Skip to main content
Agriculture and rural development

Lamme-, fåre- og gedekød

Detaljerede oplysninger om import, handel, markedsforanstaltninger, retsgrundlag, markedsovervågning og udvalg for fåre- og gedekød.

Oversigt

Der er over 70 millioner får og geder i EU (85 % får og 15 % geder), der ofte holdes i økonomisk udsatte områder som bjergområder. Der opdrættes tunge lam (over 13 kg) i Irland og lette lam i de sydlige regioner som Grækenland og Italien, mens den spanske og franske produktion er blandet. De største producenter af geder er Grækenland, Spanien, Frankrig og Rumænien. EU støtter sine landbrugere gennem indkomststøtte.

Importen udgør 20 % af EU's forbrug af lamme-, fåre- og gedekød. New Zealand er EU's største leverandør og tegner sig for ca. 80 % af importen efterfulgt af Australien og Mercosurlandene. EU's eksport udgør ca. 10 % af den samlede produktion, og hvor levende får handles mest til Mellemøsten og Nordafrika, sendes fårekød hovedsagelig til Fjernøsten.

Markedsforanstaltninger for fåre- og gedekød

Fåre- og gedekød er omfattet af den fælles markedsordning. EU kan derfor beslutte at yde støtte til privat oplagring og har også mulighed for at anvende ekstraordinære markedsstøtteforanstaltninger, når særlige omstændigheder betyder, at der er behov for offentlig støtte, f.eks. i tilfælde af dyresygdomme eller tab af forbrugertillid. 

Se også

Markedsforanstaltninger kort fortalt

6. MAJ 2020
COVID-19: emergency private storage measures
English
(1.61 MB - PDF)
Download

Retsgrundlag

Forordning (EU) nr. 1308/2013 om en fælles markedsordning.

gennemførelsesforordning (EU) nr. 1354/2011 om åbning af EU-toldkontingenter for får, geder, fårekød og gedekød.

delegeret forordning (EU) 2017/1182 – indeholder bestemmelser om en frivillig klassificering af fårekroppe.

Markedsovervågning

EU opretholder et system med indberetning af priser for tunge og lette lam, produktions- og handelsinformation. En frivillig klassificering af fårekroppe er også fastsat i EU's delegerede forordning 2017/1182.

Kommissionen har en ugentlig oversigt over fåre- og gedemarkederne og udarbejder korte og mellemlange rapporter, der indeholder generelle udsigter, tendenser, udviklinger og forventninger til denne sektor.

Se også

Ugepriser

Markedssituationen

20. SEPTEMBER 2023
Dashboard: Sheep meat
English
(608.29 KB - PDF)
Download

Handel med ikke-EU-lande

Ud over standardimportafgifterne kan import af fåre- og gedekød ske inden for et system af toldkontingenter, der tildeles et bestemt land, eller som er åbent for alle ("Erga omnes"). Kontingentmængderne fastsættes i EU's gennemførelsesforordning nr. 1354/2011, og anvendelsen af de forskellige kontingenter er tilgængelig på Kommissionens website.

Se også

Toldkontingentdatabase

Kontingenter

Udvalg

Forskellige udvalg bestående af regeringsrepræsentanter og med en repræsentant for Kommissionen som formand mødes regelmæssigt for at sikre, at Kommissionens ansvar for at vedtage gennemførelsesretsakter udøves under EU-landenes kontrol.

Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter mødes regelmæssigt for at drøfte emner som f.eks. udviklingen i markedspriser, produktion og handel i EU og tredjelande.

Gruppen vedrørende civil dialog og arbejdsgruppen for animalske produkter bistår Kommissionen med at opretholde en regelmæssig dialog om alle spørgsmål vedrørende æg.