Skip to main content
Agriculture and rural development

Predchádzajúce programové obdobia rozvoja vidieka

Podpora rozvoja vidieka 2007 – 2013

Podpora rozvoja vidieka v období 2007 – 2013 sa vyvinula z podpory štrukturálnych úprav v poľnohospodárstve s cieľom lepšie odrážať viacnásobnú úlohu poľnohospodárstva v širšom kontexte vidieka. Politika kládla väčší dôraz na realizáciu súdržnej stratégie pre rozvoj vidieka v EÚ ako celku, a to so zameraním na tri konkrétne témy:

  • zlepšenie konkurencieschopnosti sektora poľnohospodárstva a lesného hospodárstva;
  • zlepšovanie životného prostredia a vidieka;
  • zlepšovanie kvality života vo vidieckych oblastiach a podpora diverzifikácie vidieckeho hospodárstva.

Podpora rozvoja vidieka 2000 – 2006

Ako súčasť reformy Agenda 2000 sa rozvoj vidieka v roku 2000 stal druhým pilierom SPP, keď zastrešil rôzne existujúce štrukturálne a teritoriálne opatrenia v rámci spoločného rámca. Počas tohto obdobia sa podpora rozvoja vidieka zameriavala na:

  • multifunkčnosť poľnohospodárstva, uznanie jeho rozličných úloh prekračujúcich výrobu potravín a škálu služieb poskytovaných poľnohospodármi;
  • multisektorový a integrovaný prístup k vidieckemu hospodárstvu s cieľom diverzifikovať činnosti, vytvárať nové zdroje zamestnanosti a chrániť dedičstvo vidieka;
  • flexibilnú pomoc založenú na subsidiarite a podpore decentralizácie, konzultácii na regionálnej a lokálnej úrovni a na úrovni partnerstva;
  • transparentnosť pri návrhu a riadení programov, ktorá bola založená na zjednodušených a prístupnejších právnych predpisoch.