Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Пазари и цени на селскостопански продукти

Наблюдение на цените

Европейската комисия следи отблизо ценовата ситуация и развитието на пазарите на селскостопански стоки и храни и публикува различни доклади през годината.

Наблюдение на цените на стоките

Публикувана всеки месец таблица на цените на стоките предоставя месечно обобщение на данните за цените на най-представителните селскостопански продукти и потребителските цени на храните на равнище ЕС и на световно равнище. Въпреки че не всички продукти са сравними на равнището на ЕС и на световно равнище, тя има за цел да даде представа за актуалното развитие на цените.

31 MАЙ 2024 Г.
Price dashboard latest issue

Информация по темата

Предишни издания

Перспективи

Три пъти годишно се публикува краткосрочна перспектива за пазарите на полски култури, месо и млечни продукти в Европейския съюз (през февруари, юни и септември). Тя се основава на анализите на пазарни експерти в генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия, като се използват последните налични данни.

Веднъж в годината, обикновено през декември, се публикува средносрочна перспектива за пазарите на селскостопански продукти и доходите през следващото десетилетие. Тя се състои от набор от прогнози за пазара и доходите в сектора, разработени въз основа на конкретни допускания по отношение на макроикономическите условия, средата за развитие на политиката в областта на селското стопанство и търговията, метеорологичните условия и промените на международния пазар.

Пазарни бюлетини и доклади

В редица бюлетини и доклади се разглежда развитието на световния и европейския пазар на селскостопански продукти. Сред темите са предлагането и търсенето на храни в световен мащаб, вносът на биологични продукти и световната продоволствена сигурност.