Siirry pääsisältöön
Agriculture and rural development

Ekojärjestelmät

Kestävä maankäyttö: viljelijät saavat rahallista hyötyä ilmaston, maiseman ja ympäristön hoitamisesta sekä eläinten hyvinvoinnista huolehtimisesta.

Tietoa ekojärjestelmistä 

Ekojärjestelmillä, jotka ovat yksi yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 2023-2027 uusista osatekijöistä, tuetaan viljelijöitä sellaisten käytäntöjen omaksumisessa, jotka minimoivat maatalouden negatiiviset vaikutukset ympäristöön ja ilmastoon ja auttavat viljelijöitä kehittämään kestävämpiä viljelymalleja.  

Ekojärjestelmillä tuetaan viljelijöitä sellaisten viljelymenetelmien omaksumisessa tai ylläpitämisessä, jotka edistävät EU:n ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista. Ekojärjestelmien kautta EU palkitsee viljelijöitä siitä, että he säilyttävät luonnonvaroja ja tarjoavat julkisia hyödykkeitä, joista kaikki hyötyvät ja joita ei oteta huomioon markkinahinnoissa.

Tässä uudessa järjestelmässä keskitytään yhteiseen luetteloon EU:n tasolla määritellyistä toiminta-aloista. Järjestelmän avulla voidaan tukea erilaisia käytäntöjä, kuten luonnonmukaista viljelyä, agroekologisia käytäntöjä, täsmäviljelyä, peltometsäviljelyä tai hiiliviljelyä sekä eläinten hyvinvoinnin parantamista.

Saadakseen tukea ekojärjestelmistä maatalouskäytäntöjen tulisi

  • kattaa ilmastoon, ympäristöön, eläinten hyvinvointiin ja mikrobilääkeresistenssin torjumiseen liittyviä toimia

  • olla määriteltyjä jäsenvaltioiden YMP:n strategiasuunnitelmissa kansallisella/alueellisella tasolla yksilöityjen tarpeiden ja painopisteiden perusteella

  • tavoitetasoltaan ylittää ehdollisuuden asettamat vaatimukset ja velvoitteet 

  • edistää EU:n vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamista.

Lisätietoa 

Ekojärjestelmien tavoitteet

Noin puolet Euroopan unionin alueesta on maatalousmaata. Viljelijät toimivat maaseudun hoitajina. He muokkaavat maisemaa ja hoitavat työssään kaikkien kannalta hyödyllisiä julkisia hyödykkeitä, kuten maisemaa ja luonnonvaroja. Myös heidän elantonsa riippuu luonnonvaroista, muun muassa maasta ja vedestä. Lisäksi sääolot, ympäristön tila, luonnon monimuotoisuus ja veden laatu vaikuttavat viljelyyn. 

YMP:llä on ratkaiseva asema kestävään elintarvikejärjestelmään siirtymisen hallinnassa ja eurooppalaisten viljelijöiden tukemisessa. Ekojärjestelmillä pyritään edistämään merkittävästi tätä siirtymää ja vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita. 

Lisätietoa 

Ympäristökestävyys

YMP:n strategiasuunnitelmat

EU-mailla oli YMP:n strategiasuunnitelmiaan suunnitellessaan joustovaraa mukauttaa ekojärjestelmiä vastaamaan erityisiä kansallisia ympäristö- ja ilmastotarpeita. 

Kaudella 2023–2027 suorista tuista on määrä osoittaa 25 prosenttia ekojärjestelmiin, mikä tarjoaa vahvempia kannustimia ilmastoa ja ympäristöä säästävien viljelykäytäntöjen käytölle. 

EU-maiden on sisällytettävä suunnitelmiinsa ekojärjestelmiä, mutta viljelijöille ne ovat vapaaehtoisia. 

  • Vuotuiset tai monivuotiset sitoumukset: ekojärjestelmistä tuetaan vuotuisia sitoumuksia YMP:n suunnitelmissa yksilöityjen tarpeiden mukaan. EU-maat voivat kuitenkin tehdä myös monivuotisia sitoumuksia.

  • Kahden vuoden ”oppimisjakso”: EU-maat voivat kaksivuotisen ”oppimisjakson” aikana (2023–2024) osoittaa alle 25 prosenttia tuesta ekojärjestelmiin, jos viljelijät käyttävät niihin liittyviä viljelykäytäntöjä suunniteltua vähemmän, edellyttäen, että suurin osa vajeesta katetaan vuoden 2027 loppuun mennessä. 

Oikeusperusta 

Ekojärjestelmiä säännellään seuraavilla säännöillä: 

  • EU-maiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laadittavien strategiasuunnitelmien tukea koskevat säännöt (asetus (EU) 2021/2115).