Skip to main content
Agriculture and rural development

Jēra, aitas un kazas gaļa

Sīka informācija par importu, tirdzniecību, tirgus pasākumiem, juridisko pamatu, tirgus pārraudzību un komitejām, kuras strādā ar aitas un kazas gaļas jautājumiem.

Pārskats

Eiropas Savienībā ir vairāk nekā 70 miljoni aitu un kazu (85 % aitu un 15 % kazu). Šie dzīvnieki bieži vien tiek audzēti ekonomiski neaizsargātās teritorijās, piemēram, kalnu reģionos. Īrijā audzē smagsvara jērus (ar svaru virs 13 kg), vieglsvara jēri tiek audzēti dienvidu reģionos, piemēram, Grieķijā un Itālijā, savukārt Spānijā un Francijā jēru audzēšana ir jaukta. Galvenās kazu audzētājas ir Grieķija, Spānija, Francija un Rumānija. ES savus lauksaimniekus atbalsta ar ienākumu atbalsta maksājumiem.

Imports veido 20 % no kopējā patērētā jēra, aitas un kazas gaļas apjoma ES. Tās lielākā piegādātāja ir Jaunzēlande, kuras piegāžu apjoms veido aptuveni 80 % no importa, pārējās piegādātājas ir Austrālija un Mercosur (Dienvidu kopējā tirgus) valstis. ES eksportē aptuveni 10 % no sava kopējā ražošanas apjoma. Dzīvas aitas tiek pārdotas galvenokārt Tuvajiem Austrumiem un Ziemeļāfrikai, bet aitas gaļa – lielākoties Tālajiem Austrumiem.

Tirgus pasākumi attiecībā uz aitas gaļu un kazas gaļu

Aitas un kazas gaļa ietilpst tirgus kopīgās organizācijas darbības jomā. Tāpēc ES var pieņemt lēmumu par privātās uzglabāšanas atbalsta piešķiršanu. Tai ir arī pilnvaras izmantot ārkārtas tirgus atbalsta pasākumus, ja īpašu apstākļu dēļ, piemēram, dzīvnieku slimību vai patērētāju uzticības zaudēšanas gadījumā, ir vajadzīgs atbalsts no publiskā sektora līdzekļiem. 

Saistīta informācija

Tirgus pasākumu skaidrojums

2020. GADA 6. MAIJS
COVID-19: emergency private storage measures
English
(1.61 MB - PDF)
Lejupielādēt

Juridiskais pamats

ES Regula Nr. 1308/2013, ar ko izveido tirgu kopīgu organizāciju.

ES Īstenošanas regula (ES) Nr. 1354/2011, ar ko atver Savienības ikgadējās aitu, kazu un aitas un kazas gaļas tarifu kvotas.

ES Deleģētā regula (ES) 2017/1182, ar ko aitu liemeņu klasifikācijai paredz brīvprātīgu shēmu.

Tirgus pārraudzība

Attiecībā uz smagsvara un vieglsvara jēriem ES ir saglabājusi cenu paziņošanas sistēmu, turklāt tā aizsargā ražošanas un komerciālo informāciju. Brīvprātīga aitu liemeņu klasifikācijas shēma ir paredzēta arī ES Deleģētajā regulā 2017/1182.

Eiropas Komisija sagatavo informatīvu iknedēļas paneli par aitu un kazu tirgiem un sagatavo īstermiņa un vidēja termiņa ziņojumus, kuros izklāstītas šīs nozares vispārējās perspektīvas, tendences, dinamika un gaidāmie procesi.

Saistīta informācija

Nedēļas cenas

Tirgus situācija

2023. GADA 20. SEPTEMBRIS
Dashboard: Sheep meat
English
(608.29 KB - PDF)
Lejupielādēt

Tirdzniecība ar ārpussavienības valstīm

Aitas un kazas gaļas importam piemēro standarta ievedmuitas nodokļus, bet šo gaļu var importēt arī saskaņā ar tarifa kvotu sistēmu. Tarifa kvotas tiek piešķirtas konkrētai valstij vai atvērtas visiem (“Erga omnes”). Kvotu daudzumi ir noteikti ES Īstenošanas regulā Nr. 1354/2011, un informācija par dažādu kvotu izmantojumu ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Saistīta informācija

Tarifa kvotu datubāze

Valstu kvotas

Komitejas

Dažādas komitejas, kuru sastāvā ir valdību pārstāvji un kuras vada Eiropas Komisijas pārstāvis, regulāri tiekas, lai nodrošinātu, ka Komisija īstenošanas aktus pieņem ES valstu kontrolē.

Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komiteja regulāri sanāk, lai apspriestu tādas jomas kā tirgus cenu, produkcijas un tirdzniecības dinamika ES un ārpussavienības valstīs.

Pilsoniskā dialoga grupa un darba grupa dzīvnieku izcelsmes produktu jautājumos turpina palīdzēt Komisijai uzturēt regulāru dialogu par visiem jautājumiem, kas saistīti ar aitas un kazas gaļu.