Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Agriculture and rural development

Σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Στόχοι του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτουν σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (FAS). Το FAS βοηθά τους γεωργούς να κατανοήσουν καλύτερα και να τηρούν τους κανόνες της ΕΕ για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων, την καλή μεταχείριση των ζώων και την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση (ΚΓΠΚ).

Πληροφορίες που παρέχει το σύστημα

Το FAS παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

 • τις υποχρεώσεις, σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, που απορρέουν από τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τα πρότυπα για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση της γης («πολλαπλή συμμόρφωση»)·
 • τις γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον και για τη διατήρηση της γεωργικής γης («οικολογικός προσανατολισμός»)·
 • τα μέτρα που προβλέπονται στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης με στόχο τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, την τομεακή ολοκλήρωση, την καινοτομία, τον προσανατολισμό στην αγορά καθώς και την προαγωγή της επιχειρηματικότητας·
 • τις απαιτήσεις για την αποδοτική και βιώσιμη χρήση του νερού και την προστασία των υδάτων·
 • τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων·
 • την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία.

Το FAS μπορεί επίσης να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

 • την ενθάρρυνση της μετατροπής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της διαφοροποίησης της οικονομικής τους δραστηριότητας·
 • τη διαχείριση κινδύνου και τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, καταστροφικών συμβάντων, ζωικών και φυτικών ασθενειών·
 • τις ελάχιστες απαιτήσεις για τις γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές ενισχύσεις, πέρα από τα υποχρεωτικά πρότυπα, και τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα λιπάσματα και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη βιολογική γεωργία·
 • τον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή, τη βιοποικιλότητα και την προστασία των υδάτων.

Οι χώρες της ΕΕ εξασφαλίζουν τον σαφή διαχωρισμό μεταξύ των συμβουλών προς τους γεωργούς και του ελέγχου της σωστής κατανομής της εισοδηματικής στήριξης.

ΚΓΠ 2023-27

Τον Ιούνιο του 2021, μετά από εκτεταμένες διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιτεύχθηκε συμφωνία σχετικά με τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ). Η συμφωνία αυτή εγκρίθηκε επίσημα στις 2 Δεκεμβρίου 2021 και η ΚΓΠ 2023-27 τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2023.

Στο πλαίσιο της νέας ΚΓΠ 2023-27, θα γίνουν αλλαγές στα υφιστάμενα συστήματα αιρεσιμότητας και οικολογικού προσανατολισμού, ώστε να αντικατοπτρίζουν υψηλότερες οικολογικές φιλοδοξίες και να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Αυτό περιλαμβάνει την εισαγωγή οικολογικών προγραμμάτων τα οποία παρέχουν ισχυρότερα κίνητρα για φιλικές προς το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές.

Σχετικές πληροφορίες

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ)

Νομική βάση

Η υλοποίηση του FAS πραγματοποιείται με βάση:

 • τους κανόνες σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013).

Ειδήσεις