följa marknadsprisutvecklingen och ta fram prognoser på kort och lång sikt på grundval av de produktionsmedel som används
  • kräva importlicenser för vissa produkter för att styra respektive marknad
  • årligen (före handelssäsongen) fastställa minimipriser för export till länder utanför EU när det gäller lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer som är i vila (produkter som omfattas av KN-nummer 0601 10), dvs. produkterna får bara exporteras till ett pris som är lika med eller högre än det fastställda minimipriset.

Läs mer

Kombinerade nomenklaturen

Kommittéer

När kommissionen antar sina genomförandeakter ska detta ske under EU-ländernas överinseende. Kommissionen bistås därför i sitt arbete av olika kommittéer som består av företrädare för EU-länderna och som har en företrädare för kommissionen som ordförande.

Kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket sammanträder regelbundet för att bland annat diskutera marknadspriser, produktion och handel inom och utanför EU när det gäller levande växter och blommor.