Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development

Stöd till småbrukare

EU-stöd till småbruk

Stödet till småbrukare är en förenklad intervention för inkomststöd som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken. EU-länderna kan genomföra denna ordning 

  • på frivillig grund

  • i form av en klumpsumma som är lika stor för alla jordbrukare eller

  • i form av belopp per hektar.

Stödet till småbrukare ersätter alla andra former av inkomststöd, inklusive

Länderna får själva bestämma vad den högsta stödnivån ska vara, så länge denna inte överstiger 1 250 euro. 

Jordbrukare som ansöker om stöd till småbrukare får inte ta emot något annat direktstöd. Villkoren för stödberättigande är desamma som för det grundläggande inkomststödet för hållbarhet. Jordbrukarna måste vara aktiva jordbrukare och följa minimikraven i artikel 18 i förordning (EU) 2021/2115 om fastställande av regler om stöd för de strategiska GJP-planerna.

Syftet med stödet

Småbruk förblir en hörnsten i EU:s jordbruk eftersom de spelar en avgörande roll för att stödja sysselsättningen på landsbygden och bidra till territoriell utveckling. Över tre fjärdedelar av alla gårdar i EU är små, dvs. under tio hektar, och många av dem är under fem hektar. I och med att de är så små får dessa gårdar ofta en relativt stor administrativ börda när de ansöker om inkomststöd.

Jordbrukare som får stöd till småbrukare omfattas fortfarande av kontroller av grundvillkor. EU-länderna kan dock välja att använda ett förenklat kontrollsystem för småbrukare, bland annat för de som ansöker om stöd till småbrukare.

Syftet med stödet till småbrukare är att

  • uppnå en mer balanserad fördelning av stödet

  • gjuta nytt liv i landsbygdsområden, där småbruk spelar en viktig ekonomisk roll, och

  • minska den administrativa bördan för både stödmottagare och förvaltande myndigheter. 

Rättslig grund

  • Förordning (EU) 2021/2115 om fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken (strategiska GJP-planer)

Stödet till småbrukare ersätter ordningen för småbrukare i förordning (EU) nr 1307/2013.

Dokument

21 DECEMBER 2023
Factsheet on PSF: Payments for small farmers (PSF)

Evenemang