Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Afrika

EÚ je hlavným partnerom Afriky v oblasti obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami, zahraničných investícií a rozvojovej pomoci.

Spolupráca EÚ – Africká únia

Zdrojom živobytia pre 70 % afrického obyvateľstva je poľnohospodárstvo a vidiecke hospodárstvo, ktoré zohrávajú zásadnú úlohu pri zabezpečovaní mierovej, prosperujúcej a integrovanej budúcnosti Afriky.

Európska únia (EÚ) sa spolu s Africkou úniou (AÚ) zaviazala k udržateľnému rozvoju afrického poľnohospodárskeho sektora a vidieckych oblastí. Partnerstvo AÚ – EÚ v oblasti potravinárstva a poľnohospodárstva, prostredníctvom intenzívnej a strategickej spolupráce podporuje prenos znalostí, výmenu osvedčených postupov, ako aj činnosti, ktoré prispievajú k vytváraniu pracovných miest a inkluzívnemu rastu vo vidieckom hospodárstve Afriky.

Ursula von der Leyen

Chcela by som, aby Európa mala komplexnú stratégiu pre Afriku, ktorá je naším blízkym susedom a najprirodzenejším partnerom.

Ursula von der Leyenová, predsedníčka Európskej komisie

Poľnohospodárstvo v partnerstve Afriky a EÚ

Prostredníctvom partnerstva Afriky a EÚ spolupracujú tieto dve zoskupenia na posilnení hospodárskej spolupráce a podpore udržateľného rozvoja v súlade so spoločnou stratégiou Afriky a EÚ.

Na šiestom samite EÚ – AÚ vo februári 2022 bol schválený dokument Spoločná vízia do roku 2030, v ktorom sa stanovuje nový dôraz na partnerstvo medzi Afrikou a EÚ.

Kľúčovú úlohu v budúcnosti tohto partnerstva zohráva poľnohospodárstvo. Vzájomnou spoluprácou môžu AÚ a EÚ podporiť udržateľný hospodársky, sociálny a environmentálny rozvoj afrického kontinentu. Táto myšlienka bola potvrdená aj v dokumente Spoločná vízia do roku 2030, ktorý bol prijatý šiestom samite EÚ – AÚ.

Konferencie ministrov poľnohospodárstva AÚ – EÚ

Politický dialóg medzi ministrami zohráva vedúcu úlohu v partnerstve Afriky a EÚ v oblasti poľnohospodárstva.

 1. Júl 2016

  Na prvej konferencii ministrov poľnohospodárstva AÚ – EÚ, ktorá sa konala v júli 2016 v Noordwijku, sa poľnohospodárstvo a agropotravinársky sektor vyzdvihli ako kľúčové oblasti udržateľného rozvoja a vytvárania pracovných miest pre Afriku.

 2. Júl 2017

  Druhá konferencia ministrov poľnohospodárstva AÚ – EÚ, ktorá sa konala v júli 2017 v Ríme, priniesla hmatateľné a realistické výsledky, ktoré sa využili na piatom samite AÚ – EÚ v novembri 2017 v Abidžane. Výsledky zahŕňajú inovatívne financovanie, výskumné a vzdelávacie partnerstvá, rozvoj zemepisných označení, postupy udržateľného riadenia, ako aj opatrenia v oblasti zmeny klímy, potravinových strát a plytvania potravinami.

 3. jún 2019

  Na tretej ministerskej konferencii, ktorá sa konala 21. júna 2019 v Ríme, sa obe Únie zaviazali ďalej posilňovať partnerstvo v oblasti potravinárstva a poľnohospodárstva prostredníctvom spoločného politického vyhlásenia a akčného programu.

 4. Jún 2021

  Štvrtá ministerská konferencia, ktorá sa konala 22. júna 2021, bola zameraná na investície a konkurencieschopnosť, výskum a inovácie, digitálne riešenia a regionálnu obchodnú integráciu.

 5. Jún 2023

  Piata konferencia ministrov poľnohospodárstva AÚ – EÚ sa konala 30. júna 2023 v Ríme (v priestoroch FAO). Pozostávala zo štyroch tematických zasadnutí na vysokej úrovni: i) udržateľné investície na podporu agropotravinárskeho odvetvia, ii) výskum a inovácia pre inteligentnejšie politiky a technológie, iii) odolnosť agropotravinárskych systémov voči zmene klímy a iv) regionálna obchodná integrácia. Súčasťou boli aj sprievodné podujatia a plenárne zasadnutie ministrov.

Pracovná skupina pre africký vidiek

Cieľom pracovnej skupiny pre africký vidiek (TFRA), ktorú zriadila Európska komisia v roku 2018, bolo posilniť partnerstvo EÚ a AÚ v oblasti potravinárstva a poľnohospodárstva, a to poskytnutím poradenstva o tom, ako čo najlepšie prispieť k udržateľnému rozvoju a vytváraniu pracovných miest v africkom agropotravinárskom odvetví a vidieckom hospodárstve.

Pracovná skupina pre africký vidiek zahŕňala jedenásť nezávislých odborníkov v oblasti poľnohospodárstva, podnikania v poľnohospodárstve, obchodu, rozvojovej politiky a migrácie.

TFRA uverejnila v marci 2019 správu, v ktorej sa stanovujú stratégie a odporúčania transformácie afrických vidieckych oblastí.

Uvedenými odporúčaniami sa položili základy pre program transformácie vidieka, na ktorom sa dohodli komisári a ministri poľnohospodárstva EÚ a AÚ počas štvrtej konferencie ministrov poľnohospodárstva AÚ – EÚ.

Akčný program africko-európskej transformácie vidieka

Na základe odporúčaní uvedených v správe TFRA schválili AÚ a EÚ politické vyhlásenie a na tretej konferencii ministrov poľnohospodárstva AÚ – EÚ v júni 2019 začali akčný program transformácie vidieka.

Aktuálne informácie