Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Списъци на Европейския съюз за винаро-лозарския сектор

Списък, който се изисква съгласно законодателството на ЕС относно вината

Списък 1

Органи за връзка на държавите членки

Органът за връзка, определен от всяка държава от ЕС за контактите с Европейската комисия и с органите за връзка на други държави от ЕС и извън него в контекста на проверките и взаимопомощта в лозаро-винарския сектор.

14 ДЕКЕМВРИ 2023 Г.
List 1 – Member State liaison bodies

(член 40, член 50, параграф 1, буква д) и член 51, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/273)

Списък 2

Национални и/или регионални органи

Националните и/или регионалните органи на държавите от ЕС, отговорни за осигуряването на спазването на правилата на Европейския съюз в лозаро-винарския сектор.

25 MАРТ 2024 Г.
List 2 – national and/or regional authorities

(член 146 от Регламент (ЕС) 1308/2013)

Списък 3

Отговорни органи

Компетентните органи, отговарящи за извършването на официалните анализи, административната процедура по сертифициране и проверките във връзка с входящия и изходящия регистър и придружаващите документи.

22 AПРИЛ 2024 Г.
List 3 – responsible authorities

(член 50, параграф 1, буква б) и член 51, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/273)

Списък 4

Разрешения за лозови насаждения

Компетентните органи на държавите от ЕС, отговарящи за издаването на разрешения за лозови насаждения.

8 ДЕКЕМВРИ 2023 Г.
List 4 – authorisations for vine plantings

(член 50, параграф 1, буква в) и член 51, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/273)

Списък 5

Лозарски регистър и опис

Компетентните органи на държавите от ЕС, отговарящи за поддържането и актуализирането на лозарския регистър и за представяне на актуализиран списък на производствения потенциал.

8 ДЕКЕМВРИ 2023 Г.
List 5 – vineyard register and inventory

(член 50, параграф 1, буква в) и член 51, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/273)

Списък 6

Компетентни органи на трети държави

Компетентните органи на държави извън ЕС, одобрените лаборатории и оторизираните винопроизводители и преработватели да съставят документи VI-1 за внос на вино в ЕС.

19 ЮЛИ 2024 Г.
List 6 – third countries’ competent bodies

(член 51 от Регламент (ЕС) 2018/273)

17 ЮНИ 2024 Г.
EU privacy statement for wine producers/processors of non-EU countries

Списък 7

Органи за връзка на трети държави

Органът за връзка, определен от всяка държава извън ЕС да получава и предава искания за административна помощ в лозаро-винарския сектор и да представлява своята държава пред Комисията и държавите от ЕС.

22 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.
List 7 – third country liaison bodies

(член 51, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) 2018/273)

Списък 8

Одобрени винени сортове лози

Винени сортове лози, разрешени за производство и за етикетиране и представяне в лозаро-винарския сектор, в изпълнение на член 81 и член 120, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1308/2013.

24 AПРИЛ 2024 Г.
List 8 – authorised wine grape varieties listed by Member State
24 AПРИЛ 2024 Г.
List 8 – authorised wine grape varieties listed by variety

(член 50, параграф 1, буква ж) и член 51, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/273)