Glavni sadržaj
Agriculture and rural development

Ruralni razvoj

Financiranjem i mjerama za potporu ruralnom razvoju u okviru zajedničke poljoprivredne politike podupire se vitalnost i gospodarska održivost ruralnih područja.

Potpora ZPP-a ruralnom razvoju

Ciljeve ruralnog razvoja u okviru ZPP-a podupire Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR). Proračun EPFRR-a za razdoblje od 2021. do 2027. iznosi 95,5 milijardi eura, što uključuje dodatna sredstva u iznosu od 8,1 milijardi eura iz instrumenta za oporavak Next Generation EU za ublažavanje posljedica pandemije bolesti COVID-19.

Pravila o rashodima za ruralni razvoj tijekom 2021. i 2022. utvrđena su u prijelaznoj uredbi o ZPP-u donesenoj 23. prosinca 2020. Tom se uredbom uglavnom produljuje primjena postojećih pravila (koja su bila na snazi u razdoblju od 2014. do 2020.), uz neke dodatne elemente kojima se osigurava neometan prelazak na novi ZPP, koji se počeo primjenjivati 2023.

Povezane informacije

Ruralni razvoj u grafikonima i brojkama

Prethodna programska razdoblja

Programi ruralnog razvoja

Države članice EU-a provode financiranje iz EPFRR-a putem programa ruralnog razvoja. Ti se programi sufinanciraju iz nacionalnih proračuna i mogu se sastaviti na nacionalnoj ili na regionalnoj osnovi. Iako Europska komisija odobrava i prati provedbu programa ruralnog razvoja, odluke o izboru projekata i dodjeli plaćanja donose nacionalna i regionalna upravljačka tijela.

Svaki program ruralnog razvoja mora biti usmjeren na barem četiri od šest prioriteta EPFRR-a:

  • poticanje prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima
  • poboljšavanje isplativosti i konkurentnosti svih vrsta poljoprivrede te promicanje inovativnih poljoprivrednih tehnologija i održivog upravljanja šumama
  • promicanje organizacije prehrambenog lanca i dobrobiti životinja te upravljanja rizikom u poljoprivredi
  • promicanje učinkovitosti resursa te poticanje prelaska na gospodarstvo s niskim udjelom ugljika otporno na klimatske promjene u poljoprivrednom, prehrambenom i šumarskom sektoru
  • obnavljanje, očuvanje i poboljšavanje ekosustava povezanih s poljoprivredom i šumarstvom
  • promicanje socijalne uključenosti, smanjivanje siromaštva i poticanje gospodarskog razvoja u ruralnim područjima.

Prioriteti EPFRR-a nadalje se raščlanjuju na 18 žarišnih područja. Države u svojim programima utvrđuju ciljeve za odabrane prioritete i žarišna područja te strategiju za ostvarivanje tih ciljeva.

Pri osmišljavanju svojih strategija države članice odabiru mjere s popisa 20 opsežnih mjera politike, koje se mogu prilagoditi nacionalnim i regionalnim okolnostima kako bi se ostvario jedan ili više prioriteta EPFRR-a. Napredak u postizanju ciljeva prati se s pomoću zajedničkog okvira za praćenje i evaluaciju.

Bitne značajke programa ruralnog razvoja

Ulaganja u klimu i okoliš

Najmanje 30 % financijskih sredstava za svaki program ruralnog razvoja mora biti namijenjeno mjerama koje su važne za okoliš i klimatske promjene, a znatan dio tih sredstava usmjerava se putem bespovratnih sredstava i godišnjih plaćanja poljoprivrednicima koji prijeđu na ekološki prihvatljive prakse.

Potpora lokalnim djelovanjima

Najmanje 5 % financiranja iz programa ruralnog razvoja mora se usmjeriti na djelovanja koja se temelje na pristupu LEADER / lokalni razvoj pod vodstvom zajednice.

Promicanje pametnih sela

Programima ruralnog razvoja može se poduprijeti i inicijativa pametna sela, čiji je cilj osigurati raznovrsne alate za poticanje i jačanje inovacija u ruralnim područjima diljem Europe i pronaći rješenja za zajedničke probleme s kojima se suočavaju stanovnici ruralnih područja.

Financijski instrumenti

Putem financijskih instrumenata EPFRR funkcionira kao izvor zajmova, mikrokredita, jamstava i vlasničkog kapitala, koji su dostupni korisnicima u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima koji pokreću financijski održive projekte kojima se doprinosi prioritetima EPFRR-a. Na stranici Fi-Compass mogu se naći dodatne informacije o financijskim instrumentima EPFRR-a.

Europska mreža ZPP-a

Europska (EU-ova) mreža ZPP-a nacionalnim mrežama ZPP-a i organizacijama i upravama u području poljoprivrede i ruralnog razvoja omogućuje umrežavanje na razini Unije.

Služi kao forum za raspravu i razmjenu dobre prakse o provedbi ZPP-a među raznim dionicima, uključujući uprave država članica, poljoprivredne proizvođače, evaluatore, lokalne akcijske skupine, europske organizacije, pružatelje savjetodavnih usluga za poljoprivredna gospodarstva, službe za potporu inovacijama i druge.

Mreža pruža potporu u izradi i provedbi strateških planova u okviru ZPP-a, razmjeni znanja i inovacija, među ostalim u okviru mreže EIP-AGRI, i evaluaciji ZPP-a.

Mreža nudi brojne aktivnosti i informacije o provedbi strateških planova u okviru ZPP-a u cijelom EU-u, uključujući primjere dobre prakse, događanja i publikacije.

EU-ova mreža ZPP-a zamijenila je Europsku mrežu za ruralni razvoj (EMRR), uključujući službu za podršku evaluaciji i mrežu EIP-AGRI.

LEADER

LEADER je pristup „odozdo prema gore” u kojem se poljoprivrednici, ruralna poduzeća, lokalne organizacije, javna tijela i pojedinci iz raznih sektora udružuju u lokalne akcijske skupine (LAG). Te skupine sastavljaju vlastite lokalne razvojne strategije i upravljaju svojim proračunima.

Primjenom pristupa LEADER jačaju se veze unutar lokalnih zajednica, potiču inovacije u raznim sektorima i olakšava razmjena znanja među lokalnim akcijskim skupinama na nacionalnoj razini i na razini EU-a.

Njegova uspješnost tijekom proteklih 30 godina razlog je što se sada primjenjuje i u Europskom fondu za regionalni razvoj (EFRR), Europskom socijalnom fondu (ESF) i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) u okviru šireg lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice (CLLD). Skupine organizirane u okviru pristupa LEADER/CLLD danas upravljaju desecima tisuća projekata koji donose gospodarske, kulturne, socijalne i okolišne koristi ruralnoj Europi.

EMRR pruža detaljne informacije o pristupu LEADER, uključujući resurse, alate i baze podataka lokalnih akcijskih skupina.

Budućnost ruralnog razvoja

U novom ZPP-u od 2023. nadalje mjere ruralnog razvoja uključit će se u nacionalne strateške planove u okviru ZPP-a.  

Komisija na taj način želi postići da mjere ruralnog razvoja budu bolje prilagođene aktualnim i budućim izazovima kao što su klimatske promjene i generacijska obnova te nastaviti podupirati europske poljoprivrednike u održivom i konkurentnom poljoprivrednom sektoru. Uz to, mjere ruralnog razvoja imaju vrlo važnu ulogu i u kontekstu ključnih prioriteta i strategija Komisije, kao što su europski zeleni plan i dugoročna vizija za ruralna područja.

Pravna osnova

Uredba (EU) br. 1303/2013 o utvrđivanju zajedničkih pravila koja se primjenjuju na europske strukturne i investicijske fondove (ESIF)

Uredba (EU) br. 1305/2013 o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)

Uredba (EU) br. 1306/2013 o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike

Uredba (EU) br. 1310/2013 o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 807/2014 o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i uvođenju prijelaznih odredbi

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 640/2014 o administrativnom i kontrolnom sustavu te uvjetima za odbijanje ili obustavu plaćanja i administrativnim kaznama koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 809/2014 o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti

Događanja

  • Izložbe
  • petak 26. srpnja 2024., 09.00 - ponedjeljak 29. srpnja 2024., 18.30 (CEST)
  • Libramont-Chevigny, Belgium
  • Vanjsko događanje

Novosti