Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Agriculture and rural development

Αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του IPARD III

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα IPARD III 2021-2027

Αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του IPARD

Για τη λήψη χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος IPARD, πρέπει να αποσταλεί αίτηση στον εθνικό οργανισμό IPARD, μετά από πρόσκληση υποβολής αιτήσεων.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Πριν υποβάλουν αίτηση, οι αιτούντες και αιτούσες θα πρέπει να συμβουλεύονται το εθνικό πρόγραμμα IPARD, καθώς και τις λεπτομέρειες της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων, για να ενημερωθούν σχετικά με:

 • το είδος των επενδύσεων που μπορούν να λάβουν στήριξη στο πλαίσιο διαφόρων μέτρων·
 • τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται ώστε να είναι επιλέξιμες για στήριξη·
 • πληροφορίες σχετικά με το μέγιστο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί για μια δεδομένη επένδυση και το ύψος της χρηματοδότησης που πρέπει να προέλθει από δικές τους ιδιωτικές πηγές·
 • το χρονοδιάγραμμα των προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων σε κάθε χώρα, όπως καθορίζεται από τον οργανισμό IPARD.

Μετά την υποβολή τους, οι αιτήσεις αξιολογούνται από τον εθνικό οργανισμό IPARD. Τα κριτήρια αξιολόγησης καθορίζονται σε κάθε πρόγραμμα IPARD. Ο οργανισμός ελέγχει αν η αίτηση χρηματοδότησης για επένδυση είναι εύλογη και προγραμματίζει επίσκεψη για την αξιολόγηση κάθε πρότασης έργου.

Εάν η αξιολόγηση είναι θετική, ο οργανισμός IPARD θα επικοινωνήσει με τον/την αιτούντα/-ούσα για την υπογραφή της σύμβασης επιχορήγησης. Η σύμβαση αυτή θα περιγράφει λεπτομερώς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του/της δικαιούχου. Στο στάδιο αυτό, το επενδυτικό έργο που λαμβάνει επιχορήγηση μπορεί να υλοποιηθεί.

Καταβολή της χρηματοδότησης

Μόλις ολοκληρωθεί το έργο, μπορεί να υποβληθεί αίτηση για τη λήψη της επιχορήγησης από τον οργανισμό IPARD. Ο οργανισμός θα ελέγχει αν η επένδυση έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη σύμβαση και θα καταβάλλει το σχετικό ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό του/της δικαιούχου. Οι χώρες του IPARD μπορούν επίσης να αποφασίσουν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να καταβάλουν προκαταβολή στους/στις δικαιούχους πριν από την ολοκλήρωση του έργου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταφέρει τη χρηματοδότηση του IPARD στους εθνικούς λογαριασμούς επιστρέφοντας έτσι τις επιχορηγήσεις που έχουν πράγματι καταβληθεί από τους εθνικούς οργανισμούς IPARD.

Δημοσίευση των έργων και των δικαιούχων

Για να διασφαλιστεί η διαφάνεια σχετικά με τη στήριξη στο πλαίσιο του IPARD, οι οργανισμοί IPARD υποχρεούνται να δημοσιεύουν τον κατάλογο των έργων και των δικαιούχων της βοήθειας του IPARD III στον ιστότοπο στον οποίο έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό. Ο κατάλογος των πράξεων και των δικαιούχων πρέπει να επικαιροποιείται τουλάχιστον ανά εξάμηνο.

Εθνικά προγράμματα IPARD III

Το πρόγραμμα IPARD III κάθε δικαιούχου χώρας περιλαμβάνει σειρά μέτρων. Για να εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά, οι εθνικές αρχές πρέπει να λάβουν διαπίστευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε μέτρο. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να εφαρμοστούν διαφορετικά μέτρα σε διαφορετικά στάδια κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού.

Τα διαγράμματα που παρουσιάζονται ανά υποψήφια χώρα παρουσιάζουν τις ενδεικτικές προβλεπόμενες συνολικές δημόσιες δαπάνες ανά μέτρο (που περιλαμβάνουν τη στήριξη της ΕΕ και την εθνική συνεισφορά). Τα μέτρα που παρουσιάζονται στα διαγράμματα είναι ο πλήρης κατάλογος των μέτρων που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος IPARD με βάση την ανάλυση των πλεονεκτημάτων, των αδυναμιών, των ευκαιριών και των απειλών (SWOT), η οποία οδήγησε στον προσδιορισμό των αναγκών που πρέπει να καλύψει το πρόγραμμα IPARD III κάθε χώρας.

Αλβανία

Landscape of Albania and the national flag

Στο πρόγραμμα IPARD III της Αλβανίας περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:

 • μέτρο 1 (M1) – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
 • μέτρο 3 (M3) – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού που αφορούν τη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων,
 • μέτρο 4 (M4) – Γεωργοπεριβαλλοντικό και κλιματικό μέτρο και μέτρο βιολογικής γεωργίας,
 • μέτρο 5 (M5) – Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης – Προσέγγιση LEADER,
 • μέτρο 6 (M6) – Επενδύσεις σε αγροτικές δημόσιες υποδομές,
 • μέτρο 7 (M7) – Διαφοροποίηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και ανάπτυξη των επιχειρήσεων,
 • μέτρο 9 (M9) – Τεχνική βοήθεια,
 • μέτρο 10 (M10) – Συμβουλευτικές υπηρεσίες,
 • μέτρο 11 (M11) – Δημιουργία και προστασία των δασών.

Κατεβάστε το ενημερωτικό δελτίο για να βρείτε ορισμένες γενικές πληροφορίες, παραδείγματα των κύριων προκλήσεων στην Αλβανία και ορισμένα από τα αναμενόμενα επιτεύγματα και στόχους.

Albania factsheet
Ενημερωτικό δελτίο8 Μαρτίου 2023
IPARD III programme 2021-27 of Albania

Albania in numbers including data on the country’s agricultural sector and information on funding for the IPARD III 2021-27 programmes. Examples of main challenges, some of the expected achievements and further contacts.

Νομική βάση

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) της 9ης Μαρτίου 2022 για την έγκριση του προγράμματος IPARD III της Αλβανίας (2021-2027)

Περισσότερες πληροφορίες

Ιστότοπος IPARD της Αλβανίας

Ιστότοπος του οργανισμού IPARD της Αλβανίας

Μαυροβούνιο

Landscape of Montenegro and the national flag

Στο πρόγραμμα IPARD III του Μαυροβουνίου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:

 • μέτρο 1 (M1) – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
 • μέτρο 3 (M3) – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού που αφορούν τη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων,
 • μέτρο 4 (M4) – Γεωργοπεριβαλλοντικό και κλιματικό μέτρο και μέτρο βιολογικής γεωργίας,
 • μέτρο 5 (M5) – Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης – Προσέγγιση LEADER,
 • μέτρο 6 (M6) – Επενδύσεις σε αγροτικές δημόσιες υποδομές,
 • μέτρο 7 (M7) – Διαφοροποίηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και ανάπτυξη των επιχειρήσεων,
 • μέτρο 9 (M9) – Τεχνική βοήθεια,
 • μέτρο 11 (M11) – Δημιουργία και προστασία των δασών.

Κατεβάστε το ενημερωτικό δελτίο για να βρείτε ορισμένες γενικές πληροφορίες, παραδείγματα των κύριων προκλήσεων στο Μαυροβούνιο και ορισμένα από τα αναμενόμενα επιτεύγματα και στόχους.

Montenegro factsheet
Ενημερωτικό δελτίο8 Μαρτίου 2023
IPARD III programme 2021-27 of Montenegro

Montenegro in numbers including data on the country’s agricultural sector and information on funding for the IPARD III 2021-27 programmes. Examples of main challenges, some of the expected achievements and further contacts.

Νομική βάση

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) της 29ης Ιουνίου 2022 για την έγκριση του προγράμματος IPARD III του Μαυροβουνίου (2021-2027)

Περισσότερες πληροφορίες

Ιστότοπος IPARD του Μαυροβουνίου

Βόρεια Μακεδονία

Landscape of North Macedonia and the national flag

Στο πρόγραμμα IPARD III της Βόρειας Μακεδονίας περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:

 • μέτρο 1 (M1) – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
 • μέτρο 3 (M3) – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού που αφορούν τη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων,
 • μέτρο 4 (M4) – Γεωργοπεριβαλλοντικό και κλιματικό μέτρο και μέτρο βιολογικής γεωργίας,
 • μέτρο 5 (M5) – Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης – Προσέγγιση LEADER,
 • μέτρο 6 (M6) – Επενδύσεις σε αγροτικές δημόσιες υποδομές,
 • μέτρο 7 (M7) – Διαφοροποίηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και ανάπτυξη των επιχειρήσεων,
 • μέτρο 9 (M9) – Τεχνική βοήθεια,
 • μέτρο 10 (M10) – Συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Κατεβάστε το ενημερωτικό δελτίο για να βρείτε ορισμένες γενικές πληροφορίες, παραδείγματα των κύριων προκλήσεων στη Βόρεια Μακεδονία και ορισμένα από τα αναμενόμενα επιτεύγματα και στόχους.

North Macedonia factsheet
Ενημερωτικό δελτίο8 Μαρτίου 2023
IPARD III programme 2021-27 of North Macedonia

North Macedonia in numbers including data on the country’s agricultural sector and information on funding for the IPARD III 2021-27 programmes. Examples of main challenges, some of the expected achievements and further contacts.

Νομική βάση

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) της 9ης Μαρτίου 2022 για την έγκριση του προγράμματος IPARD III της Βόρειας Μακεδονίας (2021-2027)

Περισσότερες πληροφορίες

Ιστότοπος IPARD της Βόρειας Μακεδονίας

Ιστότοπος του οργανισμού IPARD της Βόρειας Μακεδονίας

Σερβία

Landscape of Serbia and the national flag

Στο πρόγραμμα IPARD III της Σερβίας περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:

 • μέτρο 1 (M1) – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
 • μέτρο 3 (M3) – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού που αφορούν τη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων,
 • μέτρο 4 (M4) – Γεωργοπεριβαλλοντικό και κλιματικό μέτρο και μέτρο βιολογικής γεωργίας,
 • μέτρο 5 (M5) – Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης – Προσέγγιση LEADER,
 • μέτρο 6 (M6) – Επενδύσεις σε αγροτικές δημόσιες υποδομές,
 • μέτρο 7 (M7) – Διαφοροποίηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και ανάπτυξη των επιχειρήσεων,
 • μέτρο 9 (M9) – Τεχνική βοήθεια.

Κατεβάστε το ενημερωτικό δελτίο για να βρείτε ορισμένες γενικές πληροφορίες, παραδείγματα των κύριων προκλήσεων στη Σερβία και ορισμένα από τα αναμενόμενα επιτεύγματα και στόχους.

Serbia factsheet
Ενημερωτικό δελτίο8 Μαρτίου 2023
IPARD III programme 2021-27 of Serbia

Serbia in numbers including data on the country’s agricultural sector and information on funding for the IPARD III 2021-27 programmes. Examples of main challenges, some of the expected achievements and further contacts.

Νομική βάση

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) της 9ης Μαρτίου 2022 για την έγκριση του προγράμματος IPARD III της Σερβίας (2021-2027)

Περισσότερες πληροφορίες

Ιστότοπος IPARD της Σερβίας

Ιστότοπος του οργανισμού IPARD της Σερβίας

Τουρκία

Landscape of Turkiye and the national flag

Στο πρόγραμμα IPARD III της Τουρκίας περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:

 • μέτρο 1 (M1) – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
 • μέτρο 3 (M3) – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού που αφορούν τη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων,
 • μέτρο 4 (M4) – Γεωργοπεριβαλλοντικό και κλιματικό μέτρο και μέτρο βιολογικής γεωργίας,
 • μέτρο 5 (M5) – Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης – Προσέγγιση LEADER,
 • μέτρο 6 (M6) – Επενδύσεις σε αγροτικές δημόσιες υποδομές,
 • μέτρο 7 (M7) – Διαφοροποίηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και ανάπτυξη των επιχειρήσεων,
 • μέτρο 9 (M9) – Τεχνική βοήθεια,
 • μέτρο 10 (M10) – Συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Κατεβάστε το ενημερωτικό δελτίο για να βρείτε ορισμένες γενικές πληροφορίες, παραδείγματα των κύριων προκλήσεων στην Τουρκία και ορισμένα από τα αναμενόμενα επιτεύγματα και στόχους.

Türkiye factsheet
Ενημερωτικό δελτίο8 Μαρτίου 2023
IPARD III programme 2021-27 of Türkiye

Türkiye in numbers including data on the country’s agricultural sector and information on funding for the IPARD III 2021-27 programmes. Examples of main challenges, some of the expected achievements and further contacts.

Νομική βάση

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) της 14ης Μαρτίου 2022 για την έγκριση του προγράμματος IPARD III της Τουρκίας (2021-2027)

Περισσότερες πληροφορίες

Ιστότοπος IPARD της Τουρκίας

Ιστότοπος του οργανισμού IPARD της Τουρκίας

Επικοινωνία

Διεύθυνση G Διεθνείς υποθέσεις

Όνομα
Διεύθυνση G Διεθνείς υποθέσεις
Οργανισμός
Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
E-mail
AGRI-G4atec [dot] europa [dot] eu
Ταχυδρομική διεύθυνση
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Rue de la Loi /Wetstraat 130, 1049 Βρυξέλλες, Βέλγιο

Ειδήσεις