Skip to main content
Agriculture and rural development

Levende planter og blomster

Oversigt

Levende planter og blomsterdyrkningsprodukter omfatter levende træer, buske og andre varer, der almindeligvis leveres af planteskoler, gartnerier og blomsterhandlere til udplantning eller til pynt.

Stigningen i blomsterproduktionen og dyrkningen af prydplanter giver EU en af verdens højeste koncentrationer af blomsterprodukter pr. hektar – 10 % af verdens samlede areal og 44 % af verdens blomsterproduktion og potteplanteproduktion.

EU er nettoeksportør af potteplanter, nåletræer og hårdføre flerårige planter, løg og stængelknolde, nettoimportør af afskårne blomster og blade og har et nettooverskud på handelen med levende planter og blomsterdyrkningsprodukter.

13 AUGUST 2019
Flowers and ornamental plants statistics
English
(138.73 KB - PDF)
Download

Retsgrundlag

Ordningen for levende planter og blomsterdyrkningsprodukter dækker alle produkter, der falder ind under kapitel 6 i den kombinerede nomenklatur, og sektoren selv er omfattet af den fælles markedsordning for landbrugsprodukter, forordning (EU) 1308/2013. Europa-Kommissionen overvåger produktions-, markeds- og handelsstrømmene i sektoren.

Inden for rammerne af de fælles markedsordninger for landbrugsprodukter har Kommissionen bemyndigelse til:

  • at hjælpe med at tilpasse udbuddet for at tage hensyn til markedets behov ved at forbedre kvaliteten, tilrettelægge produktionen, forarbejdningen og afsætningen, gøre det lettere at følge udviklingen i markedspriserne og bidrage til udarbejdelse af kort- og langsigtede prognoser baseret på produktionsmidler
  • at kræve importlicenser for visse produkter som redskab til styring af markedet for dem
  • at foretage årlig fastsættelse (før markedsføringssæsonen) af en eller flere mindstepriser for eksport til lande uden for EU af løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, ikke i vækst (produkter under KN-kode 0601 10). Hvis denne prisfastsættelse finder sted, må sådanne produkter kun eksporteres til en pris, der er lig med eller højere end den faste minimumspris.

Se også

Den kombinerede nomenklatur

Udvalg

For at sikre, at Kommissionens ansvar for at vedtage gennemførelsesretsakter udøves under EU-landenes kontrol, er forskellige udvalg (der består af regeringsrepræsentanter og har en repræsentant for Kommissionen som formand) knyttet til Kommissionen.

Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter mødes regelmæssigt for at drøfte områder som udviklingen i markedspriser, produktion og handel i EU og tredjelande i forbindelse med levende planter og blomster.