Direct naar de inhoud
Agriculture and rural development

Ecoregelingen

Duurzaam landgebruik, landbouwers belonen om zorg te dragen voor klimaat, landschappen, milieu en dierenwelzijn.

Ecoregelingen uitgelegd 

Ecoregelingen, een van de nieuwe elementen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 2023-2027, ondersteunen landbouwers bij het toepassen van praktijken die de negatieve gevolgen van de landbouw voor het milieu en het klimaat tot een minimum beperken, en helpen hen naar duurzamere landbouwmodellen te evolueren.  

Ecoregelingen ondersteunen landbouwers die landbouwpraktijken toepassen of in stand houden die bijdragen tot de milieu- en klimaatdoelstellingen van de EU. Met ecoregelingen beloont de EU landbouwers voor het in stand houden van natuurlijke rijkdommen en het leveren van publieke goederen van algemeen nut die niet in de marktprijzen tot uiting komen.

Dit nieuwe mechanisme is toegespitst op een op EU-niveau vastgestelde gemeenschappelijke lijst van actiegebieden en kan worden gebruikt ter ondersteuning van praktijken als biologische landbouw, agro-ecologische praktijken, precisielandbouw, agrobosbouw of koolstoflandbouw, en ter ondersteuning van verbeteringen op het gebied van dierenwelzijn.

Om door ecoregelingen te worden ondersteund, moeten landbouwpraktijken:

  • betrekking hebben op activiteiten die verband houden met klimaat, milieu, dierenwelzijn en antimicrobiële resistentie;

  • worden vastgesteld op basis van noden en prioriteiten die zijn vastgesteld op nationaal/regionaal niveau in strategische GLB-plannen;

  • een ambitieniveau hebben dat verder gaat dan de door de conditionaliteit gestelde vereisten en verplichtingen; 

  • bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van de Green Deal van de EU.

Meer informatie 

Doelstellingen van ecoregelingen

Ongeveer de helft van de oppervlakte van de Europese Unie is landbouwgrond. Landbouwers beheren het platteland, ze geven het landschap vorm en hun werk is in ons aller belang. Maar landbouwers zijn voor hun broodwinning ook afhankelijk van de natuur, onder andere de bodem en water. Landbouwactiviteiten worden beïnvloed door klimaatgebeurtenissen, de staat van het milieu, de biodiversiteit en de waterkwaliteit. 

Het GLB speelt een cruciale rol bij het beheer van de transitie naar een duurzaam voedselsysteem en bij het ondersteunen van Europese landbouwers daarbij van begin tot eind. Ecoregelingen zijn erop gericht om een aanzienlijke bijdrage te leveren aan deze transitie en aan de streefdoelen van de Green Deal. 

Meer informatie 

Milieuduurzaamheid

Strategische GLB-plannen

Bij het opstellen van hun strategische GLB-plannen hadden de EU-landen de flexibiliteit om de ecoregelingen op specifieke nationale milieu- en klimaatbehoeften af te stemmen. 

25% van de rechtstreekse betalingen moet in de periode 2023-2027 worden toegewezen aan ecoregelingen, die sterkere stimulansen bieden voor klimaat- en milieuvriendelijke landbouwpraktijken. 

Ecoregelingen moeten door EU-landen verplicht in hun plannen worden opgenomen, maar zijn vrijwillig voor landbouwers: 

  • jaarlijkse of meerjarige verbintenissen: ecoregelingen bieden steun voor jaarlijkse verbintenissen, volgens de in de GLB-plannen vastgestelde behoeften. EU-landen kunnen echter ook besluiten een verbintenis meerjarig te maken;

  • “leerperiode” van twee jaar: tijdens een “leerperiode” van twee jaar (2023 en 2024) mag een EU-land minder dan 25% uitgeven, wanneer landbouwers minder dan gepland van de regeling gebruikmaken, op voorwaarde dat het land het grootste deel van het tekort goedmaakt tegen eind 2027. 

Rechtsgrondslag 

Ecoregelingen worden geregeld door: 

  • Voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (Verordening (EU) 2021/2115). 

Evenementen