Glavni sadržaj
Agriculture and rural development

Fondovi zajedničke poljoprivredne politike

Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) podupire se iz dvaju fondova iz dugoročnog proračuna EU-a – Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).

ZPP u proračunu EU-a

Višegodišnji financijski okvir (VFO) EU-a za razdoblje 2021. – 2027., donesen 17. prosinca 2020., iznosi 1,21 bilijun EUR (u tekućim cijenama), uz dodatnih 808 milijardi EUR iz instrumenta za oporavak Next Generation EU. Ukupna dodijeljena sredstva za zajedničku poljoprivrednu politiku iznose 386,6 milijardi EUR, a taj je iznos raspodijeljen između dva fonda (koji se često nazivaju „dva stupa” ZPP-a):

Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP)

Sredstva dodijeljena za EFJP („prvi stup” ZPP-a) iznose 291,1 milijardu EUR. Za programe potpore dohotku osigurat će se do 270 milijardi EUR, a ostatak će biti namijenjen potpori poljoprivrednim tržištima.

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)

Za EPFRR („drugi stup” ZPP-a) ukupna dodijeljena sredstva iznose 95,5 milijardi EUR. To uključuje 8,1 milijardu EUR iz instrumenta za oporavak Next Generation EU za pomoć u rješavanju problema uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19. Oko 30 % sredstava za oporavak postalo je dostupno 2021., a preostalih 70 % dodijeljeno je 2022.

Tijekom prve dvije godine VFO-a za razdoblje od 2021. do 2027. sredstva u okviru ZPP-a dodijeljena su u skladu s prijelaznom uredbom donesenom 23. prosinca 2020., čime je osiguran neometan prijelaz na strateške planove u okviru ZPP-a, čija je provedba započela 1. siječnja 2023.

Strateški planovi u okviru ZPP-a omogućuju veći stupanj fleksibilnosti između dvaju fondova i uključuju ambicije europskog zelenog plana, a posebno strategije „od polja do stola”. Općenito 40 % ukupnih rashoda ZPP-a treba biti namijenjeno djelovanju u području klime.

Prema strateškim planovima u okviru ZPP-a ciljevi financiranja ZPP-a ostaju isti, ali su utvrđeni konkretniji ciljevi koji odražavaju pitanja važna za poljoprivredni sektor i ruralni razvoj Europske unije. Strateški planovi u okviru ZPP-a temelje se na sljedećih devet posebnih ciljeva:

 • 1. posebni cilj: Potpora održivim prihodima poljoprivrednih gospodarstava i otpornosti u Uniji radi sigurnosti opskrbe hranom;
 • 2. posebni cilj: Jačanje usmjerenosti na tržište i povećanje konkurentnosti;
 • 3 posebni cilj: Poboljšanje položaja poljoprivrednika u vrijednosnom lancu;
 • 4. posebni cilj: Doprinos ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi tim promjenama te razvoju održive energije;
 • 5. posebni cilj: Poticanje održivog razvoja i učinkovitog upravljanja prirodnim resursima, kao što su voda, tlo i zrak;
 • 6. posebni cilj: Doprinos zaštiti bioraznolikosti, poboljšanje usluga ekosustava te očuvanje staništa i krajobraza;
 • 7. posebni cilj: Privlačenje mladih poljoprivrednika i olakšavanje razvoja poduzeća u ruralnim područjima;
 • 8. posebni cilj: Promicanje zapošljavanja, rasta, socijalne uključenosti i lokalnog razvoja u ruralnim područjima, uključujući biogospodarstvo i održivo šumarstvo;
 • 9. posebni cilj: Poboljšanje odgovora poljoprivrede EU-a na društvene zahtjeve u pogledu hrane i zdravlja, uključujući sigurnu, hranjivu i održivu hranu te dobrobit životinja;
 • Međusektorski cilj: Osim toga, međusektorski cilj usmjeren je na poticanje znanja, inovacija i digitalizacije u poljoprivredi.

Povezane informacije

Potpora poljoprivrednom i prehrambenom sektoru u kontekstu koronavirusa

Snažan proračun za ZPP

Dijagrami rashoda ZPP-a

Tekući i prethodni proračuni

Europski fond za jamstva u poljoprivredi

Iz EFJP-a se prvenstveno financiraju potpora dohotku za poljoprivrednike i tržišne mjere. Potrošnja u tim područjima 2022. iznosila je 40,95 milijardi EUR.

Potpora dohotku

Prema strateškim planovima u okviru ZPP-a EFJP podupire poljoprivrednike u EU-u različitim vrstama intervencija u obliku proizvodno nevezanih i proizvodno vezanih izravnih plaćanja. Proizvodno nevezana plaćanja obuhvaćaju osnovnu potporu dohotku za održivost, dodatnu preraspodijeljenu potporu dohotku za održivost, dodatnu potporu dohotku za mlade poljoprivrednike te programe za klimu, okoliš i dobrobit životinja. Proizvodno vezana plaćanja obuhvaćaju proizvodno vezanu potporu dohotku i posebno plaćanje za pamuk.

Objašnjenje potpore dohotku

Tržišne mjere

Iz EFJP-a financiraju se i intervencije u određenim sektorima u skladu sa strateškim planovima u okviru ZPP-a.  Intervencije su predviđene u sljedećim sektorima:

 • Voće i povrće
 • Pčelarstvo
 • Vino
 • Hmelj
 • Maslinovo ulje i stolne masline
 • i drugi sektori (članak 42. točka (f) Uredbe 2021/2115).

Objašnjenje tržišnih mjera

Povezane informacije

Financijski izvještaji za EFJP

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Doprinos ZPP-a održivom razvoju ruralnih područja financira se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) na temelju triju dugoročnih ciljeva:

 • poticanje konkurentnosti poljoprivrede i šumarstva
 • osiguravanje održivog upravljanja prirodnim resursima i djelovanje protiv klimatskih promjena
 • postizanje uravnoteženog teritorijalnog razvoja ruralnih gospodarstava i zajednica.

Prema strateškim planovima u okviru ZPP-a, ti se ciljevi ostvaruju intervencijama koje se sufinanciraju iz EPFRR-a i nacionalnih proračuna država članica EU-a.

Financijskim instrumentima kao što su zajmovi, jamstva ili vlasnički kapital EPFRR može pružiti potporu i za ulaganja u ruralna poduzeća i projekte. Pojedinosti o financijskim instrumentima dostupnima u okviru EPFRR-a dostupne su na internetskoj savjetodavnoj platformi Fi-Compass.

Objašnjenja u pogledu ruralnog razvoja

Povezane informacije

Financijska izvješća EPFRR-a

Upravljanje sredstvima ZPP-a

Iako je krajnja odgovornost za financijsko upravljanje ZPP-om na Komisiji, ona obično ne izvršava plaćanja korisnicima. Veći dio proračuna ZPP-a izvršava se u okviru tzv. „podijeljenog upravljanja” između Komisije i država članica EU-a, a mali dio proračuna ZPP-a izvršava se u okviru „izravnog upravljanja”, tj. izvršava ga izravno Komisija.

Podijeljeno upravljanje

99,3 % proračuna ZPP-a, uključujući dodijeljena sredstva za potporu dohotku, tržišne mjere i ruralni razvoj, izvršava se prema načelu podijeljenog upravljanja između Komisije i država članica EU-a.

Uloga država članica EU-a

U okviru podijeljenog upravljanja zadaće povezane s izvršenjem proračuna prenose se na države članice EU-a koje poduzimaju sve potrebne mjere za zaštitu financijskih interesa Unije. Države članice EU-a odgovorne su za uspostavu sustava upravljanja i kontrole za plaćanja koji je u skladu s propisima EU-a. One se moraju pobrinuti da taj sustav bude djelotvoran i sposoban spriječiti, otkriti i ispraviti nepravilnosti. Osim toga, države članice moraju imati informatičke sustave za prikupljanje podataka o učinkovitoj primjeni sredstava izdvojenih za rashode u strateškim planovima u okviru ZPP-a i izvješćivanje o njima.

Uloga Europske komisije

Komisija ima nadzornu ulogu i osigurava usklađenost mehanizama u okviru sustava upravljanja i kontrole tako što provjerava djelotvornost funkcioniranja tog sustava i, prema potrebi, provodi financijske ispravke.

Države članice EU-a izvršavaju plaćanja korisnicima ZPP-a putem službeno imenovanih tijela poznatih kao agencije za plaćanja. Agencije za plaćanja akreditirane su u skladu s detaljnim kriterijima koje je utvrdila Komisija i moraju osigurati prihvatljivost svih zahtjeva za sredstva i ispravno izvršenje plaćanja poljoprivrednicima i drugim korisnicima ZPP-a.

Svi rashodi bilježe se u njihovim financijskim izvještajima i podliježu daljnjim razinama kontrole, provjera i revizije u okviru postupka financijskog jamstva.

Izravno upravljanje

Komisija izravno upravlja s otprilike 0,5 % proračuna ZPP-a (uključujući sredstva dodijeljena delegacijama EU-a i izvršnim agencijama EU-a). Tim se sredstvima osiguravaju:

 • aktivnosti administrativne i tehničke potpore potrebne za provedbu ZPP-a, uključujući ankete i mjere praćenja, revizije i inspekcije te održavanje informatičkih računovodstvenih sustava u poljoprivredi;
 • promotivne aktivnosti međunarodnih organizacija, izvršnih agencija i same Komisije za poljoprivredne proizvode iz EU-a.

Komisija osigurava i bespovratna sredstva za mjere informiranja koje se odnose na ZPP te trećim stranama daje ugovore za usluge kao što su evaluacije i studije, tehnička pomoć i osposobljavanje, savjetovanje, konferencije i promidžba. Ugovori za usluge sklapaju se na temelju poziva na podnošenje ponuda.

Pozivi na podnošenje ponuda

Sredstva za mjere informiranja

Pravna osnova

Uredba (EU) 2021/2116 o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome

Uredba (EU) 2021/2115 o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)

Uredba (EU) 2021/2117 o izmjeni uredaba (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, (EU) br. 1151/2012 o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, (EU) br. 251/2014 o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina i (EU) br. 228/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije

Financijska uredba

Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća