Skip to main content
Agriculture and rural development

Elävät kasvit ja kukat

Yleiskatsaus

Eläviin kasveihin ja kukkaviljelytuotteisiin kuuluvat elävät puut, pensaat ja muut tuotteet, jollaisia puutarhat, taimistot tai kukkakaupat toimittavat käytettäviksi istutus- tai koristetarkoituksiin.

Kukkatuotanto ja koristekasvien viljely lisääntyy EU:ssa jatkuvasti. Sen hehtaarikohtainen kukka- ja koristekasvituotanto on yksi maailman suurimmista: 10 % koko maailman tuotantopinta-alasta ja 44 % maailman kukka- ja ruukkukasvituotannosta.

EU on ruukkukasvien, havupuiden, talvenkestävien monivuotisten kasvien sekä kukkasipuleiden ja -mukuloiden nettoviejä ja leikkokukkien ja leikkovihreän nettotuoja. Elävien kasvien ja kukkaviljelytuotteiden osalta kauppatase on nettoylijäämäinen.

13 ELOKUU 2019
Flowers and ornamental plants statistics
English
(138.73 KB - PDF)
Lataa

Oikeusperustat

Eläviä kasveja ja kukkaviljelytuotteita koskeva järjestelmä kattaa kaikki EU:n yhdistetyn nimikkeistön 6 ryhmään kuuluvat tuotteet, ja alaan itseensä sovelletaan maataloustuotteiden yhteistä markkinajärjestelyä koskevaa EU:n asetusta (EU) N:o 1308/2013. Euroopan komissio seuraa alan tuotanto-, markkina- ja kauppavirtoja.

Maataloustuotteiden yhteisen markkinajärjestelyn puitteissa komissio voi

  • auttaa mukauttamaan tarjontaa markkinoiden tarpeisiin toteuttamalla toimia, joilla parannetaan laatua sekä tuotannon ja kaupan pitämisen organisointia ja helpotetaan markkinahintojen kehityksen seurantaa, ja auttaa laatimaan tuotannon tuntemuksen perusteella lyhyen ja pitkän aikavälin ennusteita
  • edellyttää tietyiltä tuotteilta tuontitodistusta keinona hallinnoida niiden markkinoita
  • määritellä (ennen markkinointikautta) yhden tai useamman vähimmäishinnan EU:n ulkopuolisiin maihin suuntautuvalle lepotilassa olevien sipulien, juuri- ja varsimukuloiden sekä juurakoiden (CN-koodi 060110) viennille. Tässä tapauksessa tällaisiin tuotteisiin sovellettavien vientihintojen on oltava määritellyn vähimmäishinnan suuruisia tai sitä korkeampia.

Lisätietoa

Yhdistetty nimikkeistö

Komiteat

Jotta EU-maat voivat valvoa Euroopan komissiota sen antaessa täytäntöönpanosäädöksiä, komission työssä on mukana erilaisia komiteoita. Komiteat koostuvat hallitusten edustajista, ja niitä johtaa komission edustaja.

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitea kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan muun muassa elävien kasvien ja kukkien markkinahintojen, tuotannon ja kaupan kehityksestä EU:ssa ja sen ulkopuolella.