Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Агнешко, овнешко и козе месо

Подробна информация за вноса, търговията, пазарните мерки, наблюдението на пазара и комитетите за овче и козе месо.

Преглед

В Европейския съюз има почти 70 милиона овце и кози (85% овце и 15% кози), които често се отглеждат в икономически уязвими области като планинските райони. Агнета с високо тегло (над 13 кг) се отглеждат в Ирландия, а агнета с ниско тегло се отглеждат в южните райони на Гърция и Италия, докато испанското и френското производство са смесени. Основните производители на кози са Гърция, Испания, Франция и Румъния. ЕС подкрепя своите земеделски стопани чрез плащания за подпомагане на доходите.

Вносът представлява 20 % от консумацията на агнешко, овнешко и козе месо в ЕС. Нова Зеландия е най-големият доставчик за ЕС, като на нея се падат около 80% от вноса, а след нея са Австралия и Меркосур. Износът на ЕС е около 10% от общото производство, като живи овце се продават предимно в Близкия изток и Северна Африка, а овче месо се транспортира предимно за Далечния изток.

Пазарни мерки за овче и козе месо

Овчето и козето месо са обхванати от общата организация на пазара. Затова ЕС може да реши да предостави помощ за частно складиране, а също така има правомощието да използва извънредни мерки за подкрепа на пазара, когато конкретни обстоятелства налагат публичната подкрепа, например в случаи на болести по животните или загуба на доверието на потребителите. 

Информация по темата

Какво представляват пазарните мерки

6 MАЙ 2020 Г.
COVID-19: emergency private storage measures
English
(1.61 MB - PDF)
Изтегляне

Правни основания

Регламент (ЕС) № 1308/2013 — за установяване на обща организация на пазарите

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1354/2011 за откриване на годишни тарифни квоти на Съюза за овце, кози, овче и козе месо

Делегиран регламент (ЕС) 2017/1182 — предвижда доброволна схема за класифициране на кланични трупове на овце

Наблюдение на пазара

ЕС запазва система за докладване на цените на агнета с високо и ниско тегло, информацията за производството и търговията. Доброволна схема за класифициране на кланични трупове на овце се предвижда и в делегиран регламент (ЕС) 2017/1182.

Европейската комисия предоставя седмични отчети за пазарите на овце и кози и генерира краткосрочни и средносрочни доклади, в които се излагат общите перспективи, тенденции, развития и очаквания за този сектор.

Информация по темата

Седмични цени

Ситуация на пазара

6 ДЕКЕМВРИ 2023 Г.
Dashboard: Sheep meat
English
(712.85 KB - PDF)
Изтегляне

Търговия с държави извън ЕС

Освен стандартните вносни мита, вносът на овче и козе месо може да се осъществява при система за тарифни квоти, определяни за конкретна държава или отворени за всички („Erga omnes“). Обемите на квотите са определени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1354/2011 и използването на различните квоти е на разположение на уебсайта на Европейската комисия.

Информация по темата

База данни за справки за тарифни квоти

Квоти за държавите

Комитети

Различни комитети, съставени от представители на правителствата и председателствани от представител на Европейската комисия, заседават редовно, за да гарантират, че отговорността на Комисията за приемането на актове за изпълнение се упражнява под контрола на държавите от ЕС.

Комитетът за общата организация на селскостопанските пазари заседава редовно, за да обсъжда въпроси в области като развитието на пазарните цени, производството и търговията в държавите от ЕС и извън него.

Групата за граждански диалог и работната група по животински продукти запазват ролята си да подпомагат Комисията при поддържането на редовен диалог по всички въпроси, свързани с овчето и козето месо.