Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Agriculture and rural development

Κοινή γεωργική πολιτική

Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) αφορά τα τρόφιμα, το περιβάλλον και την ύπαιθρο.

Η ΚΓΠ είναι σύμπραξη μεταξύ της κοινωνίας και της γεωργίας που εξασφαλίζει σταθερή προσφορά τροφίμων, διασφαλίζει το εισόδημα των γεωργών, προστατεύει το περιβάλλον και διατηρεί ζωντανές τις αγροτικές περιοχές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άκουσε εκ του σύνεγγυς τις ανησυχίες που εξέφρασαν οι γεωργοί και οι χώρες της ΕΕ.

a young farming couple holding a chicken
Επισκόπηση των στόχων, της ιστορίας και των ισχυόντων κανόνων της ΚΓΠ, καθώς και του τρόπου με τον οποίο στηρίζει τους γεωργούς της ΕΕ και την επισιτιστική ασφάλεια της Ευρώπης.
a person in a white lab coat and blue gloves holding a tablet
Η ΕΕ προωθεί την επισιτιστική ασφάλεια και τη βιώσιμη γεωργία παρέχοντας εισοδηματική στήριξη στους γεωργούς.
two men standing in a field inspecting an arable crop and a combine in the background
Προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των εργαζομένων στους κλάδους της γεωργίας και της δασοκομίας, καθώς και των αγροτικών κοινοτήτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διασφαλίζει τη δίκαιη, ευρεία και διαφανή χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής.
a collage of people on farms producing and supplying food
Διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων διατροφής και τρόποι ενίσχυσης της θέσης των γεωργών σε αυτήν.

Τα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ σε εθνικό επίπεδο συνδυάζουν ευρύ φάσμα τοπικών και ενωσιακών στόχων για την επίτευξη στοχευμένων, απτών αποτελεσμάτων.

Αγροτική ανάπτυξη

Θέματα που παρουσιάζονται

Σχετικοί σύνδεσμοι

Η ΚΓΠ ακολουθεί μια κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική προσέγγιση όσον αφορά τη βιωσιμότητα.

Δεδομένα και αναλύσεις σχετικά με τις γεωργικές αγορές.