Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Живи растения и цветя

Преглед

Живите растения и цветарските продукти включват живи дървета, храсти и други продукти, обикновено доставяни от градинарите, пепиниеристите или цветарите като разсад или украса.

Увеличаването на производството на цветя и отглеждането на декоративни растения правят от ЕС едно от местата с най-голяма гъстота на производството на цветя на хектар в света — 10 % от общата световна площ и 44 % от световното производство на цветя и саксийни растения.

ЕС е нетен износител на саксийни растения, иглолистни и издръжливи многогодишни растения, луковици и грудки, нетен вносител на рязани цветя и рязана зеленина и има нетен излишък в търговията с живи растения и цветарски продукти.

13 AВГУСТ 2019 Г.
Flowers and ornamental plants statistics

Правни основания

Режимът за живите растения и цветарските продукти обхваща всички продукти по глава 6 от Комбинираната номенклатура, а секторът е обхванат от Регламент (ЕС) № 1308/2013 за общата организация на пазарите на селскостопански продукти. Европейската комисия наблюдава производството, пазара и търговските потоци в сектора.

В рамките на регламента за общата организация на пазарите на селскостопански продукти Комисията е упълномощена:

  • да помага за адаптиране на предлагането с оглед на пазарните изисквания чрез приемане на мерки за подобряване на качеството, по-добро организиране на производството, преработването и предлагането на пазара, улесняване на проследяването на тенденциите в пазарните цени и изготвяне на краткосрочни и дългосрочни прогнози въз основа на средствата за производство;
  • да изисква лицензии за внос за определени продукти като инструмент за управление на техните пазари;
  • да фиксира ежегодно (преди пазарния сезон) една или повече минимални цени за износа в страни извън ЕС на луковици, клубени, туберкули, грудки, грудести корени и ризоми във вегетативен покой (продукти, попадащи под код по КН 0601 10). В такъв случай подобни продукти могат да бъдат изнасяни само на цена, равна на или по-висока от минималната фиксирана цена.

Информация по темата

Комбинирана номенклатура

Комитети

За да се гарантира, че отговорността на Комисията за приемането на актове за изпълнение се упражнява под контрола на държавите от ЕС, различни комитети, съставени от представители на правителствата и председателствани от представител на Европейската комисия, са свързани с Европейската комисия.

Комитетът за общата организация на селскостопанските пазари заседава редовно по въпроси като развитието на пазарните цени, производството и търговията в държавите от ЕС и извън него по отношение на живите растения и цветята.