Põhisisu juurde
Agriculture and rural development

Ühise põllumajanduspoliitika vahendid

Ühist põllumajanduspoliitikat (ÜPP) toetatakse kahest ELi pikaajalist eelarvet rahastatavast fondist, milleks on Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD).

ÜPP ELi eelarves

ELi mitmeaastane finantsraamistik (2021–2027) võeti vastu 17. detsembril 2020 ning selle maht jooksevhindades on 1,21 triljonit eurot, millele lisandub 808 miljardit eurot taasterahastust „NextGenerationEU“. Ühisele põllumajanduspoliitikale (ÜPP) on eraldatud kokku on 386,6 miljardit eurot ja see on jagatud kahe fondi vahel (mida sageli nimetatakse ühise põllumajanduspoliitika „kaheks sambaks“).

Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond (EAGF)

EAGFile (ÜPP esimene sammas) on eraldatud 291,1 miljardit eurot. Sissetulekutoetuste kavadele on eraldatud kuni 270 miljardit eurot ja ülejäänu on ette nähtud põllumajandusturgude toetamiseks.

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD)

EAFRD-le (ÜPP teine sammas) on eraldatud kokku 95,5 miljardit eurot. See hõlmab 8,1 miljardit eurot taasterahastust „NextGenerationEU“ ja on ette nähtud selleks, et aidata lahendada COVID-19 pandeemiast tulenevaid probleeme. 2021. aastal tehti kättesaadavaks ligikaudu 30% taastevahenditest, ülejäänud 70% anti kasutuseks 2022. aastal.

Mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kahel esimesel aastal rakendati ÜPP eraldisi 23. detsembril 2020 vastu võetud üleminekumääruse alusel, millega tagati sujuv üleminek ÜPP strateegiakavadele, mille rakendamist alustati 1. jaanuaril 2023.

ÜPP strateegiakavad võimaldavad kahe fondi vahel suuremat paindlikkust ja hõlmavad Euroopa rohelise kokkuleppe, eelkõige strateegia „Talust taldrikule“ eesmärke. 40% ÜPP kogukulutustest eraldatakse kliimameetmetele.

ÜPP strateegiakavades on ÜPP rahastamise eesmärgid samad kui varem, kuid lisatud on erieesmärgid, mis kajastavad Euroopa Liidu põllumajandussektori ja maaelu arengu jaoks eriti olulisi teemasid. ÜPP strateegiakavad põhinevad järgmisel üheksal erieesmärgil.

 • ERIEESMÄRK 1: toetada põllumajandusettevõtte elujõulisust tagavat sissetulekut ja vastupanuvõimet kogu liidus, et suurendada toiduga kindlustatust
 • ERIEESMÄRK 2: suurendada turule orienteeritust ja põllumajandusettevõtete konkurentsivõimet
 • ERIEESMÄRK 3: parandada põllumajandustootjate positsiooni väärtusahelas
 • ERIEESMÄRK 4: panustada kliimamuutuste leevendamisse ja nendega kohanemisse ning säästvasse energiasse
 • ERIEESMÄRK 5: edendada säästvat arengut ja selliste loodusvarade tõhusat majandamist nagu vesi, muld ja õhk
 • ERIEESMÄRK 6: panustada bioloogilise mitmekesisuse kaitsesse, edendada ökosüsteemi teenuseid ning elupaikade ja maastike säilitamist
 • ERIEESMÄRK 7: olla atraktiivne noorte põllumajandustootjate jaoks ja soodustada ettevõtluse arengut maapiirkondades
 • ERIEESMÄRK 8: edendada tööhõivet, majanduskasvu, sotsiaalset kaasatust ja maapiirkondade arengut, sealhulgas biomajandust ja säästvat metsamajandust
 • ERIEESMÄRK 9: parandada ELi põllumajanduse reageerimist ühiskonna nõudlusele toidu ja tervise osas; siia alla kuulub nii ohutu, toitev ja säästev toit kui ka loomade heaolu
 • Valdkonnaülene eesmärk: lisaks on valdkonnaüleselt seatud sihiks edendada teadmisi, innovatsiooni ja digiüleminekut põllumajanduses.

Lisateave

Põllumajandus- ja toidusektori toetamine koroonaviiruse puhangu tingimustes

Arvestatav eelarve ÜPP jaoks

ÜPP kulutused graafikuna

Praegune ja eelmised eelarved

Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond

EAGFist rahastatakse peamiselt põllumajandustootjate sissetulekutoetust ja turumeetmeid. 2022. aastal kulutati neis valdkondades 40,95 miljardit eurot.

Sissetulekutoetus

ÜPP strateegiakavade kohaselt toetab EAGF ELi põllumajandustootjaid eri liiki sekkumiste kaudu tootmiskohustusega sidumata ja tootmiskohustusega seotud otsetoetuste vormis. Tootmiskohustusega sidumata otsetoetused hõlmavad baassissetuleku toetust kestlikkuse tagamiseks, täiendavat ümberjaotavat sissetulekutoetust kestlikkuse tagamiseks, täiendavat sissetulekutoetust noortele põllumajandustootjatele ning kliima-, keskkonna- ja loomade heaolu kavu. Tootmiskohustusega seotud toetused hõlmavad tootmiskohustusega seotud sissetulekutoetust ja puuvilla eritoetust.

Sissetulekutoetus

Turumeetmed

EAGFist rahastatakse ÜPP strateegiakavade raames ka sekkumisi teatavates sektorites.  Sekkumised on ette nähtud järgmistes sektorites:

 • puu- ja köögiviljad;
 • mesindus;
 • vein;
 • humal;
 • oliiviõli ja lauaoliivid
 • ja muud sektorid (määruse (EL) 2021/2115 artikli 42 punkt f).

Turumeetmed

Lisateave

EAGFi finantsaruanded

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatakse ÜPP panust maapiirkondade säästvasse arengusse kolme pikaajalise eesmärgi kaudu, milleks on:

 • põllumajandus- ja metsandussektori konkurentsivõime edendamine;
 • loodusvarade jätkusuutliku majandamise ja kliimategevuse tagamine;
 • maapiirkondade majanduse ja kogukondade tasakaalustatud territoriaalse arengu saavutamine.

ÜPP strateegiakavade kohaselt saavutatakse need eesmärgid sekkumiste abil, mida kaasrahastatakse EAFRDst ja ELi liikmesriikide eelarvetest.

EAFRD võib anda ka maapiirkondade ettevõtetele ja projektidele investeerimistoetust selliste rahastamisvahendite kaudu nagu laenud, tagatised või omakapital. Üksikasjad EAFRD raames kättesaadavate rahastamisvahendite kohta on esitatud veebipõhisel nõustamisplatvormil Fi-Compass.

Selgitused maaelu arengu kohta

Lisateave

EAFRD finantsaruanded

ÜPP vahendite haldamine

Kuigi ÜPP finantsjuhtimise eest kannab üldist vastutust komisjon, ei tee ta tavaliselt ise toetusesaajatele makseid. Enamikku ÜPP eelarvest täidetakse komisjoni ja ELi liikmesriikide koostöös toimuva eelarve täitmise raames, kusjuures väike osa ÜPP eelarvest täidetakse otsese eelarve täitmise raames, st otse komisjoni poolt.

Eelarve jagatud täitmine

99,3% ÜPP eelarvest – sealhulgas sissetulekutoetusteks, turumeetmeteks ja maaelu arenguks – rakendatakse komisjoni ja ELi liikmesriikide koostöös toimuva eelarve täitmise põhimõtte alusel.

ELi liikmesriikide roll

Eelarve jagatud täitmise korral delegeeritakse eelarve täitmisega seotud ülesanded ELi liikmesriikidele, kes võtavad kõik vajalikud meetmed, et liidu finantshuve kaitsta. ELi liikmesriigid vastutavad ELi määrustega kooskõlas oleva maksete haldus- ja kontrollisüsteemi loomise eest. Nad peavad tagama, et süsteem toimib tõhusalt ning suudab eeskirjade eiramisi ära hoida, avastada ja kõrvaldada. Lisaks peavad riikidel olema IT-süsteemid, mis koguvad ÜPP strateegiakavade alusel tehtud kulutuste tulemusandmeid ja annavad nende kohta aru.

Euroopa Komisjoni roll

Komisjonil on järelevalveroll, mis tagab, et juhtimis- ja kontrollisüsteemi reguleeriv kord vastab nõuetele. Komisjon täidab oma rolli kõnealuse süsteemi mõjusat toimimist kontrollides ja vajaduse korral finantskorrektsioone tehes.

ELi liikmesriigid teevad ÜPP toetuse saajatele makseid ametlikult määratud asutuste kaudu, mida nimetatakse makseasutusteks. Makseasutused akrediteeritakse vastavalt komisjoni kehtestatud üksikasjalikele kriteeriumidele; nad peavad tagama, et kõik toetustaotlused oleksid rahastamiskõlblikud ning põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP toetusesaajatele oleks maksed tehtud nõuetekohaselt.

Kõik kulutused kirjendatakse makseasutuste raamatupidamise aastaaruannetesse ning nende suhtes kohaldatakse finantskindluse tagamise protsessi raames täiendavaid kontrolli-, järelevalve- ja auditeerimistasemeid.

Otsene eelarve täitmine

Ligikaudu 0,5% ÜPP eelarvest haldab komisjon otse (sealhulgas eraldised ELi delegatsioonidele ja ELi rakendusametitele). Selle rahastusega on nähtud ette:

 • ühise põllumajanduspoliitika rakendamiseks vajalik haldus- ja tehniline tugi, sealhulgas vaatlused ja seire, auditi- ja kontrollimeetmed ning põllumajandusliku raamatupidamise IT-süsteemide hooldamine;
 • ELi põllumajandustoodete müügiedendustegevus rahvusvaheliste organisatsioonide, rakendusametite ja komisjoni enda poolt.

Komisjon annab toetusi ka ÜPPga seotud teavitamismeetmeteks ja sõlmib lepinguid kolmandate isikute teenuste jaoks, nagu hindamised ja uuringud, tehniline abi ja koolitus, konsultatsioonid, konverentsid ja reklaam. Teenuslepingud sõlmitakse pakkumismenetluste alusel.

Pakkumismenetlused

Teavitusmeetmeteks ette nähtud vahendid

Õiguslik alus

Määrus (EL) nr 2021/2116 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta

Määrus (EL) 2021/2115, millega kehtestatakse liikmesriikide koostatavate Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavate ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavade (ÜPP strateegiakavad) toetamise reeglid

Määrus (EL) 2021/2117, millega muudetakse määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus, määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, määrust (EL) nr 251/2014 aromatiseeritud veinitoodete määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta ning määrust (EL) nr 228/2013, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks

Finantsmäärus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) 2018/1046