Glavni sadržaj
Agriculture and rural development

Ekosheme

Održiva uporaba zemljišta, nagrada poljoprivrednicima za brigu o klimi, krajoliku i okolišu te dobrobiti životinja.

Više o ekoshemama 

Ekoshemama, koje su jedan od novih elemenata zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) za razdoblje 2023. – 2027., pruža se potpora poljoprivrednicima pri uvođenju praksi kojima se smanjuje negativni učinak poljoprivrede na okoliš i klimu te im se pomaže u razvijanju održivijih poljoprivrednih modela.  

Ekoshemama se podupiru poljoprivrednici koji uvode ili zadržavaju poljoprivredne prakse koje pridonose okolišnim i klimatskim ciljevima EU-a. EU s pomoću ekoshema nagrađuje poljoprivrednike za očuvanje prirodnih resursa i pružanje javnih dobara koja su korisna za građane, ali se ne odražavaju u tržišnim cijenama.

Taj novi mehanizam usmjeren je na zajednički popis područja djelovanja utvrđenih na razini EU-a i može se upotrebljavati za potporu praksama kao što su ekološka poljoprivreda, agroekološke prakse, precizna poljoprivreda, agrošumarstvo ili sekvestracija ugljika u poljoprivredi te za poboljšanje dobrobiti životinja.

Kako bi im se pružila potpora u okviru ekoshema, poljoprivredne prakse trebale bi:

  • obuhvaćati aktivnosti povezane s klimom, okolišem, dobrobiti životinja i antimikrobnom otpornosti

  • biti definirane na temelju potreba i prioriteta utvrđenih na nacionalnoj/regionalnoj razini u strateškim planovima u okviru ZPP-a

  • imati ambicioznije ciljeve koji nadilaze zahtjeve i obveze utvrđene uvjetovanošću 

  • pridonijeti postizanju ciljeva zelenog plana EU-a.

Povezane informacije

Ciljevi ekoshema

Oko polovine teritorija Europske unije pokriveno je obrađenim zemljištem. Poljoprivrednici upravljaju ruralnim područjima, oblikuju krajolike i svojim radom pružaju javna dobra koja svima donose korist. Međutim, njihov život ovisi i o prirodnim resursima kao što su tlo i voda. Klimatske prilike, stanje okoliša, bioraznolikost i kvaliteta vode utječu na poljoprivredne aktivnosti. 

ZPP ima ključnu ulogu u upravljanju prelaskom na održiv prehrambeni sustav te pružanju potpore europskim poljoprivrednicima u tom procesu. Ekoshemama se nastoji znatno pridonijeti tom prelasku i ciljevima zelenog plana. 

Povezane informacije 

Održivost okoliša

Strateški planovi u okviru ZPP-a

Pri izradi svojih strateških planova u okviru ZPP-a države članice EU-a mogle su prilagoditi ekosheme posebnim nacionalnim potrebama u području okoliša i klime. 

Ekoshemama će se u razdoblju 2023. – 2027. dodijeliti 25 % izravnih plaćanja, čime će snažnije potaknuti poljoprivredne prakse prihvatljivije za klimu i okoliš. 

Države članice obvezne su uključiti ekosheme u svoje planove, ali one su za poljoprivrednike dobrovoljne: 

  • godišnje ili višegodišnje obveze: ekoshemama će se poduprijeti godišnje obveze, u skladu s potrebama utvrđenima u planovima u okviru ZPP-a. Međutim, države članice EU-a također mogu odlučiti preuzeti višegodišnje obveze

  • dvogodišnje „razdoblje učenja”: tijekom dvogodišnjeg „razdoblja učenja” (2023. i 2024.) država članica EU-a može potrošiti manje od 25 % ako poljoprivrednici uvedu ekosheme manje od planiranog, pod uvjetom da do kraja 2027. nadoknadi većinu manjka. 

Pravna osnova 

Ekosheme uređene su: 

  • pravilima o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice EU-a u okviru zajedničke poljoprivredne politike (Uredba (EU) 2021/2115).