Přejít na hlavní obsah
Agriculture and rural development

Žádost o financování v rámci nástroje IPARD III

Postup podávání žádosti o prostředky z programů nástroje IPARD III na období 2021–2027

Žádost o financování v rámci nástroje IPARD

K získání finančních prostředků v rámci nástroje IPARD je třeba zaslat žádost národní agentuře IPARD na základě výzvy k podávání žádostí.

Jak žádost podat

Před podáním žádosti by jste se měli seznámit s národním programem IPARD a podrobnostmi příslušné výzvy k podávání žádostí, kde se dozvíte tyto informace:

 • typ investic, které lze v rámci různých opatření podpořit,
 • kritéria, která je třeba splnit, aby se žadatel mohl o podporu ucházet,
 • informace o maximální částce, kterou lze na danou investici poskytnout, a dále o tom, kolik finančních prostředků je třeba zajistit z vlastních soukromých zdrojů,
 • harmonogram výzev k podávání žádostí v dané zemi stanovený národní agenturou IPARD.

Podané žádosti posuzuje národní agentura IPARD. Konkrétní kritéria posuzování jsou uvedena v jednotlivých programech IPARD. Národní agentura IPARD ověří, zda je žádost o financování investice přiměřená, a naplánuje návštěvu, aby návrh projektu vyhodnotila.

V případě kladného posouzení kontaktuje agentura IPARD žadatele, aby podepsal smlouvu o grantu. Ve smlouvě budou podrobně uvedena práva a povinnosti příjemce prostředků. V této fázi lze přistoupit k realizaci daného investičního projektu.

Převod finančních prostředků

Po dokončení projektu může být podána žádost o obdržení grantu od agentury IPARD. Ta ověří, zda byla investice provedena v souladu se smlouvou, a příslušnou částku pak převede na bankovní účet příjemce. Země účastnící se programu IPARD se mohou za určitých podmínek rovněž rozhodnout, že příjemcům vyplatí zálohu ještě před dokončením projektu.

Evropská komise převádí finanční prostředky z programu IPARD na národní účty, odkud je mohou národní agentury IPARD vyplácet v podobě grantů.

Zveřejňování projektů a příjemců prostředků

Aby byla zajištěna transparentnost vynakládané podpory v rámci nástroje IPARD, musí agentury IPARD seznam projektů a příjemců prostředků z nástroje IPARD III zveřejnit na internetových stránkách, jež jsou přístupné široké veřejnosti. Seznam transakcí a příjemců musí být alespoň jednou za šest měsíců aktualizován.

Národní programy IPARD III

Program IPARD III jednotlivých přijímajících zemí obsahuje vždy soubor opatření. Aby se mohla tato opatření realizovat, musí vnitrostátní orgány od Evropské komise získat na jednotlivá opatření akreditaci. To znamená, že v různých fázích programového období mohou být prováděna různá opatření.

Grafy vyobrazené u jednotlivých kandidátských zemí znázorňují orientační plánované celkové veřejné výdaje na jednotlivá opatření (zahrnující podporu EU a vnitrostátní příspěvek). V grafech je uveden úplný seznam opatření, jež byla v rámci daného programu IPARD vybrána na základě analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (analýza SWOT). Byly tak určeny oblasti, které je třeba v rámci programu IPARD III každé země řešit.

Albánie

Landscape of Albania and the national flag

Do albánského programu IPARD III jsou zahrnuta tato opatření:

 • opatření č. 1 (M1) – Investice do hmotného majetku zemědělských podniků
 • opatření č. 3 (M3) – Investice do hmotného majetku týkající se zpracování a uvádění produktů zemědělství a rybolovu na trh
 • opatření č. 4 (M4) – Agroenvironmentálně-klimatické opatření a opatření týkající se ekologického zemědělství
 • opatření č. 5 (M5) – Provádění strategií místního rozvoje – iniciativa LEADER
 • opatření č. 6 (M6) – Investice do venkovské veřejné infrastruktury
 • opatření č. 7 (M7) – Diverzifikace zemědělských podniků a rozvoj podnikatelské činnosti
 • opatření č. 9 (M9) – Technická pomoc
 • opatření č. 10 (M10) – Poradenské služby
 • opatření č. 11 (M11) – Zakládání a ochrana lesů

V informativním přehledu najdete některé obecné informace, příklady hlavních výzev v Albánii, cíle a očekávané úspěchy.

Albania factsheet
Informativní přehled8. března 2023
IPARD III programme 2021-27 of Albania

Albania in numbers including data on the country’s agricultural sector and information on funding for the IPARD III 2021-27 programmes. Examples of main challenges, some of the expected achievements and further contacts.

Právní základ

Prováděcí rozhodnutí (EU) ze dne 9. března 2022, kterým se přijímá program IPARD III pro Albánii (2021–2027)

Další informace

Internetové stránky nástroje IPARD pro Albánii

Internetové stránky albánské agentury nástroje IPARD

Černá Hora

Landscape of Montenegro and the national flag

Program IPARD III Černé Hory obsahuje tato opatření:

 • opatření č. 1 (M1) – Investice do hmotného majetku zemědělských podniků
 • opatření č. 3 (M3) – Investice do hmotného majetku týkající se zpracování a uvádění produktů zemědělství a rybolovu na trh
 • opatření č. 4 (M4) – Agroenvironmentálně-klimatické opatření a opatření týkající se ekologického zemědělství
 • opatření č. 5 (M5) – Provádění strategií místního rozvoje – iniciativa LEADER
 • opatření č. 6 (M6) – Investice do venkovské veřejné infrastruktury
 • opatření č. 7 (M7) – Diverzifikace zemědělských podniků a rozvoj podnikatelské činnosti
 • opatření č. 9 (M9) – Technická pomoc
 • opatření č. 11 (M11) – Zakládání a ochrana lesů

V informativním přehledu naleznete některé obecné informace, příklady hlavních výzev Černé Hory, cíle a očekávané úspěchy.

Montenegro factsheet
Informativní přehled8. března 2023
IPARD III programme 2021-27 of Montenegro

Montenegro in numbers including data on the country’s agricultural sector and information on funding for the IPARD III 2021-27 programmes. Examples of main challenges, some of the expected achievements and further contacts.

Právní základ

Prováděcí rozhodnutí (EU) ze dne 29. června 2022, kterým se přijímá program IPARD III pro Černou Horu (2021–2027)

Další informace

Internetové stránky nástroje IPARD pro Černou Horu

Severní Makedonie

Landscape of North Macedonia and the national flag

Program IPARD III Severní Makedonie obsahuje tato opatření:

 • opatření č. 1 (M1) – Investice do hmotného majetku zemědělských podniků
 • opatření č. 3 (M3) – Investice do hmotného majetku týkající se zpracování a uvádění produktů zemědělství a rybolovu na trh
 • opatření č. 4 (M4) – Agroenvironmentálně-klimatické opatření a opatření týkající se ekologického zemědělství
 • opatření č. 5 (M5) – Provádění strategií místního rozvoje – iniciativa LEADER
 • opatření č. 6 (M6) – Investice do venkovské veřejné infrastruktury
 • opatření č. 7 (M7) – Diverzifikace zemědělských podniků a rozvoj podnikatelské činnosti
 • opatření č. 9 (M9) – Technická pomoc
 • opatření č. 10 (M10) – Poradenské služby

V informativním přehledu naleznete některé obecné informace, příklady hlavních výzev Severní Makedonie, cíle a očekávané úspěchy.

North Macedonia factsheet
Informativní přehled8. března 2023
IPARD III programme 2021-27 of North Macedonia

North Macedonia in numbers including data on the country’s agricultural sector and information on funding for the IPARD III 2021-27 programmes. Examples of main challenges, some of the expected achievements and further contacts.

Právní základ

Prováděcí rozhodnutí (EU) ze dne 9. března 2022, kterým se přijímá program IPARD III pro Severní Makedonii (2021–2027)

Další informace

Internetové stránky nástroje IPARD pro Severní Makedonii

Internetové stránky severomakedonské agentury nástroje IPARD

Srbsko

Landscape of Serbia and the national flag

Program IPARD III Srbska obsahuje tato opatření:

 • opatření č. 1 (M1) – Investice do hmotného majetku zemědělských podniků
 • opatření č. 3 (M3) – Investice do hmotného majetku týkající se zpracování a uvádění produktů zemědělství a rybolovu na trh
 • opatření č. 4 (M4) – Agroenvironmentálně-klimatické opatření a opatření týkající se ekologického zemědělství
 • opatření č. 5 (M5) – Provádění strategií místního rozvoje – iniciativa LEADER
 • opatření č. 6 (M6) – Investice do venkovské veřejné infrastruktury
 • opatření č. 7 (M7) – Diverzifikace zemědělských podniků a rozvoj podnikatelské činnosti
 • opatření č. 9 (M9) – Technická pomoc

V informativním přehledu naleznete některé obecné informace, příklady hlavních výzev Srbska, cíle a očekávané úspěchy.

Serbia factsheet
Informativní přehled8. března 2023
IPARD III programme 2021-27 of Serbia

Serbia in numbers including data on the country’s agricultural sector and information on funding for the IPARD III 2021-27 programmes. Examples of main challenges, some of the expected achievements and further contacts.

Právní základ

Prováděcí rozhodnutí (EU) ze dne 9. března 2022, kterým se přijímá program IPARD III pro Srbsko (2021–2027)

Další informace

Internetové stránky nástroje IPARD pro Srbsko

Internetové stránky srbské agentury nástroje IPARD

Turecko

Landscape of Turkiye and the national flag

Program IPARD III Turecka obsahuje tato opatření:

 • opatření č. 1 (M1) – Investice do hmotného majetku zemědělských podniků
 • opatření č. 3 (M3) – Investice do hmotného majetku týkající se zpracování a uvádění produktů zemědělství a rybolovu na trh
 • opatření č. 4 (M4) – Agroenvironmentálně-klimatické opatření a opatření týkající se ekologického zemědělství
 • opatření č. 5 (M5) – Provádění strategií místního rozvoje – iniciativa LEADER
 • opatření č. 6 (M6) – Investice do venkovské veřejné infrastruktury
 • opatření č. 7 (M7) – Diverzifikace zemědělských podniků a rozvoj podnikatelské činnosti
 • opatření č. 9 (M9) – Technická pomoc
 • opatření č. 10 (M10) – Poradenské služby

V informativním přehledu naleznete některé obecné informace, příklady hlavních výzev Turecka, cíle a očekávané úspěchy.

Türkiye factsheet
Informativní přehled8. března 2023
IPARD III programme 2021-27 of Türkiye

Türkiye in numbers including data on the country’s agricultural sector and information on funding for the IPARD III 2021-27 programmes. Examples of main challenges, some of the expected achievements and further contacts.

Právní základ

Prováděcí rozhodnutí (EU) ze dne 14. března 2022, kterým se přijímá program IPARD III pro Turecko (2021–2027)

Další informace

Internetové stránky nástroje IPARD pro Turecko

Internetové stránky turecké agentury nástroje IPARD

Kontakt

Ředitelství G pro mezinárodní vztahy

Jméno/Název
Ředitelství G pro mezinárodní vztahy
Organizace
Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise
E-mail
AGRI-G4atec [dot] europa [dot] eu
Poštovní adresa
Evropská komise, Rue de la Loi / Wetstraat 130, 1049 Brusel, Belgie

Aktuality