Skip to main content
Agriculture and rural development

Kaimo plėtra

Pagal bendrą žemės ūkio politiką skiriant paramą ir imantis veiksmų, remiančių kaimo plėtrą, remiamas kaimo vietovių dinamiškumas ir ekonominis gyvybingumas.

BŽŪP parama kaimo plėtrai

BŽŪP indėlį siekiant ES kaimo plėtros tikslų remia Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP). 2021–2027 m. EŽŪFKP biudžetas siekia 95,5 mlrd. EUR, įskaitant 8,1 mlrd. EUR injekciją iš ekonomikos gaivinimo priemonės „Next generation EU“, siekiant padėti spręsti COVID-19 pandemijos keliamas problemas.

Kaimo plėtros išlaidų 2021–2022 m. finansavimo taisyklės išdėstytos 2020 m. gruodžio 23 d. priimtame BŽŪP pereinamojo laikotarpio reglamente. Reglamentu iš esmės pratęsiamas esamų taisyklių (iš pradžių numatytų 2014–2020 m. laikotarpiui) galiojimas, numatant keletą papildomų elementų, kad būtų užtikrintas sklandus perėjimas prie naujosios BŽŪP, kuri bus pradėta įgyvendinti 2023 m.

Susijusi informacija

Kaimo plėtra – grafikai ir skaičiai

Ankstesni programavimo laikotarpiai

Kaimo plėtros programos

ES šalys įgyvendina EŽŪFKP finansavimą vykdydamos kaimo plėtros programas (KPP). Kaimo plėtros programos yra bendrai finansuojamos iš nacionalinių biudžetų ir gali būti rengiamos nacionaliniu arba regioniniu pagrindu. Europos Komisija tvirtina ir stebi kaimo plėtros programas, tačiau sprendimus dėl projektų atrankos ir išmokų skyrimo priima nacionalinės ir regioninės vadovaujančiosios institucijos.

Kiekviena kaimo plėtros programa turi būti siekiama bent keturių iš šešių EŽŪFKP prioritetų:

 • skatinti žinių perdavimą ir inovacijas žemės ūkyje, miškų ūkio sektoriuje ir kaimo vietovėse;
 • didinti visų rūšių žemės ūkio perspektyvumą bei konkurencingumą ir skatinti novatoriškas ūkininkavimo technologijas bei tvarų miškų valdymą;
 • tobulinti maisto grandinės organizavimą, didinti gyvūnų gerovę ir geriau valdyti riziką žemės ūkyje;
 • skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose;
 • atkurti, išsaugoti ir gerinti su žemės ir miškų ūkiu susijusias ekosistemas
 • skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.

EŽŪFKP prioritetai savo ruožtu skirstomi į aštuoniolika konkrečių prioritetinių sričių. Savo programose šalys nustato tikslus, susijusius su pasirinktais prioritetais ir prioritetinėmis sritimis, taip pat savo tikslų įgyvendinimo strategiją.

Rengdamos strategijas šalys pasirenka iš dvidešimties plataus masto politikos priemonių, kurios gali būti pritaikytos atsižvelgiant į nacionalines ir regionines aplinkybes, kad būtų įgyvendintas vienas ar keli EŽŪFKP prioritetai. Tikslų įgyvendinimo pažanga stebima naudojant bendrą stebėsenos ir vertinimo sistemą (BSVS).

Svarbūs kaimo plėtros programų ypatumai

Su klimatu ir aplinka susijusios išlaidos

Bent 30 proc. kiekvienai kaimo plėtros programai numatytų lėšų turi būti skiriama su aplinka ir klimato kaita susijusioms priemonėms; didžioji dalis šių lėšų paskirstomos išmokant dotacijas ir metines išmokas ūkininkams, perėjusiems prie ekologiškesnio ūkininkavimo.

Vietos veiksmų rėmimas

Ne mažiau kaip 5 proc. kaimo plėtros programos lėšų turi būti skiriama veiksmams, įgyvendinamiems taikant LEADER / bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodą.

Pažangiųjų kaimų skatinimas

Kaimo plėtros programomis taip pat galima remti pažangiųjų kaimų iniciatyvą, kuria siekiama suteikti įvairiapusių priemonių rinkinį, kad būtų skatinamos inovacijos Europos kaimo vietovėse, sudaromos sąlygos jas įgyvendinti ir plėtoti, taip sprendžiant bendras problemas, su kuriomis susiduria kaimo vietovėse gyvenantys piliečiai.

Finansinės priemonės

Taikant finansines priemones, EŽŪFKP veikia kaip paskolų, mikrokreditų, garantijų ir nuosavo kapitalo, kuriais gali naudotis žemės ūkio, miškininkystės ir kaimo vietovių paramos gavėjai, vykdantys finansiškai perspektyvius projektus, kuriais siekiama EŽŪFKP prioritetų, šaltinis. Platformoje „Fi-compass“ pateikiama daugiau informacijos apie EŽŪFKP finansines priemones.

Europos kaimo plėtros tinklas

Europos kaimo plėtros tinkle (EKPT) pateikiama informacija apie tai, kaip kaimo plėtros politika, programos, projektai ir kitos iniciatyvos veikia praktiškai ir kaip juos galima patobulinti siekiant geresnių rezultatų. Jis siekia įtraukti ir informuoti visus, kurie domisi Europos kaimo plėtra ir yra prisiėmę susijusių įsipareigojimų.

EKPT remia veiksmingą ES šalių kaimo plėtros programų įgyvendinimą kaupdamas žinias ir jomis dalydamasis, taip pat palengvina Europos kaimo vietovių keitimąsi informacija ir bendradarbiavimą. EKPT pateikiama daug informacijos apie KPP įgyvendinimą visoje ES, įskaitant:

Šią veiklą vykdyti padeda du paramos padaliniai: EKPT ryšių centras ir Europos kaimo plėtros vertinimo pagalbos tarnyba.

  PROGRAMA „LEADER“

  LEADER 30yrs

  LEADER metodas grindžiamas principu „iš apačios į viršų“. Taikant šį metodą ūkininkai, kaimo įmonės, vietos organizacijos, valdžios institucijos ir asmenys iš įvairių sektorių suburiami į vietos veiklos grupes (VVG). VVG pačios rengia vietos plėtros strategijas ir valdo savo atitinkamus biudžetus.

  LEADER metodu stiprinami vietos bendruomenių ryšiai, skatinamos inovacijos įvairiuose sektoriuose ir sudaromos palankesnės sąlygos VVG dalytis žiniomis nacionaliniu ir ES lygmenimis.

  Per 30 metų sėkmingai taikomą LEADER metodą į platesnį bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) kontekstą įtraukė Europos regioninės plėtros fondas (ERFD), Europos socialinis fondas (ESF) ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF). Šiandien LEADER/BIVP grupės valdo dešimtis tūkstančių projektų, kuriais siekiama ekonominės, kultūrinės, socialinės ir aplinkosauginės naudos Europos kaimo vietovėse.

  EKPT pateikiama išsami informacija apie LEADER metodą, įskaitant išteklius, priemonių rinkinius ir VVG duomenų bazę.

  12 LIEPA 2022
  30 years of LEADER image download
  English
  (1.62 MB - PDF)
  Parsisiųsdinti

  Europos inovacijų partnerystė žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje

  Europos inovacijų partnerystė žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje (EIP-AGRI) taip pat padeda siekti kaimo plėtros tikslų, skatindama inovacijas žemės ūkyje ir kaimo bendruomenėse.

  EIP-AGRI buvo sukurta siekiant sumažinti atotrūkį tarp tyrėjų sukurtų inovacinių sprendimų ir kaimo vietovėse gyvenančių bei dirbančių asmenų naudojimosi naujomis technologijomis. EIP-AGRI tikslas yra užmegzti tų, kurie kuria naująsias technologijas, ir tų, kurie jomis galiausiai naudosis, partnerystės ryšius ir taip paspartinti pokyčių įgyvendinimą.

  Kaimo plėtros ateitis

  Pagal naująją BŽŪP kaimo plėtros veiksmai nuo 2023 m. bus įtraukti į nacionalinius BŽŪP strateginius planus.  

  Šia sistema Komisija siekia, kad kaimo plėtros veiksmais būtų geriau reaguojama į dabartinius ir būsimus uždavinius, tokius kaip klimato ir kartų kaita, ir būtų toliau remiami Europos ūkininkai, kad būtų užtikrintas tvarus ir konkurencingas žemės ūkio sektorius. Kaimo plėtros veiksmais taip pat bus svariai prisidedama prie Komisijos pagrindinių prioritetų ir strategijų, pavyzdžiui, Europos žaliojo kurso ir ilgalaikės kaimo vietovių vizijos.

  Teisiniai pagrindai

  Reglamente (ES) Nr. 1303/2013 nustatytos Europos struktūriniams ir investicijų fondams (ESI fondams) taikomos bendros taisyklės.

  Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, finansuojamai Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis.

  Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos

  Reglamentas (ES) Nr. 1310/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, finansuojamai Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis.

  Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 807/2014 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo nustatomos pereinamojo laikotarpio nuostatos

  Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 640/2014 dėl administravimo ir išmokų neskyrimo arba atšaukimo sąlygų, taikomų tiesioginėms išmokoms, paramai kaimo plėtrai ir kompleksinei paramai.

  Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 809/2014, kuriuo nustatomos Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatų dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, kaimo plėtros priemonių ir kompleksinės paramos taikymo taisyklės.

  Renginiai