Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Предходни програмни периоди за развитие на селските райони

Подпомагане на развитието на селските райони за периода 2007—2013 г.

Подкрепата за развитието на селските райони през периода 2007—2013 г. претърпя развитие, като подпомагането на структурното приспособяване в селското стопанство бе заменено с помощ, която отразява по-добре многостранната роля на селското стопанство в по-широкия контекст на селските райони. В политиката бе изведено на преден план прилагането на съгласувана стратегия за развитие на селските райони в целия ЕС, с акцент по-специално върху три теми:

  • повишаване на конкурентоспособността на сектора на селското и горското стопанство;
  • подобряване на околната среда и на селските райони;
  • подобряване на качеството на живот в селските райони и насърчаване на разнообразяването на селската икономика.

Подпомагане на развитието на селските райони за периода 2000—2006 г.

През 2000 г. развитието на селските райони се превърна във втория стълб на ОСП, въведен като част от реформата по "Програма 2000" и обединяващ в едно различни съществуващи преди това структурни и териториални мерки. Помощта за развитие на селските райони през този период беше съсредоточена върху:

  • многофункционалността на селското стопанство, признаването на неговата разнообразна роля във и отвъд производството на хранителни продукти и разнообразието от услуги, предоставяни от земеделските стопани;
  • многосекторен и интегриран подход към селската икономика с цел диверсифициране на дейностите, създаване на нови източници на заетост и защита на културното наследство на селските райони;
  • гъвкави помощи въз основа на принципа на субсидиарност и насърчаване на децентрализацията, консултации на регионално и местно равнище и на равнище партньорства;
  • прозрачност при изготвянето и управлението на програмите въз основа на опростено и по-достъпно законодателство.