Skip to main content
Agriculture and rural development

Lampaan- ja vuohenliha

Tietoa lampaan- ja vuohenlihan tuonnista ja kaupasta ja niihin liittyvistä markkinatoimenpiteistä, oikeusperustoista, markkinoiden seurannasta ja komiteoista.

Yleistä

EU:ssa on yli 70 miljoonaa lammasta ja vuohta (lampaita 85 % ja vuohia 15 %). Niitä pidetään usein taloudellisesti haavoittuvilla alueilla, kuten vuoristoalueilla. Painavien karitsojen (13 kg) kasvatus on keskittynyt Irlantiin, ja kevyitä karitsoja kasvatetaan eteläisillä alueilla, kuten Kreikassa ja Italiassa. Espanjassa ja Ranskassa puolestaan harjoitetaan sekatuotantoa. Tärkeimmät vuohenkasvatusmaat ovat Kreikka, Espanja, Ranska ja Romania. EU tukee lampaan- ja vuohenkasvattajia tulotuilla.

EU:hun tuotava lampaan- ja vuohenliha kattaa 20 prosenttia EU:n kulutuksesta. Noin 80 prosenttia tuonnista on peräisin Uudesta-Seelannista, ja seuraavaksi eniten lihaa tuodaan Australiasta ja Mercosur-maista. EU:sta viedään eläviä lampaita pääasiassa Lähi-itään ja Pohjois-Afrikkaan ja lampaanlihaa pääasiassa Kaukoitään. Viennin kokonaismäärä kattaa noin 10 prosenttia EU:n kokonaistuotannosta.

Lampaan- ja vuohenlihaa koskevat markkinatoimenpiteet

Lampaan- ja vuohenlihaan sovelletaan yhteistä markkinajärjestelyä. Näin ollen EU voi päättää myöntää yksityisen varastoinnin tukea, ja sillä on myös valtuudet ottaa käyttöön poikkeuksellisia markkinatukitoimenpiteitä, kun erityiset olosuhteet edellyttävät julkista tukea esimerkiksi eläintautien tapauksessa tai kuluttajien luottamuksen ollessa alhainen. 

Lisätietoa

Lisätietoa markkinatoimenpiteistä

6 TOUKOKUU 2020
COVID-19: emergency private storage measures
English
(HTML)
Lataa

Oikeusperustat

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013 maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1354/2011 unionin vuotuisten tariffikiintiöiden avaamisesta lampaille ja vuohille sekä lampaan- ja vuohenlihalle

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/1182 lampaanruhojen unionin luokitusasteikosta

Markkinoiden seuranta

EU:ssa on käytössä järjestelmä painavien ja kevyiden karitsojen hintoja sekä tuotantoa ja kauppaa koskevien tietojen ilmoittamiseksi. Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/1182 säädetään myös vapaaehtoisesta lampaanruhojen luokittelujärjestelmästä.

Euroopan komissio julkaisee viikoittain lammas- ja vuohimarkkinoita koskevan tilannekatsauksen ja laatii lyhyen ja keskipitkän aikavälin raportteja, joissa esitellään alan yleisiä näkymiä, kehityssuuntauksia ja odotuksia.

Lisätietoa

Viikkohinnat

Markkinatilanne (englanniksi)

22 MAALISKUU 2023
Dashboard: Sheep meat
English
(1.37 MB - PDF)
Lataa

Kauppa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa

Kiinteiden tuontitullien lisäksi lampaan- ja vuohenlihaa voidaan tuoda tietylle maalle myönnettyjen tai kaikkia koskevien (”erga omnes”) tariffikiintiöiden järjestelmässä. Kiintiöiden määrät on vahvistettu komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1354/2011, ja tietoa eri kiintiöiden käytöstä on saatavilla Euroopan komission verkkosivustolla.

Lisätietoa

Tariffikiintiöitä koskeva tietokanta

Maakohtaiset kiintiöt

Komiteat

Useat komiteat, jotka koostuvat hallitusten edustajista ja joiden puheenjohtajana toimii Euroopan komission edustaja, kokoontuvat säännöllisesti varmistaakseen, että komissio vastaa täytäntöönpanosäädösten hyväksymisestä EU-maiden valvonnassa.

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitea kokoontuu säännöllisesti keskustellakseen muun muassa markkinahintojen kehityksestä, tuotannosta ja kaupasta EU:ssa ja sen ulkopuolisissa maissa.

Kansalaisvuoropuheluryhmän ja eläintuotteita käsittelevän työryhmän tehtävänä on edelleen avustaa komissiota säännöllisen vuoropuhelun ylläpitämisessä kaikista lampaan- ja vuohenlihaan liittyvistä kysymyksistä.