Přejít na hlavní obsah
Agriculture and rural development

Právní základ pro odvětví obilovin, olejnin, bílkovinných plodin a rýže

Společná organizace trhu

Nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty

Nařízení Rady (EU) č. 1370/2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty

Obiloviny a rýže

Veřejná intervence a podpora soukromého skladování

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1238

Prováděcí nařízení (EU) 2016/1240

Seznam skladovacích zařízení pro obiloviny: BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL | ES | FR | IT | CY | LV | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL |  PT | RO | SI | SK | FI | SE | UK | [HR]

Seznam skladovacích zařízení pro rýži: BG | EL | ES | FR | IT | HU | PT | RO | Ostatní země EU

Obchod (dovoz a vývoz)

Nařízení (EU) č. 642/2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla (dovozní cla v odvětví obilovin)

Prováděcí nařízení (EU) 2016/1239, kterým se stanoví prováděcí pravidla, pokud jde o režim dovozních a vývozních licencí

Nařízení (ES) č. 1067/2008 o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí

Nařízení (ES) č. 2305/2003 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro dovoz ječmene ze třetích zemí

Nařízení (ES) č. 1064/2009 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro dovoz sladovnického ječmene z třetích zemí

Nařízení (ES) č. 969/2006 o otevření a správě celních kvót Společenství pro dovoz kukuřice z třetích zemí

Nařízení (ES) č. 1296/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k celním kvótám pro dovozy kukuřice a čiroku do Španělska a pro dovozy kukuřice do Portugalska

Prováděcí nařízení (EU) č. 1273/2011 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže

Nařízení Rady (ES) č. 747/2001 o správě celních kvót Společenství a referenčních množství v případě produktů, které mají na základě dohod s některými zeměmi Středomoří nárok na preference

Nařízení (ES) č. 972/2006, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro dovoz rýže Basmati a přechodný kontrolní systém pro stanovení jejího původu