Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Организацията за прехрана и земеделие

Роля на Организацията за прехрана и земеделие

Създадена през 1945 г., ФАО е междуправителствена организация на ООН. Тя работи като неутрален форум за 194 държави членки, два асоциирани члена и една организация за членство, Европейския съюз, за договаряне на споразумения и разискване на политики. Нейното седалище е в Рим, Италия и има представителства в над 130 страни.

Организацията е източник на знания и информация в помощ на развиващите се страни и държавите в преход за модернизиране и подобряване на практиките в селското стопанство, горското стопанство и рибарството и осигуряване на качествена храна за всички.

Селското стопанство на ЕС

ЕС членува в организацията от 1991 г. и признава ФАО за важен фактор по въпросите, представляващи основна тема на нашата обща селскостопанска политика:

ФАО също така е домакин на Комитета по световната продоволствена сигурност — многостранна платформа, създадена да координира усилията в областта на продоволствената сигурност и прехраната.