Skip to main content
Agriculture and rural development

Lamm-, får- och getkött

Information om import, handel, marknadsåtgärder, rättsliga grunder, marknadsövervakning och kommittéer för får- och getkött.

Översikt

Det finns mer än 70 miljoner får och getter i EU (fördelat på 85 % får och 15 % getter), ofta i ekonomiskt sårbara områden som bergstrakter. Tunga lamm (som väger mer än 13 kilo) kommer från Irland, lätta lamm kommer från sydligare länder som Grekland och Italien, medan Spanien och Frankrike har både tunga och lätta lamm. De länder som producerar mest getkött är Grekland, Spanien, Frankrike och Rumänien. EU stöder sina bönder genom inkomststöd.

20 % av det lamm-, får- och getkött som konsumeras i EU importeras. Den största delen kommer från Nya Zeeland (80 %), följt av Australien och länderna inom Mercosur. EU exporterar cirka 10 % av sin produktion, där levande får mest exporteras till Mellanöstern och Nordafrika, medan fårkött huvudsakligen skeppas till Fjärran Östern.

Marknadsåtgärder för får- och getkött

Får- och getkött omfattas av den samlade marknadsordningen. Därför får EU bevilja stöd för privat lagring och också vidta undantagsåtgärder till stöd för marknaden om särskilda omständigheter kräver offentligt stöd, till exempel vid utbrott av djursjukdomar eller förlust av konsumenternas förtroende. 

Läs mer

Om marknadsåtgärder

Rättslig grund

EU:s förordning nr 1308/2013 om en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter.

EU:s genomförandeförordning nr 1354/2011 om unionstullkvoter för får, getter, fårkött och getkött.

EU:s delegerade förordning 2017/1182 med en frivillig ordning för klassificering av slaktkroppar av får.

Marknadsövervakning

EU har ett system för prisrapportering för tunga och lätta lamm, samt för produktion och handel. En frivillig ordning för klassificering av slaktkroppar av får finns i EU:s delegerade förordning 2017/1182.

Varje vecka ger kommissionen ut en resultattavla över får- och getmarknaden och tar fram rapporter på kort och medellång sikt med framtidsutsikter, trender, utveckling och förväntningar för sektorn.

Läs mer

Veckopriser

Marknadssituationen

22 MARS 2023
Dashboard: Sheep meat
English
(1.37 MB - PDF)
Ladda ner

Handel med länder utanför EU

Förutom standardimporttullar kan import av får- och getkött ske enligt ett system för tullkvoter som antingen är öppet för ett visst land eller för alla länder (”Erga omnes”). Kvotvolymerna anges i EU:s genomförandeförordning nr 1354/2011 och uppgifter om användningen av olika kvoter finns på kommissionens webbplats.

Läs mer

Databasen för tullkvoter

Landskvoter

Kommittéer

Olika kommittéer med företrädare för EU-länderna och en företrädare för kommissionen som ordförande, sammanträder regelbundet för att se till att kommissionen antar sina genomförandeakter under EU-ländernas överinseende.

Kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket träffas regelbundet för att diskutera utvecklingen av marknadspriser och produktionen och handeln i och utanför EU.

Gruppen för civil dialog om och arbetsgruppen för animaliska produkter bistår EU-kommissionen i dialogen om alla frågor som rör får- och getkött.