Direct la conținutul principal
Agriculture and rural development

Fondurile politicii agricole comune

Politica agricolă comună (PAC) este sprijinită prin două fonduri finanțate din bugetul pe termen lung al UE: Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).

PAC și bugetul UE

Cadrul financiar multianual (CFM) al UE pentru perioada 2021-2027, adoptat la 17 decembrie 2020, se ridică la 1,21 mii de miliarde EUR (în prețuri curente), cu alte 808 de miliarde EUR suplimentare prin Instrumentul de redresare Next Generation EU. Alocarea totală pentru politica agricolă comună (PAC) se ridică la 386,6 miliarde EUR, împărțită între două fonduri (denumite adesea cei „doi piloni” ai PAC):

Fondul european de garantare agricolă (FEGA)

FEGA (primul pilon al PAC) dispune de o alocare de 291,1 miliarde EUR. Până la 270 de miliarde EUR vor fi alocate schemelor de sprijin pentru venit, restul fiind dedicat sprijinirii piețelor agricole.

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

Pentru FEADR (al doilea pilon al PAC), alocarea totală se ridică la 95,5 miliarde EUR. Aceasta include 8,1 miliarde EUR prin instrumentul de redresare Next Generation EU, pentru a contribui la abordarea provocărilor generate de pandemia de COVID-19. Aproximativ 30 % din fondurile de redresare au devenit disponibile în 2021, iar restul de 70 % în 2022.

În primii doi ani ai CFM 2021-2027, alocările PAC au fost puse în aplicare în temeiul regulamentului tranzitoriu, adoptat la 23 decembrie 2020, care a asigurat tranziția către planurile strategice PAC, a căror punere în aplicare a început la 1 ianuarie 2023

Planurile strategice PAC permit un grad mai mare de flexibilitate între cele două fonduri și includ obiectivele ambițioase prevăzute de Pactul verde european, în special de strategia „De la fermă la consumator”. În ansamblu, 40 % din cheltuielile totale ale PAC urmează să fie dedicate acțiunilor climatice.

În cadrul planurilor strategice PAC, obiectivele de finanțare ale PAC rămân aceleași, dar au fost definite obiective mai specifice care reflectă aspectele în cauză pentru sectorul agricol și pentru dezvoltarea rurală a Uniunii Europene. Planurile strategice PAC se bazează pe următoarele nouă obiective specifice:

 • OS1: sprijinirea unui venit fiabil și a rezilienței fermelor pe întregul teritoriu al Uniunii, în vederea îmbunătățirii securității alimentare
 • OS2: îmbunătățirea orientării către piață și creșterea competitivității
 • OS3: îmbunătățirea poziției fermierilor în lanțul valoric
 • OS4: contribuția la energia sustenabilă, precum și la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea
 • OS5: promovarea dezvoltării durabile și a gestionării eficiente a resurselor naturale precum apa, solul și aerul
 • OS6: contribuție la protejarea biodiversității, îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și conservarea habitatelor și a peisajelor
 • OS7: atragerea tinerilor fermieri și facilitarea dezvoltării întreprinderilor din zonele rurale
 • OS8: promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii, a incluziunii sociale și a dezvoltării locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei și a silviculturii sustenabile
 • OS9: îmbunătățirea răspunsului pe care agricultura UE îl oferă la cerințele societății în ceea ce privește hrana și sănătatea, inclusiv alimentele sigure, hrănitoare și obținute prin intermediul producției sustenabile, precum și bunăstarea animalelor
 • Obiectiv transversal: promovarea cunoașterii, a inovării și a digitalizării în agricultură.

Informații pe aceeași temă

Sprijin pentru sectorul agroalimentar în timpul crizei provocate de coronavirus

Un buget solid pentru PAC

Grafice privind cheltuielile din cadrul PAC

Bugetele curente și bugetele anterioare

Fondul european de garantare agricolă

FEGA finanțează în principal sprijinul pentru venit pentru fermieri și măsurile de piață. În 2022, cheltuielile în aceste domenii s-au ridicat la 40,95 de miliarde EUR.

Sprijin pentru venit

În cadrul planurilor strategice PAC, FEGA sprijină fermierii din UE prin diferite tipuri de intervenții sub formă de plăți directe decuplate și cuplate. Plățile decuplate acoperă sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilității, sprijinul redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității, sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri și schemele pentru climă, mediu și bunăstarea animalelor. Plățile cuplate acoperă sprijinul cuplat pentru venit și plata specifică pentru cultura de bumbac.

Explicații privind ajutorul pentru venit

Măsuri de comercializare

De asemenea, în cadrul planurilor strategice PAC, FEGA finanțează intervențiile  în următoarele sectoare:

 • fructe și legume
 • apicultură
 • vin
 • hamei
 • ulei de măsline și măsline de masă
 • și alte sectoare (articolul 42 litera (f) din Regulamentul 2021/2115).

Măsurile de piață

Informații pe aceeași temă

Rapoarte financiare FEGA

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) finanțează contribuția PAC la dezvoltarea durabilă a zonelor rurale prin intermediul a trei obiective pe termen lung:

 • stimularea competitivității în agricultură și silvicultură
 • asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și acțiunile în domeniul climei
 • realizarea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale.

În cadrul planurilor strategice PAC, aceste obiective sunt realizate prin intervenții cofinanțate de FEADR și de bugetele naționale ale țărilor UE.

FEADR poate oferi, de asemenea, sprijin pentru investiții întreprinderilor și proiectelor rurale prin diverse instrumente financiare, cum ar fi împrumuturi, garanții sau capitaluri proprii. Pentru detalii despre instrumentele financiare disponibile în cadrul FEADR, accesați platforma de consiliere online Fi-Compass.

Dezvoltarea rurală

Informații pe aceeași temă

Rapoarte financiare FEADR

Gestionarea fondurilor PAC

Comisia este responsabilă pentru gestiunea financiară a PAC, dar, în mod normal, nu efectuează plăți către beneficiari. Cea mai mare parte a bugetului PAC este executată în cadrul procedurii de „gestiune partajată” între Comisie și țările UE și doar o mică parte cadrul procedurii de „gestiune directă”, adică direct de către Comisie.

Gestiunea partajată

99,3 % din bugetul PAC – inclusiv alocările pentru sprijin pentru venit, măsuri de piață și dezvoltare rurală – este executat în temeiul principiului de gestiune partajată între Comisie și țările UE.

Rolul țărilor UE

În cadrul gestiunii partajate, sarcinile legate de execuția bugetară sunt delegate țărilor UE, care iau toate măsurile necesare pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii. Țările UE sunt responsabile de instituirea unui sistem de gestionare și control al plăților care respectă reglementările UE. Acestea trebuie să se asigure că sistemul funcționează eficient și este capabil să prevină, să detecteze și să corecteze eventualele nereguli. În plus, țările UE trebuie să dispună de sisteme informatice pentru a colecta și raporta cu privire la datele privind performanța cheltuielilor în cadrul planurilor strategice PAC.

Rolul Comisiei Europene

Comisia joacă un rol de supraveghere, asigurându-se că dispozițiile care reglementează sistemul de gestiune și control sunt conforme. În acest scop, Comisia verifică funcționarea eficientă a sistemului și, dacă este necesar, efectuează corecții financiare.

Țările UE efectuează plăți către beneficiarii PAC prin intermediul unor organisme desemnate oficial (agențiile de plăți), acreditate în baza criteriilor detaliate stabilite de Comisie: acestea trebuie să asigure eligibilitatea tuturor cererilor de fonduri și executarea corectă a plăților către fermieri și alți beneficiari ai PAC.

Toate cheltuielile sunt înregistrate în conturile anuale ale agențiilor de plăți și sunt supuse unor niveluri suplimentare de control, varificare și audit în cadrul procesului de garanție financiară.

Gestiunea directă

Aproximativ 0,5 % din bugetul PAC este gestionat direct de Comisie (inclusiv alocările pentru delegațiile UE și agențiile executive ale UE). Această finanțare prevede:

 • activități de sprijin administrativ și tehnic necesare pentru punerea în aplicare a PAC, inclusiv anchetele și monitorizarea, măsurile de audit și inspecție, precum și întreținerea sistemelor informatice de contabilitate agricolă
 • activități de promovare a produselor agricole ale UE de către organizațiile internaționale, agențiile executive și Comisie.

De asemenea, Comisia acordă granturi pentru acțiuni de informare referitoare la PAC și emite contracte pentru servicii furnizate de terți, cum ar fi evaluări și studii, asistență tehnică și formare, consultanță, conferințe și publicitate. Contractele de servicii sunt încheiate în urma unor cereri de oferte.

Cereri de oferte

Granturi pentru acțiuni de informare

Temeiuri juridice

Regulamentul (UE) nr. 2021/2116 – finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune

Regulamentul (UE) 2021/2115 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

Regulamentul (UE) 2021/2117 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole, a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare, a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate și a Regulamentului (UE) nr. 228/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii

Regulamentul financiar

Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului

Evenimente