Pereiti prie pagrindinio turinio
Agriculture and rural development

Žemės ūkio ir kaimo vietovių skaitmeninimas ES

Skaitmenizacijos žemės ūkyje ir kaimo vietovėse reguliavimo ir rėmimo taisyklės ir priemonės.

Apžvalga

Skaitmenizacija ES žemės ūkyje ir kaimo vietovėse remiamas žemės ūkio modernizavimas, konkurencingumas ir tvarumas. Ja skatinamas skaitmeninių technologijų ir duomenimis grindžiamų metodų integravimas, kartu didinama kaimo bendruomenių gerovė.

Skaitmenizacija apima ūkininkų ir kaimo bendruomenių skaitmeninių technologijų įsisavinimą ir geresnę prieigą prie žinių ir mokymo. Tai taip pat reiškia sektoriaus infrastruktūros ir valdymo modernizavimą. 

Žemės ūkis ir skaitmenizacija

Skaitmenizacija – vienas iš Europos Komisijos pagrindinių prioritetų. ES skaitmeninė strategija suteiks galimybių žmonėms, įskaitant ūkininkus ir kaimo bendruomenes, naudotis naujos kartos technologijomis.

Europos žemės ūkio sektoriaus skaitmenizacija lems esminius pokyčius tiek ES žemės ūkio sektoriuje, tiek kaimo vietovėse. Skaitmeninės ir duomenų technologijos gali iš esmės pakeisti žemės ūkį, nes padeda ūkininkams dirbti veiksmingiau ir tvariau.

Šių technologijų pagalba renkant ir apdorojant informaciją, diegiant technologinį automatizavimą ir robotizavimą, žemės ūkio gamyba taps tvaresnė. Jos gali padidinti ūkininkavimo sektoriaus veiksmingumą ir konkurencingumą ir kartu sumažinti jo aplinkosauginį pėdsaką. Skaitmeninės technologijos taip pat gali prisidėti prie kaimo vietovių plėtros užtikrinant geresnį prieinamumą ir jungtis pagal ilgalaikę ES kaimo vietovių viziją.

Skaitmeninės technologijos gali padėti siekti visų konkrečių bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) tikslų, visų pirma ekonominių, aplinkos, klimato ir kaimo tikslų.

Kurdama palankią aplinką, Europos Sąjunga siekia į žmogų orientuotos skaitmenizacijos. Taip bus panaikintas skaitmeninis atotrūkis tarp miesto ir kaimo vietovių ir sudarytos sąlygos ūkininkams ir kaimo bendruomenėms įsisavinti ir veiksmingai naudoti skaitmenines technologijas.

BŽŪP ir skaitmenizacija

Pagrindinis 2023–2027 m. BŽŪP tikslas – žemės ūkio ir kaimo vietovių modernizavimas skatinant žinias, inovacijas ir skaitmenizaciją ir dalijantis jomis.

BŽŪP skatinamas visapusiškas požiūris į žemės ūkio ir kaimo vietovių skaitmenizaciją ne tik ūkių lygmeniu, bet ir į administravimo modernizavimą. Pirmą kartą ES šalys savo BŽŪP strateginiuose planuose parengė skaitmenizacijos strategijas, kuriomis sudaromos palankesnės sąlygos skaitmenizacijos pažangai žemės ūkyje ir kaimo vietovėse. Šios strategijos parengtos atsižvelgiant į unikalią kiekvienos šalies padėtį. Jose nagrinėjamas skaitmeninių technologijų potencialas suderinti jas su konkrečiais ir kompleksiniais BŽŪP tikslais ir nustatomi skaitmeninių technologijų diegimo ir tvaraus naudojimo skatinimo reikalavimai.

ES šalys taip pat siekia abipusiai naudingų sąsajų su kitomis politikos priemonėmis ir veiksmais, užtikrindamos holistinį požiūrį į skaitmeninimą. Remdamosi turimomis BŽŪP priemonėmis, ES šalys strategiškai skatina skaitmenizaciją, daugiausia dėmesio skirdamos tokioms svarbioms sritims kaip infrastruktūra, mokymas, įgūdžių ugdymas ir pažangiųjų technologijų, įskaitant tikslųjį ūkininkavimą, įsisavinimas.

BŽŪP skaitmenizacijos priemonės

  • Investicijos, pavyzdžiui, į plačiajuostį ryšį arba skaitmeninių technologijų diegimą žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo vietovėse, pavyzdžiui, investicijos į tikslųjį ūkininkavimą, pažangiuosius kaimus, kaimo įmones ir informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūrą, pavyzdžiui, plačiajuostį ryšį.
  • Ekologinės sistemos ir agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities įsipareigojimai remti tiksliojo ūkininkavimo technologijas, kuriomis optimizuojamas žaliavų naudojimas.
  • Sektorinės intervencinės priemonės, skirtos skaitmeninėms technologijoms pirkti bet kuriame tiekimo grandinės etape, įskaitant keitimąsi žiniomis arba produktų kokybės stebėseną.
  • Ūkių konsultavimo paslaugos dėl skaitmeninių aspektų žemės ūkyje ir kaimo vietovėse, įskaitant ūkių tvarumo priemonės maisto medžiagų naudojimui valdyti naudojimą.
  • Bendradarbiavimas rengiant ir įgyvendinant EIP veiklos grupes, vietos plėtros ir pažangiųjų kaimų strategijas, kurias nustato ES šalys.
  • Keitimasis žiniomis ir informacija: remti skaitmeninių įgūdžių ugdymą, didinti informuotumą ir žinias apie skaitmenines technologijas ir skatinti keitimąsi patirtimi, susijusia su skaitmeninėmis technologijomis (pvz., pavyzdiniais ūkiais).

Apskritai siekiant geriau prisitaikyti prie naujų techninių pokyčių, skaitmeninėmis ūkininkavimo technologijomis bus remiami daugiau kaip 274 000 ūkių.

Viešųjų paslaugų skaitmenizacija

Viešųjų paslaugų skaitmenizacija – vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos prioritetų, o COVID-19 pandemija dar labiau išryškino jos aktualumą.

BŽŪP įgyvendinimo ir valdymo modernizavimu siekiama padidinti BŽŪP administravimo ir stebėsenos veiksmingumą, kartu sumažinant galutiniams paramos gavėjams tenkančią administracinę naštą.

Integruota administravimo ir kontrolės sistema yra pagrindinis techninis bendros žemės ūkio politikos finansų valdymo ir stebėsenos komponentas. Internetinėmis iš anksto užpildytomis paramos paraiškomis ūkininkams supaprastinamas paraiškų teikimo procesas, supaprastėja administracinės procedūros ir didėja paramos mechanizmų prieinamumas. Be to, dėl palydovinių vaizdų ir nuotraukų su geografinėmis žymomis integravimo galima surinkti tikslesnius ir patikimesnius duomenis.

Europos duomenų strategija

Mūsų skaitmeninėje veikloje, be kita ko, žemės ūkio sektoriuje, kasdien generuojama daug duomenų – tai atveria didelių ekonomikos augimo ir visuomenės uždavinių sprendimo galimybių.

Europos duomenų strategija siekiama sukurti bendrąją duomenų rinką, skatinant konkurencingumą ir duomenų suverenumą. Ji skatins duomenų altruizmą, visų pirma daiktų interneto generuojamų duomenų srityje, kuris yra labai svarbus pažangioms ūkininkavimo technologijoms, pavyzdžiui, tiksliajam ūkininkavimui. Pakartotinis duomenų naudojimas taip pat skatinamas Atvirųjų duomenų direktyvoje ir teisės akte dėl didelės vertės duomenų rinkinių. Šie reglamentai daro poveikį dalijimuisi duomenimis žemės ūkyje ir bendros žemės ūkio duomenų erdvės kūrimui.

Bendra Europos žemės ūkio duomenų erdvė

Europos duomenų strategijoje Europos Komisija paskelbė, kad sieks sukurti bendrą Europos žemės ūkio duomenų erdvę. Ši duomenų erdvė turėtų palengvinti patikimą žemės ūkio duomenų kaupimą ir dalijimąsi jais tarp privačių suinteresuotųjų subjektų ir valdžios institucijų.

Galimybės gauti finansavimą

Moksliniai tyrimai, inovacijos ir gebėjimų stiprinimas

ES remia žemės ūkio ir kaimo skaitmeninės transformacijos mokslinius tyrimus ir inovacijas.
Programa „Europos horizontas“ ir Skaitmeninės Europos programa yra labai svarbios kuriant novatoriškus skaitmeninius sprendimus, kartu įgalinant ūkininkus veiksmingai naudotis šiomis technologijomis. Visi šie tebevykdomi mokslinių tyrimų projektai ir iniciatyvos (PDF) kartu yra ES skaitmeninės žemės ūkio pertvarkos pagrindas, skatinantis šio sektoriaus tvarumą, konkurencingumą ir pažangą.

Žvelkime į priekį

Kaip skaitmenizacija paveiks ūkininkų ir kaimo bendruomenių gyvenimą ateityje? 
Skaitmeninės pertvarkos vizijai parengti drauge su Europos Komisijos Jungtiniu tyrimų centru atliktas perspektyvinis tyrimas „Ilgalaikis skaitmeninės pertvarkos poveikis ūkininkams ir kaimo bendruomenėms“.

Galutinė ataskaita bus paskelbta 2023 m. gruodžio 8 d. vyksiančioje ES žemės ūkio maisto produktų konferencijoje „Agri-Digital“.

Renginiai