Skip to main content
Agriculture and rural development

Пазари и цени на селскостопански продукти

Наблюдение на цените

Европейската комисия следи отблизо ценовата ситуация и развитието на пазарите на селскостопански стоки и храни и публикува различни доклади през годината.

Наблюдение на цените на стоките

Публикувана всеки месец таблица на цените на стоките предоставя месечно обобщение на данните за цените на най-представителните селскостопански продукти и потребителските цени на храните на равнище ЕС и на световно равнище. Въпреки че не всички продукти са сравними на равнището на ЕС и на световно равнище, тя има за цел да даде представа за актуалното развитие на цените.

23 AВГУСТ 2023 Г.
Price dashboard latest issue
English
(1.23 MB - PDF)
Изтегляне

Информация по темата

Предишни издания

Перспективи

Три пъти годишно се публикува краткосрочна перспектива за пазарите на полски култури, месо и млечни продукти в Европейския съюз (през февруари, юни и септември). Тя се основава на анализите на пазарни експерти в генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия, като се използват последните налични данни.

Веднъж в годината, обикновено през декември, се публикува средносрочна перспектива за пазарите на селскостопански продукти и доходите през следващото десетилетие. Тя се състои от набор от прогнози за пазара и доходите в сектора, разработени въз основа на конкретни допускания по отношение на макроикономическите условия, средата за развитие на политиката в областта на селското стопанство и търговията, метеорологичните условия и промените на международния пазар.

Пазарни бюлетини и доклади

В редица бюлетини и доклади се разглежда развитието на световния и европейския пазар на селскостопански продукти. Сред темите са предлагането и търсенето на храни в световен мащаб, вносът на биологични продукти и световната продоволствена сигурност.

Прояви

  • Конференции и срещи на високо равнище

EU Agri-Food Days

  • Вторник 5 Декември 2023 г., 09:30 ч. - Петък 8 Декември 2023 г., 15:30 ч. (CET)